MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne
23. 7. 2004, čj. 23 490/2004-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Učebního oboru

28-57-H/505 Keramická výroba

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. a 2. ročník
A. Povinné předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

4

Cizí jazyk

2

Občanská nauka

2

Matematika

3

Základy přírodních věd

3

Tělesná výchova

2(až4)

Práce s počítačem

2

Materiály

2

Stroje a zařízení

4

Technologie

4,5

Odborný výcvik

32,5

b) výběrové a volitelné předměty

0-5

Celkem hodin týdně

61-66

B. Nepovinné předměty

 

Poznámky

1.       Učební plán (obecný) je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a je pro školu závazný. Škola rozpracuje tento učební plán (provede rozvržení předmětů do ročníků včetně přidělení hodinových dotací), při zpracování učebního plánu dodržuje zásady uvedené v poznámkách. Škola si může převzít doporučený učební plán uvedený v těchto učebních dokumentech a provede jeho dopracování (zařadí konkrétní výběrové a volitelné předměty).

2.       Učební plán zpracovaný nebo dopracovaný školou, dopracované učební osnovy základních předmětů a učební osnovy výběrových, volitelných a případně i nepovinných vyučovacích předmětů zpracované na celé období studia schvaluje ředitel školy a zakládají se opatřené podpisem ředitele školy a otiskem razítka školy do povinné dokumentace školy. Dopracováním učebního plánu se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do obou ročníků, přičemž je nutné respektovat koordinaci mezipředmětových vztahů. Dopracováním učebních osnov uvedených v těchto učebních dokumentech se rozumí rozvržení učiva rámcového rozpisu do jednotlivých ročníků podle konkretizovaného učebního plánu školou nebo podle doporučeného učebního plánu. Dopracováním i zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov ve standardním provedení (identifikační údaje, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy) pro základní, výběrové, volitelné a nepovinné vyučovací předměty.

3.       Při dopracování učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, matematika, tělesná výchova, práce s počítačem, technologie a odborný výcvik do obou ročníků. Při dopracování učebního plánu musí škola postupovat tak, aby byl zachován podíl všeobecného vzdělávání minimálně 30 % za celé období přípravy.

4.       Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do dvou ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku nižší než 28 a vyšší než 33 vyučovacích hodin.

5.       Základní předměty ad a) představují základ vzdělání učebního oboru, jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů ad b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy. Učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Jako výběrové a volitelné předměty je možné zařadit například předměty ekonomika, odborné kreslení, estetická výchova, výpočetní technika apod. Hodinové dotace stanovené pro výběrové a volitelné předměty lze také vyžít k posílení všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů z kategorie základních předmětů. Posílení hodinových dotací předmětů či výuka výběrových a volitelných předmětů je v plné kompetenci ředitele školy.

6.       Vyučovací předmět základy přírodních věd obsahuje učivo fyziky, chemie a ekologie. Škola může z nabídky učební osnovy tohoto předmětu zvolit podle potřeb učebního oboru nejméně dva okruhy učiva a zpracuje si vlastní konkretizované učební osnovy pro jednotlivé předměty (např. chemii a ekologii). Na vysvědčení a v dokumentaci školy se v tomto případě uvádí názvy jednotlivých předmětů.

7.       Všeobecně vzdělávací předměty a vyučovací předmět práce s počítačem se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro střední odborná učiliště. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů a pro vyučovací předmět práce s počítačem jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura – čj. 12 534/91-20 z 8. 5. 1991, cizí jazyk – čj. 21 791/2000-22 z 20. 2. 2002, občanská nauka – čj. 18 396/2002-23 z 29. 4. 2002, matematika – čj. 21 306/2001-22 z 14. 6. 2000, základy přírodních věd – čj. 23 855/2002-23 z 25. 7. 2002, tělesná výchova – čj. 19 891/96-50 z 23. 5. 1996, práce s počítačem čj. 13 567/2001-23 z 8. 3. 2001. V případě inovace učebních osnov nahradí škola výše uvedené učební osnovy osnovami inovovanými (sleduje Věstník MŠMT).

8.       Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny. V případě, že v rámci jednoho týdne probíhá teoretické vyučování i odborný výcvik, je rozsah tělesné výchovy v tomto týdnu 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích hodin (nejsou považovány za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin). V rámci odborného výcviku se doporučuje zařadit relaxační a kompenzační cvičení.

