PROFIL ABSOLVENTA

 

Název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:

2852H  Chemik, práce v chemické výrobě

Učební obor:

28-52-H/007

 

Chemik

Zaměření:  škole je dána možnost tvorby zaměření pro oblast technologických procesů a pro oblast  laboratorní kontroly chemických výrob příslušného chemického odvětví                                     

Dosažený stupeň vzdělání:  střední odborné vzdělání 

Způsob ukončení a certifikace:  závěrečná zkouška, výuční list

 

            Výsledky vzdělávání 

            Obecná úvodní část

            Absolvent učebního oboru chemik je v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro rozvoj jeho osobnosti. Je kladen důraz na vzdělávání v kontextu  široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti  založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci        v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

            Absolvent učebního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Absolvent je připraven pro ty chemické profese, v nichž jde zejména o uplatnění schopnosti praktické aplikace získaných poznatků, o přesnost výkonu pracovních činností a výkonovou stabilitu ve specifických pracovních podmínkách. Absolvent je profilován zejména k profesionálnímu uplatnění, je zaměřen na kompetentnost a odbornost. V tomto pojetí se jedná o ukončenou etapu vzdělávání.  Získané vzdělání svým obsahem zároveň  splňuje základ  pro další vzdělávání, neboť jeho složky, všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání, jsou obecnějšího charakteru a získané vzdělání lze využít pro další odborné vzdělávání absolventů včetně jejich případné  rekvalifikace.

            Absolventi učebního oboru chemik jsou připraveni pro výkon povolání ve sféře podnikatelské i zaměstnanecké činnosti v příslušných odvětvích chemického průmyslu včetně tukového a kosmetického průmyslu a farmaceutického průmyslu.     

            Odborníci vyučení v učebním oboru chemik mají ucelený přehled o chemické výrobě z hlediska probíhajících technologických procesů a z hlediska provozní, poloprovozní a laboratorní kontroly těchto procesů. V rámci učebního oboru chemik příslušného chemického odvětví může škola realizovat zaměření buď pro oblast technologických procesů, nebo pro oblast laboratorní kontroly chemických výrob. V případě realizace  volby zaměření  oboru má absolvent ucelený přehled o chemické výrobě daného odvětví, je však  vybaven hlubšími znalostmi, vědomostmi a dovednostmi pro požadovanou odbornost.

     Škola, střední odborné učiliště, je odpovědná za výchovu a vzdělávání žáků, složky vzdělávání musí vždy směřovat  ke splnění vzdělávacího cíle, to jest k přípravě kvalitní kvalifikované pracovní síly s dobrou přizpůsobivostí v oblasti změn na trhu práce a kvalifikací.                   

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent učebního oboru se  vyznačuje   souborem  vědomostí, dovedností  a  postojů z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělávání. Získal vědomí toho, jaký význam má pro něho dosažené vzdělání a pochopil, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadu ve světě vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní sílu a na inovace pracovních dovedností, proto byl též veden k přizpůsobivosti v oblasti  změn na  trhu práce a kvalifikací.

Absolvent byl  v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a práv každého občana a k chápání principu demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Byl vychováván k uvědomění si své národní příslušnosti a svých práv,   k respektování práv druhých a k uznávání rovnosti a práv jiných národů, etnických skupin a ras a naučil se preferovat tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí. Pochopil význam aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí   v regionálním a celosvětovém měřítku. Absolvent byl vzděláván tak, aby byla pozitivně ovlivněna jeho hodnotová orientace, aby pochopil základní principy  humanity  a  demokracie, aby získal  kladný  vztah ke kulturním a estetickým hodnotám.

Absolvent se naučil chápat význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti a byl vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk  s  lidmi, byl veden k tvořivé činorodosti, dále ke spolupráci i ke zdravé soutěživosti a k samostatnosti a odpovědnosti v jednání a v pracovní činnosti z hlediska jeho vlastního rozvoje, ve svůj prospěch i ve prospěch  celé společnosti.

Absolvent byl vybaven znalostmi a postoji ke správnému posouzení vlivu rozvoje vědy a techniky na přírodní prostředí a na život lidí z hlediska udržitelného rozvoje s cílem naučit se chránit přírodu a kulturní památky.

Absolvent byl veden ke kultivovanému využívání českého jazyka ve všech komunikativních situacích a ke zvládnutí jednoho světového jazyka na úrovni základní hovorové komunikace. Naučil se dovednosti, jak získat  v  cizím jazyce  jednoduché informace a sdělovat podstatné myšlenky        z vyslechnutého nebo přečteného textu, hovořit v jednoduchých větách o známé tematice a zvládl v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii. Naučil se pracovat s  domácí a cizojazyčnou odbornou literaturou. Absolvent získal dále dovednost  písemně se vyjadřovat, například napsat jednoduchý dopis, strukturovaný životopis, reprodukci textu a správně používat slovníky. Získal základní znalosti o zemi, jejímuž jazyku se učil.

