Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR
dne 12.7.1989, čj. 12 329/89-212 s platností od 1. září 1990 počínaje 1. ročníkem

a

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. června 1996, čj. 22 348/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

28-47-L/501 (27-32-4) Bižuterní průmysl

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku

1.

2.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

15-17

15-17

Povinné předměty

11-13

11-13

1. Společenskovědní

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

Cizí jazyk

2-3

2-3

Základy společenských věd

1

1

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

Matematika

2-3

2-3

Chemie (pozn. 5)

2

1

 

 

 

3. Tělesná výchova

2

2

 

 

 

Výběrové předměty

2-4

2-4

 

 

 

B. Odborné předměty

12-20

12-20

 

 

 

Povinné předměty

 

 

Automatizace

2

-

Obsluha osobních počítačů

-

2

Ekonomika

2

2

Výtvarná výchova

2

2

Technologie (pozn. 6)

2

2

 

 

 

Výběrové předměty

4-12

4-12

 

 

 

Celkem

max. 33

max. 33

 

 

Poznámky:

1.      Učivo je rozvrženo v 1. ročníku do 33 týdnů a ve 2. ročníku do 30 týdnů.

2.      Volba všeobecně vzdělávacích výběrových předmětů vychází z charakteru studijního oboru a je plně v kompetenci ředitele. Rozsah hodinové dotace u jednotlivých předmětů je uveden orientačně pro oba ročníky. Celkový počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných a výběrových) nesmí klesnout pod 15 hodin týdně v každém ročníku.

3.      Výuku předmětu cizí jazyk je nutno zajistit tak, aby žák, v případě, že absolvoval výuku cizího jazyka již ve tříletém učebním oboru, mohl na studium tohoto jazyka navázat. Žák může konat maturitní zkoušku z cizího jazyka pokud absolvoval minimálně 12 týdenních hodin jeho studia, přičemž se mohou sčítat hodiny výuky cizího jazyka ve tříletém učebním a v nástavbovém studiu (vč. nepovinných), jedná-li se o stejný cizí jazyk.

4.      Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně. Tato hodina se nepovažuje (z hlediska duševní hygieny žáků) za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu

5.      Vyučovací předmět chemie se vyučuje podle učební osnovy, která je součástí ZPD oboru.

6.      Vyučovací předmět technologie obsahuje diferencované učivo, které slouží k prohloubení odborné orientace žáků. Ředitel školy rozhodne o tom, který z bloků se bude vyučovat.

7.      Struktura a obsah odborných výběrových vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání.

8.      Zařazování nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který rovněž schvaluje učební osnovy.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

1.      Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.      Zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe.

3.      Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

4.      Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky z oboru.

 

 

 

Večerní  studium

Kategorie a názvy vyučovacích

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

Předmětů

1.

2.

 

 

 

1. Společenskovědní

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

Cizí jazyk

2

2

Občanská nauka

1

-

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

Matematika

2

2

Chemie (pozn. 5)

2

1

 

 

 

4. Odborné

 

 

Automatizace

2

-

Ekonomika a řízení

-

3

Výtvarná výchova

2

2

Technologie  (pozn. 4)

2

3

 

 

 

Celkem

15

15

 

Poznámky:

1.      Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. ročníku rozvrženo do 33 týdnů, ve 2. ročníku  do 30 týdnů. Zbývající doba se  využije jako časová rezerva k opakování učiva, případně exkurzím, ve 2. ročníku též k přípravě a k vykonání maturitní zkoušky.

2.      Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

3.      Podle učebního plánu večerního studia lze organizovat a  kombinovat studium, ve kterém se střídá večerní forma  studia při zaměstnání s denním studiem. Celkový počet vyučovacích hodin 1. ročníku je 600, ve 2. ročníku 540 vyučovacích hodin. V části studia, organizované jako denní studium, lze do jednoho týdne zařadit nejvýše 35 vyučovacích hodin. Při organizování kombinovaného studia je třeba dodržet platné předpisy.

4.      Vyučovací předmět obsahuje diferencované učivo, které slouží k prohloubení odborné  orientace žáků. Ředitel středního odborného učiliště určí, kterému z bloků učiva se bude vyučovat.

5.      Vyučovací předmět se vyučuje podle učební osnovy, která je součástí souboru B učebních dokumentů studijního oboru bižuterní průmysl.

 

Učební osnovy odborných předmětů jsou rámcové. Počet hodin jednotlivých tematických předmětů si může vyučující při dodržení obsahu upravit v tematickém plánu v rozsahu nejvíce do 30% u každého tematického celku. Tematický plán musí být schválen ředitelem středního odborného učiliště.

 

 

Dálkové  studium

Kategorie a názvy vyučovacích

Počet  konzultačních hodin v ročníku

Předmětů

1.

2.

 

 

 

1. Společenskovědní

 

 

Český jazyk a literatura

20

20

Cizí jazyk

20

20

Občanská nauka

10

-

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

Matematika

20

15

Chemie

20

10

 

 

 

4. Odborné

 

 

Automatizace

15

-

Ekonomika a řízení

-

20

Výtvarná výchova

25

30

Technologie

30

45

 

 

 

Celkem

160

160

 

Poznámky:

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních dokumentů  večerního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu přizpůsobí vyučující počtu  konzultačních hodin, uvedených  v učebním plánu dálkového studia. Tematický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2.      Počty  konzultačních hodin v ročníku, stanovené  učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Ředitel středního odborného učiliště rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního cyklu, nebo do jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.      V závěru každého pololetí vykonají  žáci zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky nejvýše ze tří předmětů.

4.      Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

5.      Podle  učebního plánu dálkového studia lze organizovat  i kombinovat studium, ve kterém se střídá denní forma studia s dálkovým. V denní formě studia je nutno vycházet  z příslušného počtu vyučovacích hodin podle plánu večerního  studia (1. roč., 600 hod.,, 2. roč 540 hod.), v dálkové formě podle učebního plánu dálkového studia. Celkový počet hodin v ročníku závisí pak na vzájemném poměru doby vyučování organizované jednak denní, jednak dálkovou formou. Při denní formě studia lze zařadit do jednoho týdně nejvýše 35 vyučovacích hodin. Při celkové délce denní formy studia je nutno dodržet platné právní předpisy ((vyhláška č. 124/1994 Sb a č. 9/1987 Sb. MŠ ČSR a vyhlášky č. 152/1984 Sb. a č. 80/1986 Sb. MŠ SSR).

6.       vyučovací předmět se vyučuje podle učební osnovy, která tvoří součást souboru B učebních dokumentů studijního oboru bižuterní průmysl.

7.      Vyučovací předmět obsahuje diferencované učivo, které slouží k prohloubení odborné orientace žák. Ředitel středního odborného učiliště určí, kterému z bloků učiva se bude vyučovat.

 

Učební osnovy odborných předmětů jsou rámcové. Počet hodin jednotlivých tematických předmětů si může vyučující při dodržení obsahu upravit v tematickém plánu v rozsahu nejvíce do 30% u každého tematického celku. Tematický plán musí být schválen ředitelem středního odborného učiliště.