CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:

2853H Farmaceutická výroba

Kód a název:

28-53-H/002 Laborant pro farmaceutickou výrobu

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

Stručný popis oboru

Základní znalosti a dovednosti potřebné při práci v kontrolních i vývojových laboratořích. Znalosti principů běžných výrobních aparátů a obsluhy poloprovozních zařízení. Schopnost samostatné práce podle běžné kontrolní a poloprovozní dokumentace.

 

 Zdravotní podmínky uchazeče

 Při výběru uchazečů do učebního oboru vadí z hlediska zdravotního poruchy omezující funkci nosného a pohybového systému, chronická a alergická onemocnění kůže, nemoci zažívacího traktu chronického charakteru, včetně poruch jaterních a onemocnění ledvin. Nepřípustné jsou záchvatovité stavy, zejména postižení centrálního nervstva s poruchami koordinací a funkcí. Vadí poruchy barvocitu. Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. V případě ZPS v souladu se stanovisky PKSZ.

 

 Profil absolventa

 Absolvent bude mít všeobecné vzdělání v rozsahu osnov tříletých učebních oborů. Bude mít základní znalosti z biologie, matematiky a fyziky. Bude znát principy základních technologických operací v chemickém a farmaceutickém průmyslu a bude umět obsluhovat rozhodující poloprovozní zařízení. Bude mít obecné znalosti o léčivech a bude se orientovat v lékopise. Bude ovládat laboratorní techniku a nejdůležitější metody instrumentální analýzy. Bude schopen pracovat se základními analytickými a zkušebními předpisy. Bude provádět běžné hodnocení léčiv podle předpisů a vést příslušnou dokumentaci. Bude znát zásady správné laboratorní, výrobní a klinické praxe a bude se s nimi ztotožňovat. Bude se umět vyjadřovat v běžných komunikativních situacích s jednom cizím jazyce a bude číst odborné texty a rozumět jim. Bude umět obsluhovat osobní počítač. 

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce je samozřejmou součástí teoretického i praktického vyučování. Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci probíhá v souladu s platnými právními předpisy, zákony, prováděcími nařízeními, vyhláškami a normami. Výsledkem je absolvent, který se dokáže správně chovat v prostředí specifickém pro obor.

Součástí výuky každého odborného předmětu je výchova k ochraně a tvorbě životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Při výuce stanovené učební osnovou je nutno z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce respektovat zejména tyto základní předpoklady:

-            dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárních předpisů a technologických postupů

-            používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

-            používání osobních ochranných pracovních prostředků

-            vykonávání předepsaného dozoru.

Práce pod dozorem vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

 Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

 

 1.6 Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol, za podmínek stanovených příslušnými předpisy.