MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. června 1996 č.j. 22 347/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁNstudijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů

28-46-L/501 (27-31-4,6) Keramický průmysl


Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Značka učební osnovy
1. 2. 3.
A. Všeobecně vzdělávací předměty 9 7 6
1. Společenskovědní
Český jazyk 2 2 2 CJL 511
Cizí jazyk 2 2 2 CIJ 511
Základy společenských věd 1 1 - ZSP 511
2. Matematicko-přírodovědné
Matematika 2 1 3 MAT 511
Chemie 2 1 3 viz pozn.4
B. Odborné předměty 6 8 9
Ekonomika - 2 2-4
Obsluha osobních počítačů 1-3 1-2 - OOP 511
Odborné kreslení +) 1-3 1-3 1-3
Technologie 2 2 2
Dějiny umění - - 2
Celkem 15 15 15


Poznámky :

1. Učivo je rozvrženo v 1. a 2. ročníku do 33 týdnů a ve 3. ročníku do 30 týdnů.

2. Pro večerní studium platí stejné učební osnovy vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných) jako pro denní studium. Obsah i rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu večerního studia oboru přípravy. Tematické plány učiva schvaluje ředitel školy.

3. Výuku předmětu cizí jazyk je nutno zajistit tak, aby žák, v případě, že absolvoval výuku cizího jazyka již ve tříletém učebním oboru, mohl na studium tohoto jazyka navázat. Žák může konat maturitní zkoušku z cizího jazyka pokud absolvoval minimálně 12 týdenních hodin jeho studia, přičemž se mohou sčítat hodiny výuky cizího jazyka ve tříletém učebním a v nástavbovém studiu (vč. nepovinných), jedná-li se o stejný cizí jazyk.

4. Struktura a obsah odborných výběrových vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání a respektující zájem žáků a regionální podmínky trhu práce. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných odborných vyučovacích předmětů.

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:
1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
2. Zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe.
3. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.
4. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky z oboru.