CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

 

1.  Základní údaje

Délka přípravy: 2 roky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru, stanoveném platným předpisem

Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Poskytované vzdělání: úplné střední vzdělání

 

2. Stručný popis studijního oboru

Studijní  obor pro absolventy tříletých učebních oborů bižuterní průmysl prohlubuje a rozšiřuje odborné znalosti žáků  z oblasti výroby bižuterie, ozdobných předmětů a zapínadel se  zřetelem na výtvarné a estetické stránky výrobků.

Poskytuje  přehled výrobních postupů v celé této výrobní  oblasti a seznamuje s principy moderních metod, řízení výrobních operací z hlediska automatizační techniky i ekonomiky a  organizace práce.Prohlubuje znalosti o nových  technologických  postupech, technických prostředcích a materiálech používaných v oblasti bižuterní výroby a trendech jejich vývoje, se zaměřením ke konečné oborové specializaci. Připravuje žáky pro řízení pracovních kolektivů.

Učivo odborných předmětů studijního oboru se obsahově člení na  společné učivo s diferencované technologické učivo. Společné učivo odborných předmětů poskytuje ucelený pohled na oblast bižuterní výroby včetně výroby ozdobných předmětů a zapínadel.

Technologické učivo se obsahově diferencuje podle druhu výrobků a používaných materiálů a poskytuje hlubší znalosti jak o tradiční výrobě tak o moderních technologických postupech, výrobních zařízení a nových materiálech. Jedná se celkem o čtyři obsahové specializace technologického učiva pro kovovou bižuterii, skleněnou bižuterii, ozdobné předměty a zapínadla.

3. Profil absolventa studijního oboru

Absolvent se umí jazykově  správně vyjadřovat v běžných sociálních situacích. Ovládá základní prostředky  stylu  sdělovacího, administrativního a odborného, v jejich rámci je schopen přiměřeně komunikovat. Chápe význam  mateřského jazyka jako jednoho ze základních znaků národní svébytnosti i funkci jeho nejdůležitějšího ústavu – spisovného jazyka.

Dokáže se vyjadřovat v cizím jazyce v běžných situacích společenského nebo pracovního stylu tak, aby byl jeho projev komunikativně správný a bez závažných jazykových chyb. Je schopen s porozuměním číst jednoduchý odborný text. Má vytvořeny předpoklady k hlubšímu poznávání literatury, jiných druhů umění a celkové kultury dané země.

Absolvent zná některá umělecká reprezentující jak kulturní dědictví české, slovenské a světové literatury, tak i současnou literární produkci. Dokáže s porozuměním číst literární díla a přiměřeně je  hodnotit.

Absolvent ovládá učivo středoškolské matematiky a zná základy přírodních a technických věd. Rozumí přírodním zákonům, jevům i dějin, dovede si je vysvětlit a aplikovat v podmínkách praxe. Má přehled o vědeckotechnickém rozvoji se zřetelem  k zvolené mu povolání. Zná základní principy automatizace a  programování, současného  i perspektivního využití samočinných počítačů a rozvoje  elektronizace.

Na základě spojení dalšího studia a vykonávané profese  absolvent chápe rovnocenný význam duševní a tělesné práce pro svůj další rozvoj.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky  absolvent zná základní sklářské technologie a k tomu používané zařízení podle jednotlivých specializací sklářské výroby. Je  vybaven základními vědomostmi z oblasti výroby skla, vlastností skla, surovin, surovin pro jeho výroby včetně výpočtů navážky sklářského kmene, se zřetelem ke konkrétnímu chemickému složení výchozím sklářských materiálů a druhu skla. Musí znát všechny základní technologie v jednotlivých oblastech výroby bižuterie, či ozdobných předmětů a zapínadel, znát výrobu základních polotovarů, názvosloví vad skla a rozpoznat  druhy vad výrobků.

