MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 


Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky

dne 27. června 1994 č.j. 173 262/94-74/999 s platností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

 

 28-55-H/003 (28-84-2) Gumárenská a plastikářská výroba

 

Denní studium

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

1. Společenskovědní

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

Občanská nauka

1

1

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

Matematika

2

1

Fyzika

1

1

3. Tělesná výchova

2

2

4. Odborné

 

 

Základy automatizace

-

2

Ekonomika

-

1

Stroje a zařízení

1

1,5

Materiály

2

-

Technologie

2

2,5

Odborný výcvik

21

21

Celkem

33

34

Nepovinné předměty

 

 

Cizí jazyk

1

1

Sportovní hry

2

2

Člověk a prostředí

2

-

Základy rodinné výchovy

2

2

Cvičení z fyziky

2

2

Cvičení z chemie

2

2

Cvičení z matematiky

2

2

Výchova k rodičovství

-

-/1

 

Poznámky:

1. Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

2. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

3. V 1.ročníku se zařazuje lyžařský výcvikový zájezd.

4. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

5. Vyučovací předměty označené (+) obsahují ve 2. ročníku specifické učivo sloužící k prohloubení odborné orientace žáků. Ředitel SOU určí, který z obsahů se v takto označených vyučovacích předmětech bude vyučovat.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého odborného vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující:

1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

2. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí.

3. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz klást na rozvoj elektronizace národního hospodářství, komplexní automatizace a mechanizace a zavádění nových materiálů. Učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v odvětví a v organizaci, pro kterou se žáci připravují.

Učební plány je možné v povinných i volitelných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10% z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30% celkové hodinové dotace v ročníku, k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám, organizací, včetně podnikatelů. Meziročníkové přesuny učiva, zvláště odborného výcviku, je možné provádět pouze v případě, že nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v SOU.

 

Večerní studium

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

1. Společenskovědní

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

Občanská nauka

1(+)

-

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

Matematika

2

1

Fyzika

1

1

3. Odborné

 

 

Základy automatizace

-

2

Ekonomika

-

1

Stroje a zařízení

1

1

Materiály

1

-

Technologie ++

2

2

Odborný výcvik ++

2

2

Celkem

11

11

 

Poznámky:

1. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah i rozsah učiva si v tematickém plánu přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel SOU.

2. Do vyučovacích hodin označených (+) je třeba zahrnout i obsah učiva stanovený učební osnovou pro předcházející nebo následující ročník denního studia.

3. Vyučovací předměty označené (++) obsahují učivo k prohloubení odborné orientace žáků. Ředitel středního odborného učiliště určí, která varianta osnov takto označených vyučovacích předmětů se bude vyučovat.

4. Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. 1 vyučovací den - 4 hodiny). Tyto vyučovací hodiny jsou určeny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Souborné práce se zaměřují na doplňování a upevňování profilových dovedností.

5. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

6. Jedna volná vyučovací hodina týdně v každém ročníku může být za základě rozhodnutí ředitele SOU přidělena buď k všeobecně vzdělávacímu základu nebo k odborné přípravě.

V souvislosti s konkrétním obsahem každého odborného vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující:

1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

2. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí.

3. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz klást na rozvoj elektronizace národního hospodářství, komplexní automatizace a mechanizace a zavádění nových materiálů. Učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v odvětví a v organizaci, pro kterou se žáci připravují.

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

1. Společenskovědní

 

 

Český jazyk a literatura

10

10

Občanská nauka

10(+)

-

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

Matematika

30

10

Fyzika

10

10

3. Odborné

 

 

Základy automatizace

-

20

Ekonomika

-

15

Stroje a zařízení

12

15

Materiály

13

-

Technologie ++

25

30

Odborný výcvik ++

40

40

Celkem

150

150

 

Poznámky:

1. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah i rozsah učiva si v tematickém plánu přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel SOU.

2. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel středního odborného učiliště rozhodne, zda se stanované počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3. Do vyučovacích hodin označených (+) je třeba zahrnout i obsah učiva stanovený učební osnovou pro předcházející nebo následující ročník denního studia.

4. Vyučovací předměty označené (++) obsahují učivo k prohloubení odborné orientace žáků. Ředitel středního odborného učiliště určí, která varianta osnov takto označených vyučovacích předmětů se bude vyučovat.

5. Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dní). Tyto konzultační hodiny slouží k doplňování a upevňování profilových dovedností formou souborných prací.

6. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, které byly podle učebního plánu vyučovány v příslušném pololetí. Doporučuje se konat zkoušky maximálně ze tří předmětů v jednom dni.

7. 10 volných konzultačních hodin v každém ročníku může být na základě rozhodnutí ředitele SOU přiděleno buď k všeobecně vzdělávacímu základu nebo k odborné přípravě.

8. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

V souvislosti s konkrétním obsahem každého odborného vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující:

1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

2. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí.

3. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz klást na rozvoj elektronizace národního hospodářství, komplexní automatizace a mechanizace a zavádění nových materiálů. Učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v odvětví a v organizaci, pro kterou se žáci připravují.