Absolvent si osvojil a prohloubil základní matematické pojmy a vztahy mezi nimi, naučil se vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích. Absolvent si osvojil  důležité pojmy, jevy a zákonitosti z fyziky a  chemie  a je schopen je prakticky aplikovat  v oboru, stejně tak dovede prakticky využívat základní vědomosti a dovednosti v práci  s osobním   počítačem  při  své pracovní činnosti  i  v občanském životě. Naučil se chápat základní ekologické vztahy a dovednostem, jak je uplatňovat ve vlastním oboru.

Absolvent posiloval a rozvíjel celkově svou tělesnou zdatnost, aby si vypěstoval celoživotní potřebu pohybové aktivity.  Získal základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy a osvojil si zásady první pomoci, zásady hygieny a bezpečnosti práce tak, aby je uměl uplatňovat  v občanském životě a při pracovních činnostech.

Absolvent byl seznámen s rolí životního partnera a rodiče, byl poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec, byl veden ke správnému využívání volného času.

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent učebního oboru chemik je vybaven vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného  a  specificky   odborného vzdělávání, především  schopností  nést  zodpovědnost za své jednání a rozhodování a přizpůsobovat se podmínkám trhu práce, schopností samostatně sledovat   vědeckotechnický   rozvoj   v   oboru   a   získané  informace využívat v pracovní činnosti, naučil se samostatně řešit běžné úkoly na svěřeném pracovním úseku, spolupracovat v týmu, získal schopnost samostatného a pohotového rozhodování v běžných výrobních i podnikatelských situacích a nalézat optimální varianty řešení úkolů. Absolvent si osvojil zásady ekonomického myšlení, pochopil   podstatu  základních ekonomických pojmů v tržní ekonomice.

  Absolvent se naučil používat správnou chemickou terminologii, seznámil se s ČSN a ISO normami, naučil se v praxi v rámci předmětu odborný výcvik identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

Absolvent zvládl v příslušném chemickém odvětví teoreticky a prakticky základní i složitější technologické operace a naučil se pracovat s běžnými kontrolními a zkušebními přístroji. Absolvent  zvládl dodržování technologické disciplíny včetně kvality výroby a její kontroly v obecném pojetí, zvládl obsluhu a údržbu techniky pro chemickou výrobu, naučil se dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního prostředí, naučil se  respektovat zásady hospodaření se surovinami, s energií a s přírodními zdroji  a je předpoklad, že tyto zásady bude respektovat i ve své budoucí pracovní činnosti.

Absolvent byl veden k přesnému vyjadřování v písemných i ústních projevech týkajících se technické oblasti. Získal základní znalosti, vědomosti a dovednosti z výpočetní techniky potřebné   pro práci s textovými editory a pro práci s daty , dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i v mimopracovním životě, naučil se využívat znalostí pro ovládání chemických procesů řízených PC.

Absolvent byl vychováván nejen ke schopnostem a dovednostem manuálním, ale i k intelektuálním, především k aktivnějšímu přístupu ke svému profesnímu uplatnění jak v roli zaměstnance, tak v oblasti vlastní podnikatelské činnosti. Z tohoto důvodu byl absolvent vybaven    ve fázi své prvotní profesionalizace základními znalostmi, vědomostmi a dovednostmi  z ekonomické a právní oblasti nejen pro roli zaměstnance, ale i pro roli samostatně činné osoby  s cílem, aby byl schopný si tyto vědomosti a dovednosti dále doplňovat a rozvíjet.

 

       Výstupní kvality absolventa

       Po ukončení přípravy v učebním oboru chemik a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent umí správně orientovat v principech prováděných technologických operací, umí řídit jejich technologické parametry a ovlivňovat je v  průběhu procesu podle technologického reglementu, má vytvořeny předpoklady k tomu, aby po příslušné praxi byl schopen se samostatně orientovat  ve funkčních technologických schématech a aby rozpoznal variability technologických procesů. Absolvent je současně vybaven znalostmi, vědomostmi a dovednostmi pro práci  v provozní chemické laboratoři, provádí odběr vzorků a jejich laboratorní rozbory, průběžně je vyhodnocuje za účelem kontroly příslušných technologických úseků chemické výroby, při práci využívá nabyté zručnosti a přesně dodržuje laboratorní reglement. Absolvent dodržuje na všech technologických úsecích chemických výrob a v chemických laboratořích zásady bezpečnosti a hygieny práce.

