PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

2857H Keramik, keramická výroba

Učební obor:

28-57-H/505 Keramická výroba

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent učebního oboru má vytvořeny osobní předpoklady pro své uplatnění v demokratické společnosti jako řádný občan a odborné předpoklady pro pracovní uplatnění v keramické výrobě.

Po ukončení přípravy v učebním oboru keramická výroba a úspěšném složení závěrečné zkoušky vykonává absolvent podle své specifické přípravy kvalifikované i pomocné práce spojené jak s ruční, tak strojní přípravou, úpravou a zpracováním surovin až na hotový keramický výrobek. O specifické přípravě učebního oboru keramická výroba rozhodne ředitel školy na základě požadavků regiónu, trhu práce a zájmu žáků. V rámci učebního oboru keramická výroba se jedná o tyto specifické přípravy:

-          keramická výroba se specifickou přípravou pro výrobu keramiky a porcelánu,

-          keramická výroba se specifickou přípravou pro výrobu elektrokeramiky,

-          keramická výroba se specifickou přípravou pro výrobu stavební a žáruvzdorné keramiky,

-          keramická výroba se specifickou přípravou pro výrobu brousicích prostředků.

 

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-          měl doplněno všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

-          získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování,

-          byl seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Byl si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka,

-          měl schopnost se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, uměl jednat všude tam, kde to situace vyžaduje s lidmi v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou),

-          měl základní znalosti z oblasti péče o zdraví, ochrany životního prostředí a uměl poskytnout nezbytnou první pomoc při úrazu nebo náhlém onemocnění, znal důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

-          dokázal uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích,

-          měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných a duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví,

-          se orientoval na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění.

 

1.3   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-          měl základní vědomosti z ekonomiky na odpovídající úrovni pro využití v občanském i profesním životě,

-          znal základní úkoly odvětví a uměl se orientovat v základních oblastech keramické výroby,

-          uměl číst jednoduché výrobní výkresy a schémata, správně používal měřicí, rýsovací a kontrolní pomůcky,

-          uměl ošetřovat používané hmoty a materiály a bezpečně je ručně dopravoval na pracoviště,

-          navážel suroviny podle technologických předpisů a plnil je do kulových mlýnů – rozplavovačů,

-          hospodárně využíval materiály a energii,

-          vyléval jednoduché keramické výrobky ručně i na linkách,

-          brousil výrobky ručně, na poloautomatech a pásových bruskách,

-          třídil vypálené výrobky podle tvarů (velikostí), kontrolních tabulek ČSN a ISO norem, správně zařazoval výrobky do jakostních tříd, vyřazoval vadné výrobky a vedl o nich předepsanou prvotní evidenci,

-          uměl si organizovat své pracoviště a spolupracovat v kolektivu,

-          porozuměl funkci jednoduchých strojů, uměl je obsluhovat podle účelu použití a konstrukce, prováděl běžnou údržbu výrobních prostředků, které používá ke své práci,

-          odpovídal za dodržování předpisů bezpečnosti při své práci a protipožární ochrany,

-          řídil se zásadami péče o pracovní a životní prostředí,

-          byl schopen po příslušné praxi pracovat na speciálních strojích, zhotovit polotovar i hotový výrobek, klasifikovat nový výrobek, provádět opravy výrobků a obnovovat je.

