CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 28-55-H/003 (28-84-2) Gumárenská a plastikářská výroba

1. Základní údaje:

- Délka přípravy : 2 roky

- Učební obor je určen pro : hochy a dívky

- Základní podmínky pro přijetí : ukončení základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče

- Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

- Poskytované vzdělání : střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušného povolání

2. Stručný popis oboru:

- Učební obor připravuje pro pracovní činnosti v oblasti přípravy surovin a směsí pro gumárenskou a plastikářskou výrobu, obsluhy jednoduchých strojů a zařízení, dílčích operací konfekčního typu, úpravy, balení a expedici hotových výrobků.

3. Zdravotní požadavky na uchazeče:

- Žáci přijatí do učebního oboru nesmí mít poruchy, které omezují funkci nosného a pohybového systému - choroby páteře, stavy po operacích páteře a postižení dolních končetin. Nesmějí mít chronická a alergická onemocnění kůže, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest (alergie na chemikálie), hemodynamicky významná onemocnění srdce a cév, poruchy krvetvorby, funkce jater, ledvin a močových cest. Žáci nemohou trpět záchvatovými onemocněními ani nervovými chorobami provázenými poruchami koordinace. Požadovaná ostrost sluchu je 3 m pro šepot oboustranně. Požadovaná ostrost zraku je 5/10 a J.č.: 2 v případě korekce.

- Do učebního oboru mohou být přijati pouze ti uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení Posudkové komise sociálního zabezpečení.

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:

- Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

- Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro obor.

- V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mlad. příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4. vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

5. Zařazování absolventů:

Učební obor připravuje zejména k výkonu povolání dělník v gumárenské a plastikářské výrobě.

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

- Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku si mohou rozšířit odbornou přípravu v příslušném tříletém učebním oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tomto oboru se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu. Studium se uskutečňuje ve středním odborném učilišti formou studia při zaměstnání.

- Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými předpisy.