 

            Absolvent učebního oboru chemik umí:

·        používat a ovládat základní typy zařízení pro přejímkovou, skladovou a provozní manipulaci,

·        připravovat aparatury a zařízení pro výrobní a kontrolní proces  a přezkušovat jejich funkci,

·        pracovat s funkčními schématy strojů a zařízení příslušných chemických výrob,

·        ručně nebo mechanicky ovládat a řídit chemickotechnologické operace probíhající v plynné, kapalné nebo v pevné fázi při různých teplotních a tlakových režimech a dodržovat všeobecné předpisy platné pro tyto režimy,

·        orientovat se v celém sledu operací a procesů technologie výroby a dodržovat všechny dané provozní veličiny podle druhu výroby, výrobku nebo pracovní operace,

·        zvolit správné složení a druh zpracovávaných surovin a polotovarů pro stanovený reakční režim,

·        vážit a dopravovat suroviny k aparatuře a dávkovat je podle  norem spotřeby,

·        volit správné množství používaných chemikálií a složek, vypočítávat jejich množství, upravovat jejich koncentrace a stanovovat výtěžnosti,

·        provádět obslužné činnosti u diskontinuálních a kontinuálních  procesů na lokálním  pracovišti,

·        podílet se na řízení základních chemických výrob pomocí kontrolních panelů,

·        řídit výroby středního rozsahu z řídících velínů,

·        odebírat vzorky surovin, meziproduktů výroby, používaných chemikálií a odpadů z výroby k provozním a laboratorním kontrolám,

·        aplikovat metody kvalitativní a kvantitativní analýzy při kontrole chemických výrob a kontrole jakosti surovin, meziproduktů a hotových výrobků,

·        provádět základní hmotnostní, tepelné a energetické bilance,

·        odstraňovat drobné závady na  mechanických částech strojů, zařízení a chemických aparatur,

·        pracovat s běžnými kontrolními a zkušebními přístroji v chemických provozech a v chemických laboratořích,

·        vést přesně a svědomitě předepsané pracovní záznamy,

·        čistit zařízení při odstavení, provádět drobnou údržbu příslušných zařízení včetně  demontáže spojů, armatur a vík a provádět zpětnou montáž a seřizování,

·        ovládat přesně technologické a laboratorní postupy, bezpečnostní předpisy, protipožární režim a ostatní směrnice související s bezpečností a s hygienou práce,

·        plně respektovat zásady uvedené v technologických, pracovních a laboratorních reglementech,

·        v případě potřeby poskytnout první pomoc postiženému spolupracovníkovi,

·        uplatňovat ve své profesi a v osobním životě nabyté klíčové dovednosti včetně přizpůsobování se novým podmínkám na pracovišti a na trhu práce, dále pak z hlediska svého celoživotního vzdělávání.

            Univerzální učební obor chemik (bez zaměření) poskytuje žákům přípravu pro co nejširší spektrum uplatnění v chemickém průmyslu v oblasti přímých chemických výrob a v oblasti laboratorní kontroly chemických výrob. Škola může žákům umožnit specifickou přípravu  na povolání příslušným zaměřením na konkrétní oblast činnosti v chemické výrobě. Absolvent pak splňuje výše uvedená výstupní kritéria a má dále posíleny předpoklady pro orientaci v konkrétním chemickém provozu či v konkrétní kontrolní činnosti chemických výrob včetně udržování pořádku na pracovišti a zodpovědné práce ve skupině pracovníků ve smyslu pro spolupráci s předcházejícími a navazujícími pracovními úseky. Po příslušné praxi bude absolvent specifické přípravy v konkrétním zaměření učebního oboru chemik schopen:         

·        provádět složitější výrobní a laboratorní operace,

·        využívat nabyté zručnosti,

·        dodržovat přesně pracovní režim,

·        reagovat na změny technologického režimu,

·        orientovat se v základních vztazích svého odvětví chemické výroby k životnímu prostředí a v zásadách ochrany před možnými negativními vlivy.

           

            Možnosti uplatnění absolventa

       Vykonáním závěrečné zkoušky  získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno celkovou profilací odborné přípravy, případně zaměřením  oboru. Absolvent  učebního oboru chemik se uplatní na trhu práce zejména v těchto povoláních: chemik, chemik zpracování ropy, chemik výroby chemických vláken, chemik tukového průmyslu a kosmetiky, chemik farmaceutické a zdravotnické výroby, laborant, farmaceutický laborant.         

       Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.