MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 15. dubna 1991 č.j.14 992/91-21 s platností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

28-51-H/001 (28-77-2) Chemik laborant

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3.
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura 2 2 2
Cizí jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Dějepis 1 - -
2. Matematicko-přírodovědné
Matematika 4 2 2
Fyzika 2 - -
Základy ekologie - 1 -
3. Tělesná výchova 2 2 2
4. Odborné
Ekonomika a organizace - - 2
Chemie 5 5 3
Technologie 1 1 1
Laboratorní technika 1 2 1
Odborný výcvik 12 15 17,5
Celkem 33 33 33,5
Nepovinné předměty
Základy administrativy - 2 2
Cvičení z matematiky 2 2 2
Výpočetní technika - 2 2
Estetická výchova 2 2 1
Konverzace v cizím jazce 2 2 2
Další živý jazyk 2 2 2
Sportovní hry 2 2 2
Poznámky :

1. Učivo všech předmětů je rozvrženo do 32 týdnů.

2. Žák se může přihlásit nejvýše do tří nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

3. V prvním ročníku absolvují žáci lyžařský výchovně - výcvikový zájezd.

4. Ve druhém ročníku se zařazuje turistický kurs.

5. Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.

6. Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů, jejichž učební osnovy nejsou uvedeny v tomto souboru probíhá podle platných učebních osnov všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětů pro tříleté učební obory středních odborných učilišť.