PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

2855E Gumař – plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě

Učební obor:

28-55-E/001 Gumárenská a plastikářská výroba

Dosažený stupeň vzdělání:

odborná příprava pro výkon povolání

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1         Výsledky vzdělávání

Absolvent učebního oboru má vytvořeny osobní i odborné předpoklady pro své uplatnění v demokratické společnosti.

Absolvent učebního oboru vykonává pracovní činnosti při přípravě surovin a směsí pro gumárenskou a plastikářskou výrobu a při obsluze jednoduchých strojů a zařízení. Práci vykonává ručně nebo s použitím strojů. Dalšími typickými činnostmi, kterými se absolvent zabývá, jsou přípravné a dokončovací operace při výrobě, manipulační práce ve skladech surovin, polotovarů a hotových výrobků. Absolvent může vykonávat dílčí operace konfekčního typu, upravuje, balí a expeduje hotové výrobky. Absolvent je seznámen s výrobou různého sortimentu gumárenských a plastikářských výrobků.

 

1.1   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

-          měl doplněno všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

-          získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování,

-          byl seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Byl si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka,

-          měl schopnost se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, uměl jednat všude tam, kde to situace vyžaduje s lidmi v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou),

-          měl základní znalosti z oblasti péče o zdraví, ochrany životního prostředí a uměl poskytnout nezbytnou první pomoc při úrazu nebo náhlém onemocnění, znal důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

-          dokázal uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích,

-          měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných a duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví,

-          se orientoval na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění.

 

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

-          měl základní vědomosti z ekonomiky na odpovídající úrovni pro využití v občanském i profesním životě,

-          uměl vykonávat základní pracovní činnosti při přípravě gumárenských a plastikářských surovin a směsí s využitím vědomostí o jejich základních vlastnostech a principech jejich působení při zpracování na technické, ekonomické a užitkové vlastnosti výrobků,

-          uměl pracovat podle technologických postupů,

-          správně volil a používal vhodné pracovní pomůcky a prostředky, suroviny a materiály,

-          byl seznámen s konstrukcí strojů a jejich prvků, funkcí zařízení, základními principy technologického zpracování kaučuku a plastů,

-          transportoval správně materiály i výrobky,

-          uměl se orientovat v základních oblastech gumárenské a plastikářské výroby,

-          byl seznámen s příčinami výrobních závad a se způsoby jak jim předcházet,

-          ovládal základní principy racionálního využití materiálů, energií, pracovních prostředků při výrobě a jejich vliv na ekonomiku výroby,

-          zvládl ruční a strojově – ruční pracovní činnosti v gumárenské a plastikářské výrobě, a to v převážné míře při přípravě surovin, polotovarů, dílčí operace konfekčního typu a úpravy výrobků,

-          uměl provádět manipulaci ve skladech surovin, pomocného materiálu, polotovarů a hotového zboží, kompletovat a balit výrobky,

-          uměl si připravit podle potřeby pracovní činnosti vhodné ochranné pomůcky, pracovní pomůcky, nářadí a přípravky, připravit pracoviště,

-          porozuměl funkci jednoduchých gumárenských a plastikářských strojů, uměl obsluhovat jednoduché stroje podle účelu použití a konstrukce, prováděl běžnou údržbu výrobních prostředků, které používá ke své práci,

-          uměl organizovat svoje přidělené pracoviště, spolupracovat v kolektivu a hospodárně využívat energii a zpracovávané materiály,

-          orientoval se v základních vztazích svého výrobního odvětví k životnímu prostředí a v zásadách ochrany životního prostředí před možnými negativními vlivy, dovedl své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení,

-          dodržoval při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a uměl zacházet s protipožárním zařízením,

-          byl schopen po příslušné praxi v gumárenské a plastikářské výrobě spolupracovat při složitějších pracovních operacích, při vedení příručního skladu nebo meziskladu apod.,

-          byl schopen po příslušné praxi pracovat na speciálních strojích, zhotovit gumárenské nebo plastikářské polotovary i hotový výrobek, klasifikovat hotové výrobky, provádět opravy a obnovování výrobků.

Ve specifické přípravě gumárenská výroba:

-          manipuloval správně s materiály, polotovary, výrobky a odpadem,

-          ovládal základní postupy a pracovní činnosti při různých způsobech přípravy a zpracování směsí,

-          tvárnil a spojoval součástky, lisoval a vulkanizoval pryžové výrobky,

-          znal funkci strojů a zařízení používaných při lisování,

-          ovládal technologický postup lisování u kaučukových směsí, reaktoplastů a termoplastů,

-          znal způsoby opracování a konečné úpravy výrobků.

Ve specifické přípravě plastikářská výroba:

-          manipuloval správně s materiály, polotovary, výrobky a odpadem,

-          ovládal základní postupy a pracovní činnosti při různých způsobech přípravy a zpracování směsí,

-          tvárnil a lepil součástky, lisoval, vstřikoval, tvaroval, vytlačoval,

-          znal základní způsoby tvarování mechanického, přetlakového, podtlakového,

-          ovládal základní způsoby spojování svařováním, lepením, šitím,

-          uměl odstranit jednoduché chyby na výrobku,

-          znal způsoby opracování a konečné úpravy výrobků.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Učební obor 28-55-E/001 Gumárenská a plastikářská výroba připravuje žáky na povolání pomocný pracovník v chemii a pro typovou pozici pomocný pracovník v gumárenské a plastikářské výrobě.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru se mohou absolventi ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.