PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

2857E Keramik, keramické práce

Učební obor:

28-57-E/002 Keramická výroba

Dosažený stupeň vzdělání:

odborná příprava pro výkon povolání

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1         Výsledky vzdělávání

Absolvent učebního oboru má vytvořeny osobní i odborné předpoklady pro své uplatnění v demokratické společnosti.

Absolvent učebního oboru vykonává práce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním surovin při výrobě užitkové keramiky a porcelánu, keramických izolátorů a dalších porcelánových výrobků. Absolvent se zabývá též jednoduchými činnostmi při dohotovování keramických a porcelánových výrobků včetně povrchové úpravy. Absolvent je seznámen s výrobou různého sortimentu keramického a porcelánového zboží.

 

1.1   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

-          měl doplněno všeobecné vzdělání v oblasti sociální i komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

-          získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k tomu, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování,

-          byl seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Byl si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka,

-          měl schopnost se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, uměl jednat všude tam, kde to situace vyžaduje s lidmi v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou),

-          měl základní znalosti z oblasti péče o zdraví, ochrany životního prostředí a uměl poskytnout nezbytnou první pomoc při úrazu nebo náhlém onemocnění, znal důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

-          dokázal uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích,

-          měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných a duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví,

-          se orientoval na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění.

 

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

-          měl základní vědomosti z ekonomiky na odpovídající úrovni pro využití v občanském i profesním životě,

-          znal základní úkoly odvětví a uměl se orientovat v základních oblastech keramické výroby,

-          uměl vykonávat jednoduché práce podle návodů a pod vedením ve výrobě keramických a porcelánových výrobků a při jejich úpravách,

-          uměl pracovat podle technologických postupů,

-          správně volil a používal vhodné pracovní pomůcky a prostředky, suroviny a materiály,

-          transportoval správně materiály i výrobky,

-          uměl provádět manipulaci ve skladech surovin, pomocného materiálu, polotovarů a hotového zboží, kompletovat a balit výrobky,

-          uměl si připravit podle potřeby pracovní činnosti vhodné ochranné pomůcky, pracovní pomůcky, nářadí a přípravky, připravit pracoviště,

-          porozuměl funkci jednoduchých strojů, uměl obsluhovat jednoduché stroje podle účelu použití a konstrukce, prováděl běžnou údržbu výrobních prostředků, které používá ke své práci,

-          uměl organizovat svoje přidělené pracoviště, spolupracovat v kolektivu a hospodárně využívat energii a zpracovávané materiály,

-          orientoval se v základních vztazích svého výrobního odvětví k životnímu prostředí a v zásadách ochrany životního prostředí před možnými negativními vlivy, dovedl své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení,

-          dodržoval při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a uměl zacházet s protipožárním zařízením,

-          byl schopen po příslušné praxi ve výrobě spolupracovat při složitějších pracovních operacích, při vedení příručního skladu nebo meziskladu apod.,

-          byl schopen po příslušné praxi pracovat na speciálních strojích, zhotovit polotovar i hotový výrobek, klasifikovat hotový výrobek, provádět úpravy výrobků a obnovovat je.

Ve specifické přípravě pro výrobu keramiky a porcelánu:

-          dovedl odlévat jednodušší sádrové formy,

-          obsluhoval poloautomaty a automaty na výrobu točírenských výrobků,

-          vyráběl pálicí pomůcky,

-          připravoval si výrobky pro glazování,

-          zatáčel, lisoval a formoval jednodušší keramické a porcelánové výrobky,

-          uměl skládat výrobky do sušáren a vybírat z nich, do přežahové pece včetně vykládání ,

-          uměl nakládat naplněná pouzdra do pecí k pálení,

-          glazoval jednoduché výrobky všech druhů keramiky a porcelánu,

-          upravoval pouzdra a desky pecních vozů,

-          balil výrobky do dřevité vlny, kartonů a beden ručně i na balicích strojích.

Ve specifické přípravě pro výrobu elektrokeramiky:

-          dovedl táhnout trubice pro raschigové kroužky a obklady pro chemické provozy,

-          předlisovával výlisky pro točené výrobky do 7 kg,

-          čistil trafoprůchodky a neprůrazné izolátory do 22 kV,

-          srážel a začišťoval hrany vysušených výrobků na tvarovém brusném kotouči, řezal keramické trubičky a tyčky do průměru 10 mm,

-          tmelil malé izolátory a jednoduché keramické výrobky,

-          vykonával předmontáž a montáž kovových a keramických dílů elektroinstalační keramiky,

-          barvil kovové armatury natmelené na izolátory,

-          připravoval izolátory pro kusovou, elektrickou nebo mechanickou zkoušku do hmotnosti 15 kg,

-          skládal drobné tažené výlisky z podložek.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Učební obor 28-57-E/002 Keramická výroba připravuje žáky pro povolání dělník keramické výroby a pomocný pracovník v keramické výrobě.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru se mohou absolventi ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.