Ve specifické přípravě pro výrobu keramiky a porcelánu:

-          dovedl odlévat jednodušší sádrové formy,

-          obsluhoval poloautomaty a automaty na výrobu točírenských výrobků,

-          vyráběl pálicí pomůcky,

-          retušoval jednoduché výrobky figurální keramiky a ozdobných předmětů plíškem, sítem, štětcem, nožem a houbou,

-          kontroloval a pároval šálky v syrovém a neglazovaném stavu včetně prací ze šálkového automatu,

-          dovedl sestavit výrobky podle zakázek v jakostních třídách pro dekorování,

-          připravoval si výrobky pro glazování,

-          snímal, lakoval a stříkal obtisky na výrobek,

-          obsluhoval karuselové poloautomaty při vylévání oušek všech tvarů a velikostí, poloautomaty na krájení a retušování oušek,

-          retušoval a slučoval jednoduché výrobky u licích linek včetně lepení oušek a houbiček,

-          zatáčel, lisoval a formoval jednodušší keramické a porcelánové výrobky,

-          uměl zakládat výrobky do sušáren a vybírat z nich, zakládat výrobky do přežahové pece včetně vykládání a zakládat naplněná pouzdra do pecí k hladkému pálení,

-          glazoval jednoduché výrobky všech druhů keramiky a porcelánu,

-          upravoval pouzdra a desky tunelových vozů,

-          dekoroval okraje plochým štětcem,

-          vykonával jednoduchou štafáž na oušku, leštil pravé lepty,

-          balil výrobky do dřevité vlny, kartonů a beden ručně i na balicích strojích.

Ve specifické přípravě pro výrobu elektrokeramiky:

-          dovedl táhnout trubice pro raschigové kroužky a obklady pro chemické provozy,

-          předlisovával výlisky pro točené výrobky do 7 kg,

-          čistil trafoprůchodky a neprůrazné izolátory do 22 kV,

-          srážel a začišťoval hrany vysušených výrobků na tvarovém brusném kotouči, řezal keramické trubičky a tyčky do průměru 10 mm,

-          tmelil malé izolátory a jednoduché keramické výrobky,

-          vykonával předmontáž a montáž kovových a keramických dílů elektroinstalační keramiky,

-          barvil kovové armatury natmelené na izolátory,

-          připravoval izolátory pro kusovou, elektrickou nebo mechanickou zkoušku do hmotnosti 15 kg,

-          skládal drobné tažené výlisky z podložek.

Ve specifické přípravě pro výrobu stavební a žáruvzdorné keramiky:

-          obsluhoval podavače a třídicí pásky,

-          navážel lisovací hmoty ze sil do zásobníků a lisů,

-          vykonával pomocné práce při obsluze lisů,

-          zakládal syrové výrobky na tunelový vůz k sušení a pálení,

-          obsluhoval rozpojovače přežahu a pneumatického překladače,

-          vykonával pomocné práce při opravách tunelových vozů, vyzdívání bubnových mlýnů a přípravě sítotiskových past atd.,

-          stanovil obsah sušiny v kalu a vlhkosti lisovací hmoty,

-          balil výrobky páskováním a obsluhoval balicí tunel.

Ve specifické přípravě pro výrobu brousicích prostředků:

-          dovedl lisovat brousicí kotouče a kameny jednodušších tvarů na lisovacích strojích hydraulických i mechanických,

-          připravoval lisovací směsi před lisováním a lil brousicí kotouče a kameny jednodušších tvarů,

-          sušil vylisované nebo předlité výrobky před výpalem,

-          obráběl lité brousicí kotouče v syrovém stavu před výpalem na vertikálním stroji, vypálené brousicí prostředky jednodušších tvarů na hrotové brusce speciálními nástroji, na vertikálním obvodovém stroji,

-          brousil různé druhy a tvary vypálených pilníků a kamenů na vertikálním brousicím stroji,

-          kalibroval díry velkých brousicích kotoučů rozpínacím trnem na vrtačkách,

-          stanovil tvrdost brousicích nástrojů,

-          vyvažoval všechny druhy brousicích kotoučů všech velikostí.

 

1.4   Možnosti uplatnění absolventa

Učební obor 28-57-H/505 Keramická výroba připravuje žáky pro povolání dělník keramické výroby. Absolventi se uplatní v příslušných provozech keramické výroby podle své specifické přípravy (viz profil absolventa).

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou dále pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru se mohou absolventi ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházejících přípravu podle platných právních norem.