MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. června 1996 č.j. 22 347/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁNstudijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů

28-46-L/501 (27-31-4,6) Keramický průmyslDálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin v ročníku Značka učební osnovy
1. 2. 3.
A. Všeobecně vzdělávací předměty 90 90 70
1. Společenskovědní
Český jazyk 20 20 20 CJL 511
Cizí jazyk 20 20 20 CIJ 511
Základy společenských věd 10 10 - ZSP 511
2. Matematicko-přírodovědné
Matematika 20 20 20 MAT 511
Chemie 20 20 10 viz pozn.4
B. Odborné předměty 110 110 130
Ekonomika - 20 20-40
Obsluha osobních počítačů 20-50 20-40 - OOP 511
Odborné kreslení +) 20-50 20-40 20-40
Technologie 40 30 40
Dějiny umění - - 30
Celkem 200 200 200


Poznámky :

1. Pro dálkové studium platí stejné učební osnovy vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných) jako pro denní studium. Obsah i rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu večerního studia oboru přípravy. Tematické plány učiva schvaluje ředitel školy.

2. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3. Výuku předmětu cizí jazyk je nutno zajistit tak, aby žák, v případě, že absolvoval výuku cizího jazyka již ve tříletém učebním oboru, mohl na studium tohoto jazyka navázat. Žák může konat maturitní zkoušku z cizího jazyka pokud absolvoval minimálně 12 týdenních hodin jeho studia, přičemž se mohou sčítat hodiny výuky cizího jazyka ve tříletém učebním a v nástavbovém studiu (vč. nepovinných), jedná-li se o stejný cizí jazyk.

4. Struktura a obsah odborných výběrových vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání a respektující zájem žáků a regionální podmínky trhu práce. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných odborných vyučovacích předmětů.

5. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:
1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
2. Zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe.
3. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.
4. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky z oboru.