Absolvent zná metody řízení výrobního procesu po stránce automatizační techniky, ekonomiky, řízení a organizace práce. Je seznámen s nejmodernějšími technologickými postupy výroby, zušlechťování, balení a expedice, výrobním zařízením, novými materiály a postupy pro úsporu materiálu, paliv a energie.

Jako odborník střední  úrovně je morálně připraven plnit základní úkoly související s úspěšným prodejem bižuterních  výrobků na světových trzích.

Absolvent ovládá organizační strukturu odvětví bižuterie, ozdobných předmětů a zapínadel, ekonomické zákonitosti jeho rozvoje a řízení, systém ekonomických nástrojů a jejich využívání k řízení základních organizačních jednotek výroby. Má přehled o základních zásadách tvorby a ochrany životního prostředí v odvětví bižuterním.

Absolvent uzná a uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, právní předpisy. V oblasti specifické přípravy pro kovovou bižuterii absolvent studijního oboru po ukončení studia   a úspěšném vykonání maturitní zkoušky, zná všechny základní  technologie, zařízení, polotovary a materiály používané při výrobě kovové bižuterie a plasty používané při výrobě. Je vybaven všeobecnými základy o zlatnických a stříbrnických technikách.

Absolvent zná dále  výrobu základních polotovarů  kotlíků, mechanik, řetízků a výlisků a má přehled o výrobě skleněných doplňků sloužících  k výrobě kovové bižuterie. Rovněž zná všechny druhy povrchových úprav. Musí znát základní vývojové tendence z oblasti výroby kovové bižuterie.

V oblasti specifické přípravy pro skleněnou bižuterii absolvent studijního oboru bižuterní průmysl po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky, zná základní sklářské technologie, musí znát všechny základní technologie v oblasti výroby skleněné bižuterie (výroba perliček, perel, skleněných kmenů, knoflíků a bižuterie a plastů). Dále musí znát výrobu základních polotovarů, trubiček, tyčinek, tyčí, které jsou potřebné pro výrobu skleněné bižuterie. Dále musí znát číselné značení barev, vlastnosti skel a zušlechťovacích technik používaných při výrobě skleněné bižuterie. Absolvent ovládá i základy výroby kovové bižuterie. Musí znát základní vývojové tendence v oblasti výroby skleněné bižuterie z hlediska  pokrokových tendencí. V oblasti specifické přípravy pro výrobu  ozdobných předmětů absolvent po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky zná základní technologie v oblastí výroby ozdobných předmětů (výroba různých druhů umělých květin, plodů. Figurek a ozdobných předmětů atd.). Zná technologie přípravy barevných roztoků, povrchových úprav a zušlechťování různých druhů ozdobných předmětů a dokončovací práce.

Absolvent musí znát zařízení, polotovary a materiály používané ve výrobě. Musí znát základní vývojové tendence v oblasti bižuterie a ozdobných předmětů včetně zapínadel.

V oblasti specifické přípravy pro výrobu zapínadel absolvent po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky zná základní technologie a postupy výroby zapínadel, materiály pro výroby, seřízení, obsluhu a běžnou údržbu speciálních strojů a zařízení, technologie zdobení a povrchové úpravy zapínadel včetně konečné úpravy a balení výrobků.

Absolvent zná základní vývojové tendence v oblasti zapínadel a  dalších ozdobných předmětů. Je schopen vyvzorovat nové módní vzory zapínadel (návrh, nákres, materiál, technologický postup, použité stroje).

4.  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je  problematika bezpečnost a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti  a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních  nařízení, vyhlášek a norem.

Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, to je  specifickému pro studijní obor výroba bižuterie a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak z hlediska  pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a)      důkladné  seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b)      používání technického vybavení, které odpovídá  bezpečnostním předpisům,

c)      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d)      vykonávání stanoveného dozoru.

 

5. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se  mohou ucházet o studium na vysokých školách (včetně vojenských) a o pomaturitní studium ze stejných podmínek jako absolventi druhů středních škol, poskytujících úplné vzdělání.