PROFIL ABSOLVENTA

 

 28-55-H/003 (28-84-2) Gumárenská a plastikářská výroba

 

Absolvent se vhodně vyjadřuje v mateřském jazyce. Ovládá základy učiva o matematických, chemických a fyzikálních jevech.

Absolvent chápe význam a úlohu práv a povinností občana státu a uplatňuje je v každodenním životě. Zná zásady správných vztahů mezi mladými lidmi, mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi a řídí se jimi.

Má přiměřené představy a návyky aktivního naplňování volného času. Uvědomuje si škodlivost kouření, alkoholismu a jiných drogových závislostí. Zná pravidla správné životosprávy a osobní hygieny.

Absolvent zná hlavní úkoly odvětví a oboru pro něž se připravuje.

Po ukončení přípravy v učebním oboru gumárenská a plastikářská výroba a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven vykonávat základní pracovní činnosti při přípravě gumárenských a plastikářských surovin a směsí s využitím vědomostí o základních vlastnostech gumárenských a plastikářských surovin a principech jejich působení při zpracovávání na technické, ekonomické a užitkové vlastnosti výrobků. Umí využívat výsledků zkoušek k ovlivňování kvality výroby a jejímu dalšímu zvyšování. Ovládá konstrukci strojů a jejich prvků, funkci zařízení, základy řazení strojů a uskutečňování základní údržby strojů a zařízení, základní principy technologického zpracování kaučuku a plastů.

Umí prakticky připravovat směsi, ovládá základní technologické postupy jejich zpracování. Je schopen identifikovat příčiny výrobních závad a ovládá způsoby jejich předcházení. Ovládá materiálové a výkonové normy, úkolové sazby a další údaje pro běžné výpočty výdělků a výkonů, základní principy racionálního využití materiálů, energií, pracovních prostředků a živé práce při výrobě a jejich vliv na ekonomiku výroby. Zná vliv gumárenského a plastikářského průmyslu na životní prostředí a zásady ochrany před možnými negativními vlivy, umí dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce, dodržovat předpisy protipožární ochrany a manipulovat s protipožárním zařízením.

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady i k tomu, že absolvent je po příslušné praxi schopen v rámci své specializace zvládnout ruční a strojově-ruční pracovní činnosti v gumárenské a plastikářské výrobě, a to v převážné míře při přípravě surovin, polotovarů, dílčí operace konfekčního typu a úpravy výrobků. Je schopen pracovat v kolektivu pod odborným dozorem při plnění dílčích úkolů při obsluze zařízení.