PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent nachází uplatnění jak v laboratořích chemického průmyslu, tak ve farmacii, zdravotnictví, potravinářském průmyslu, ekologických pracovištích a v oborech, kde je nutná znalost chemických laboratorních technik.

Absolvent chápe význam práce pro svůj rozvoj a pro rozvoj celé společnosti. Je si vědom toho, že v podmínkách vědeckotechnické revoluce vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost. Vztah k práci se u něj projevuje uvědomělou pracovní kázní, svědomitostí a zodpovědností při plnění pracovních úkolů.

Má pozorný vztah k životnímu prostředí, chápe jeho význam pro zdravý, harmonický a všestranný rozvoj lidské osobnosti a aktivně se podílí na jeho ochraně a tvorbě.

Absolvent učebního oboru má osvojené základní poznatky o zákonitostech společenského vývoje a postavení člověka ve společnosti. Má přehled o společenskovědních oborech, správně se vyjadřuje v mateřském jazyce,má přehled o literatuře domácí i světové. Umí se vyjadřovat v základních situacích v některém z cizích jazyků, čte cizojazyčné odborné texty a rozumí jim.

Ovládá základy matematiky, má správné představy o přírodních jevech a dějích včetně jejich aplikace na potřeby praxe. Má základní poznatky o současném rozvoji vědy a techniky, základech automatizace, programování a výpočetní techniky. Nezbytnou podmínkou dalšího odborného vzdělávání je jeho schopnost naučit se chápat vzdělávání jako celoživotní proces.

Absolvent zná základní úkoly odvětví i oboru. Po skončení přípravy v tříletém oboru i úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se umí orientovat v principech prováděných laboratorních prací a po krátkém zacvičení je schopen samostatně vykonávat i specifické práce na svém pracovišti. Umí zvolit správné množství používaných chemikálií, vypočítat jejich množství, úpravy koncentrací, stanovit výtěžnost.

Dovede obsluhovat laboratorní zařízení používaná pro základní mechanické pochody jako je rozmělňování, třídění, dělení heterogenních směsí, sušení tuhých látek a plynů, čištění látek fyzikálními pochody.

Zná teorii probíhajících procesů, principy a vlivy a zná zásady jejich ovlivnění. Dokáže měřit všechny parametry, smyslově i jednoduchými přístroji provádět diagnostiku závad a drobné závady odstranit. Umí provádět čištění aparatury, drobnou údržbu, demontáž i montáž a seřizování.

Při práci využívá nabytou zručnost, přesně dodržuje pracovní režim, má smysl pro pořádek, zodpovědnost při práci ve skupině a pro spolupráci s předcházejícím a navazujícím úsekem.

Při práci dodržuje zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, hygieny práce, dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením. V případě potřeby umí poskytnout první pomoc postiženému spolupracovníkovi.