MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 26.7.1999, čj. 26 152/99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

28-52-H/007 Chemik

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

                                                                                          

Počet týdenních vyučovacích

hodin za celé období studia

A. POVINNÉ  VYUČOVACÍ   PŘEDMĚTY

 

            a) základní předměty

 

            Český jazyk a literatura

            První cizí jazyk

            Občanská nauka

            Matematika

            Fyzika

            Chemie

            Základy ekologie

            Tělesná výchova

            Práce s počítačem

            Ekonomika

            Procesy a zařízení

            Měření a automatizace

            Technologie

            Odborný výcvik

6

6

3

3-5

2

6

1

3-5

1

2

1-3

2

1-4

43,5-50

            b) výběrové předměty

 

            Chemické suroviny

            Stroje a zařízení

            Technologické procesy

            Analytická chemie

            Laboratorní technika

            Základy farmakologie

2-4

2-4

1-2

1-4

1-4

2-4

            c) volitelné předměty

 

            Volitelný předmět

                                                                      

0,5-10

 

            Celkem hodin

           

84-99

 

B.  NEPOVINNÉ  VYUČOVACÍ  PŘEDMĚTY

 

 

Poznámky: 

A. Poznámky k učebnímu plánu (obecnému)

1.A Učební plán je obecným kvantitativním rozvržením jednotlivých složek vzdělávání a tvoří organizační rámec vzdělávacího programu. Vychází z charakteristiky vzdělávacího programu, který je založen na klasické formě běžné předmětové organizace výuky. V učebním plánu je stanoven počet vyučovacích hodin jednotlivých vyučovacích předmětů, případně je uvedeno rozpětí těchto vyučovacích hodin za celé období studia. Tento učební plán splňuje požadavky standardu středoškolského odborného vzdělávání a je závaznou metodickou předlohou, podle níž koncipuje škola vlastní, tzv. konkretizovaný, učební plán podle dále stanovených zásad. Obecná forma učebního plánu umožňuje jeho širší použitelnost pro různá odvětví chemického průmyslu a současně dává možnost k vytváření potřebných zaměření oboru s ohledem na požadavky regiónu a v souvislosti se změnami v technologiích chemických výrob a na trhu práce tím, že škola v rámci tvorby konkretizovaného učebního plánu zařazuje do výuky podle potřeby odpovídající výběrové, volitelné a případně nepovinné předměty.       

2.A  Závěrečná zkouška se realizuje podle platných právních předpisů.         

 

B. Poznámky ke konkretizaci učebního plánu, zásady pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu

1.B  Pokud se škola rozhodne, může použít doporučený učební plán učebního oboru chemik, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.B  Konkretizovaný učební plán vytvořený školou schvaluje ředitel školy a je součástí povinné dokumentace školy.

3.B Škola při tvorbě konkretizovaného učebního plánu provede přesné začlenění vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků včetně přesného určení hodinových dotací.

4.B  Celkový počet  týdenních vyučovacích hodin stanovený  učebním plánem pro povinnou výuku, která zahrnuje kategorii základních, výběrových a volitelných předmětů, nesmí přesáhnout 33 hodin a nesmí být nižší než 28 hodin v týdnu pro každý jednotlivý ročník studia.

5.B  V učebním plánu pro příslušný ročník může škola provádět úpravy až do výše 10% celkového počtu vyučovacích hodin, přičemž musí dodržet podmínky stanovené standardem středoškolského odborného vzdělávání. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný vyučovací předmět.

6.B  Nejmenší možný podíl všeobecného vzdělávání pro 2. úroveň vzdělávání činí 30% z celkového rozsahu povinného vzdělávání, přičemž klasická forma běžné předmětové organizace výuky vyžaduje rovnoměrné a proporcionální zastoupení jednotlivých vyučovacích předmětů. Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku.

7.B  V týdnu teoretického vyučování nesmí klesnout počet vyučovacích hodin tělesné výchovy pod 2 vyučovací hodiny. Doporučuje se zařadit podle možností školy další vyučovací hodiny tělesné výchovy i v týdnech, kdy převažuje nebo je pouze odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin.

8.B Kategorie základních vyučovacích předmětů je základem vzdělání učebního oboru chemik, obsahuje předměty všeobecně vzdělávací a základní odborné předměty.

