CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:

2853H Farmaceutická výroba

Kód a název:

28-53-H/001 Operátor farmaceutické výroby

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

Stručný popis oboru

 Základní znalosti a dovednosti potřebné při výrobě a kontrole léčivých látek a léčivých přípravků. Znalost ovládání běžných aparátů a zařízení a schopnost samostatné práce podle běžné výrobní a kontrolní dokumentace.

 

Zdravotní podmínky uchazeče

 Při výběru uchazečů do učebního oboru vadí z hlediska zdravotního poruchy omezující funkci nosného a pohybového systému, chronická a alergická onemocnění kůže, nemoci zažívacího traktu chronického charakteru, včetně poruch jaterních a onemocnění ledvin. Nepřípustné jsou záchvatovité stavy, zejména postižení centrálního nervstva s poruchami koordinací a funkcí. Vadí poruchy barvocitu. Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. V případě ZPS v souladu se stanovisky PKSZ.

 

Profil absolventa

 Absolvent bude mít všeobecné vzdělání v rozsahu osnov tříletých učebních oborů. Bude mít základní znalosti z chemie, biologie a somatologie na úrovni střední školy. Bude ovládat základy matematiky a fyziky . Bude znát hlavní technologické operace v chemickém a farmaceutickém průmyslu, bude chápat jejich principy a bude umět obsluhovat základní výrobní zařízení. Bude mít obecné uznalosti o léčivech a jejich účincích a bude se umět orientovat v lékopise. Bude znát normy jakosti a chápat systém jištění, řízení a kontroly jakosti léčiv. Bude schopen pracovat se základní výrobní dokumentací a vést běžné provozní záznamy a pracovní dokumentaci. Bude znát zásady správné výrobní, laboratorní a klinické praxe a bude se s nimi ztotožňovat. Bude se umět vyjadřovat v běžných komunikativních situacích v jednom cizím jazyce a bude číst odborné texty a rozumět jim. Bude umět obsluhovat osobní počítač.

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

 Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce je samozřejmou součástí teoretického i praktického vyučování. Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci probíhá v souladu s platnými právními předpisy, zákony, prováděcími nařízeními, vyhláškami a normami. Výsledkem je absolvent, který se dokáže správně chovat v prostředí specifickém pro obor.

 Součástí výuky každého odborného předmětu je výchova k ochraně a tvorbě životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 Při výuce stanovené učební osnovou je nutno z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce respektovat zejména tyto základní předpoklady:

-            dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárních předpisů a technologických postupů

-            používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

-            používání osobních ochranných pracovních prostředků

-            vykonávání předepsaného dozoru.

 

Práce pod dozorem vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

 Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

 

 1.6 Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

 Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol, za podmínek stanovených příslušnými předpisy.