9.B  Kategorie výběrových vyučovacích předmětů prohlubuje odborné vzdělávání žáků. Nabídka těchto předmětů k výběru je dána obecným učebním plánem. Začlenění výběrových předmětů do konkretizovaného učebního plánu provádí škola. Škola koncipuje učební osnovy výběrových předmětů včetně jejich pojetí.

10.B Kategorie volitelných vyučovacích předmětů je nezávislá na kategorii základních a výběrových předmětů. Volitelné předměty jsou dotovány hodinami, které nebyly vyčerpány povinnými všeobecně vzdělávacími, základními odbornými předměty a profilujícími odbornými (výběrovými) vyučovacími předměty. Škola má z uvedeného důvodu povinnost nabídnout výuku volitelných předmětů, přičemž o tom, které budou zařazeny do konkretizovaného učebního plánu rozhodne ředitel školy. Volitelných předmětů lze využít i k navýšení hodinové dotace základních či výběrových předmětů, v tomto případě škola dopracuje učební osnovy příslušných předmětů včetně jejich pojetí. Do nabídky volitelných předmětů se k výběru doporučují tyto předměty: všechny všeobecně vzdělávací předměty uvedené v učebním plánu, dále konverzace v cizím jazyce, další cizí jazyk, práce s počítačem (výpočetní technika), sociologie, právní nauka a všechny odborné předměty uvedené v učebním plánu, dále základy strojnictví, technické kreslení, předměty s ekologickou tematikou a další předměty, které mají vztah k požadované odbornosti a budou se podílet na celkovém dotváření profilu absolventa.

11.B  Struktura, obsah, rozsah i zpracování učebních osnov nepovinných vyučovacích předmětů jsou v plné kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

12.B Úprava dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR.    

 

C.  Poznámky k učebním osnovám vyučovacích předmětů, k jejich tvorbě a případnému dopracování

1.C  Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů v jednotlivých ročnících, zbývající doba se využije podle  dále uvedené tabulky.

2.C Konkretizované příslušné učební osnovy vyučovacích předmětů, tj. dopracování učebních osnov základních předmětů, tvorbu učebních osnov výběrových, volitelných a případně nepovinných předmětů včetně pojetí vyučovacích předmětů schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.

3.C Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů se realizuje podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro tříleté učební obory středních odborných učilišť. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. V případě inovace učebních osnov budou stávající osnovy nahrazeny automaticky inovovanými. Jedná se o tyto učební osnovy: Český jazyk a literatura, č.j. 12 532/91-20 z 8.5.1991, Cizí jazyk (Další živý jazyk), č.j. 27  657/86-221 z 31.10.1986, Občanská nauka, č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7.1998,  Matematika,  č.j. 23 093/99-22 z 14.6.1999, Fyzika, č.j. 27 657/86-221 z 31.10.1986, Chemie, č.j. 27 657/86-221 z 31.10.1986, Základy ekologie, č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7.1998, Tělesná výchova, č.j. 19 891/96-50 z 23.5.1996.

4.C Škola si může zpracovat vlastní učební osnovy pro všeobecně vzdělávací předměty. V tomto případě je však nezbytné, aby takto stanovená všeobecně vzdělávací složka vedla k naplnění požadavků profilu absolventa uvedeného v těchto učebních dokumentech. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů zpracované školou musí schválit MŠMT ČR.

5.C Pro výuku cizího jazyka se na úrovni učebního plánu  používá název „První cizí jazyk“, popřípadě „Druhý cizí jazyk“, i když osnovy nesou jiné označení /Cizí jazyk (Další živý jazyk)/. Na vysvědčení se uvede název konkrétního cizího jazyka, kterému se žák učil.

6.C Součástí těchto učebních dokumentů jsou učební osnovy vyučovacích předmětů: práce s počítačem, ekonomika, procesy a zařízení, měření a automatizace, technologie a odborný výcvik. Škola rozpracuje  rámcový rozpis učiva těchto učebních osnov do konkretizované podoby včetně doplňků k pojetí vyučovacích předmětů v aplikaci na konkrétní profil absolventa daného chemického odvětví.

7.C Škola při vypracování všech potřebných učebních osnov výběrových, volitelných a nepovinných předmětů respektuje mezipředmětové vztahy.

8. C  V učebních osnovách může být prováděna úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu 30% celkové hodinové dotace stanovené pro každý tematický celek, která směřuje zejména k inovaci vzdělávacího obsahu.

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN (konkretizovaný)

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

                        

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

Celkem

A. POVINNÉ  VYUČOVACÍ   PŘEDMĚTY

 

 

 

 

            Český jazyk a literatura

2

2

2

6

            Anglický jazyk

2

2

2

6

            Občanská nauka

1

1

1

3

            Matematika

2

1

1

4

            Fyzika

2

-

-

2

            Chemie

3

2

1

6

            Základy ekologie

1

-

-

1

            Tělesná výchova

2

2

1

5

            Práce s počítačem

1

-

-

1

            Ekonomika

-

1

1

2

            Procesy a zařízení

1

-

-

1

            Měření a automatizace

-

1

1

2

            Technologie

1

-

-

1

            Odborný výcvik

12

14

17,5

43,5

            Chemické suroviny

2

1

0,5

3,5

            Stroje a zařízení

-

1

1

2

            Analytická chemie

-

1

-

1

            Laboratorní technika

-

1

1

2

            Technologické procesy

-

2

2

4

            Základy strojnictví

-/1

-

-

0,5

            Technické kreslení

1/-

-

-

0,5

            Chemie

-

0,5

0,5

1

            Práce s počítačem

-

0,5

-

0,5

            Konverzace v anglickém jazyce

-

-

0,5

0,5

            Celkem hodin

33

33

33

99

 

 

 

 

 

B.  NEPOVINNÉ  VYUČOVACÍ  PŘEDMĚTY

 

 

 

 

 

Poznámky

1.        Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecného učebního plánu učebního oboru chemik.

2.      Škola, která použije tento doporučený učební plán  univerzálního učebního oboru chemik, jehož absolvent se uplatní jako chemik v chemické výrobě včetně laboratorní kontroly chemického provozu, dopracuje v návaznosti na tento konkretizovaný učební plán rámcové učební osnovy základních povinných odborných předmětů a vypracuje učební osnovy výběrových a volitelných předmětů za důsledného respektování mezipředmětových vztahů. V případě, že škola využije možnosti příslušného zaměření v učebním oboru chemik, bude při tvorbě konkretizovaného učebního plánu včetně dopracování a vypracování učebních osnov vyučovacích předmětů plně respektovat zaměření  oboru.

3.      Tabulka s přehledem využití týdnů v období školního roku uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu je platná pro každý konkretizovaný učební plán, tabulku přehledu začlenění klíčových dovedností, která je uvedena  u obecně zpracovaného učebního plánu, je nutné dopracovat vzhledem k zařazení výběrových a volitelných předmětů do konkretizovaného učebního plánu.

 

U Č E B N Í     P L Á N (obecný)

Večerní studium absolventů základní školy

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích

hodin za celé období studia

A. POVINNÉ  VYUČOVACÍ   PŘEDMĚTY

 

 

            a) základní předměty

 

 

            Český jazyk a literatura

3

(1,1,1)

            První cizí jazyk

3

(1,1,1)

            Občanská nauka

3

(1,1,1)

            Matematika

4

(2,1,1)

            Fyzika

1

(1,-,-)

            Chemie

3

(2,1,-)

            Základy ekologie

1

(1,-,-)

            Práce s počítačem

1

(1,-,-)

            Ekonomika

1

(-,-,1)

            Procesy a zařízení

2

(1,1,-)

            Měření a automatizace

1

(-,1,-)

            Technologie

3

(1,1,1)

            Odborný výcvik

5

(1,2,2)

            b) výběrové předměty

 

 

            Chemické suroviny

1-2

 

            Stroje a zařízení

1-2

 

            Technologické procesy

1-2

 

            Analytická chemie

1-2

 

            Laboratorní technika

1-2

 

            Základy farmakologie

1-2

 

            c) volitelné předměty

 

 

            Volitelný předmět

0-4

 

            Celkem hodin

39

 

 

 

 

B.  NEPOVINNÉ  VYUČOVACÍ  PŘEDMĚTY

 

Poznámky

1.    Učební plán večerního studia učebního oboru chemik je obecný, stanoví počet vyučovacích hodin za celé období studia. V závorkách u jednotlivých základních vyučovacích předmětů je uvedena navržená hodinová dotace pro jednotlivé ročníky.

2.    Při tvorbě konkretizovaného učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je stanovena těmito učebními dokumenty pro 1. ročník 15  vyučovacích hodin, pro 2. ročník 12  vyučovacích hodin a pro 3. ročník 12  vyučovacích hodin.

3.    Ve večerním studiu se vyučuje podle konkretizovaných učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém  plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v konkretizovaném učebním plánu večerního studia.

4.    Vyučovací hodiny, které jsou stanoveny pro odborný výcvik, se soustřeďují do větších vyučovacích celků, tzv. vyučovacích bloků ( například 4 hodinový vyučovací blok lze soustředit do jednoho vyučovacího dne). Tyto vyučovací hodiny jsou stanoveny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Souborné práce se zaměřují na doplnění a upevnění profilových dovedností.

5.    Každý vyučovací předmět se ukončuje zkouškou. Podmínky pro konání zkoušek stanoví příslušné předpisy.

6.    Pro večerní studium dále platí tyto poznámky uvedené u obecného učebního plánu denního studia: 2.A, 2.B, 3.B, 5.B, 6.B ( kromě textu týkajícího se  tělesné výchovy), 8.B, 9.B, 10.B, 11.B a 12.B.

 

U Č E B N Í     P L Á N (obecný)

Dálkové studium absolventů základní školy

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin za celé období studia

A. POVINNÉ  VYUČOVACÍ   PŘEDMĚTY

 

            a) základní předměty

 

            Český jazyk a literatura

30

(10,10,10)

            První cizí jazyk

30

(10,10,10)

            Občanská nauka

30

(10,10,10)

            Matematika

30

(10,10,10)

            Fyzika

10

(10,--,--)

            Chemie

30

(20,10,--)

            Základy ekologie

10

(10,--,--)

            Práce s počítačem

10

(10,--,--)

            Ekonomika

20

(--,--,20)

            Procesy a zařízení

20

(10,10,--)

            Měření a automatizace

10

(--,10,--)

            Technologie

30

(10,10,10)

            Odborný výcvik

60

(20,20,20)

            b) výběrové předměty

 

 

            Chemické suroviny

10-30

 

            Stroje a zařízení

10-30

 

            Technologické procesy

10-30

 

            Analytická chemie

10-30

 

            Laboratorní technika

10-30

 

            Základy farmakologie

10-30

 

            c) volitelné předměty

 

 

            Volitelný předmět

0-70

 

            Celkem hodin

480

 

B.  NEPOVINNÉ  VYUČOVACÍ  PŘEDMĚTY

 

 

 

Poznámky: 

1.    Učební plán dálkového studia učebního oboru chemik je obecný, stanoví počet konzultačních hodin za celé období studia. V závorkách u jednotlivých základních vyučovacích předmětů je uvedena navržená hodinová dotace pro jednotlivé ročníky.

2.    Při tvorbě konkretizovaného učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je stanovena těmito učebními dokumenty pro 1. ročník 160  konzultačních  hodin, pro 2. ročník 160 konzultačních hodin a pro 3. ročník  160 konzultačních  hodin.

3.    V dálkovém studiu se vyučuje podle konkretizovaných učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém  plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu  konzultačních hodin uvedených v konkretizovaném učebním plánu dálkového studia, případně v harmonogramu dálkového studia.

4.     Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené konkretizovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.    Konzultační hodiny, které jsou stanoveny pro odborný výcvik, se soustřeďují do větších vyučovacích celků, tzv. vyučovacích bloků ( například 20 hodinový vyučovací blok lze soustředit do tří konzultačních dnů). Tyto konzultační hodiny jsou stanoveny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Souborné práce se zaměřují na doplnění a upevnění profilových dovedností.

6.    V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle konkretizovaného učebního plánu vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

7.    Pro dálkové studium dále platí tyto poznámky uvedené u obecného učebního plánu denního studia: 2.A, 2.B, 3.B, 5.B, 6.B ( kromě textu týkajícího se  tělesné výchovy), 8.B, 9.B, 10.B, 11.B a 12.B.