9.       Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

10.   Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci ředitele školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako nepovinné vyučovací předměty mohou být zařazeny např. předměty cizí jazyk, konverzace v cizím jazyce, cvičení z matematiky, ekonomická cvičení, sportovní hry apod.

11.   Základní ekonomické učivo je zařazeno do specifického učiva rámcové učební osnovy předmětu technologie. Pokud se škola rozhodne v rámci možnosti výběrového předmětu zařadit ekonomiku jako samostatný předmět, pak se v technologii základy ekonomiky neprobírají.

12.   V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienou práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.

13.   V učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný základní vyučovací předmět. V učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavku, aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 30 % za celé období přípravy.

14.   Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. i 2. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

15.   Závěrečná zkoušky se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

DOPORUČENÝ Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

A. Povinné předměty

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

4

Cizí jazyk

2

1

3

Občanská nauka

1

1

2

Matematika

2

1

3

Chemie

1

1

2

Ekologie

1

-

1

Tělesná výchova

1

1

2

Práce s počítačem

1

1

2

Materiály

1

1

2

Stroje a zařízení

2

2

4

Technologie

2

2,5

4,5

Odborný výcvik

15

17,5

32,5

b) výběrové a volitelné předměty

0-2

0-2

0-4

Celkem hodin týdně

31-33

31-33

62-66

B. Nepovinné předměty

 

 

 

Poznámky

1.       Doporučený učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecné formy učebního plánu učebního oboru keramická výroba. Hodinová dotace cizího jazyka je navýšena v souladu s poznámkou 5, zavedení předmětu chemie a ekologie je v souladu s poznámkou 6, hodinová dotace tělesné výchovy respektuje poznámku 8.

2.       Škola, která použije tento doporučený učební plán, si určí zastoupení výběrových a volitelných předmětů (zkonkretizuje učební plán) a dopracuje si všechny učební osnovy základních povinných odborných předmětů, které jsou součástí těchto učebních dokumentů a vypracuje učební osnovy zařazených výběrových, případně volitelných předmětů do tohoto učebního plánu za důsledného respektování mezipředmětových vztahů.

3.       Tabulky o využití vyučovací doby a přehledu začlenění klíčových kompetencí uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento učební plán.

4.       Druh vyučovaného cizího jazyka určí škola, nejlépe v návaznosti na výuku v základní škole. Na vysvědčení a v dokumentaci školy se uvede název jazyka, kterému se žák skutečně učí.

 

 

UČEBNÍ PLÁN

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních konzultačních hodin pro 1. a 2. ročník
A. Povinné předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

20 (10, 10)

Cizí jazyk

20 (-, 20)

Občanská nauka

10 (10, -)

Matematika

20 (20, -)

Základy přírodních věd

20 (20, -)

Práce s počítačem

20 (10, 10)

Materiály

20 (10, 10)

Stroje a zařízení

40 (20, 20)

Technologie

40 (20, 20)

Odborný výcvik

70 (30, 40)

b) výběrové a volitelné předměty

20 (-, 20)

Celkem hodin týdně

300 (150, 150)

B. Nepovinné předměty

 

Poznámky

1.       Učební plán dálkového studia stanoví počet konzultačních hodin za celé období přípravy v učebním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty v jednotlivých ročnících.

2.       Škola dopracuje učební plán pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je v každém ročníku 150 konzultačních hodin, celkem 300 konzultačních hodin za celé studium. Škola může zvýšit počty konzultačních hodin k posílení hodinové dotace v souladu s vyhláškou až do výše horní hranice 160 konzultačních hodin v každém ročníku.

3.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

4.       Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodiny se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.       Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní, např. 20 konzultačních hodin je nožné soustředit do 3 dnů. Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací a instruktáží.

6.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

7.       Pro dálkové studium dále platí všechny poznámky uvedené k obecnému učebnímu plánu denního studia, kromě poznámky 8, která se vztahuje k tělesné výchově.

8.       Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

9.       Podmínkou přípravy uchazeče podle učebního plánu dálkového studia je praxe v oboru (souběžná s přípravou v učebním oboru nebo již absolvovaná), protože konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik neposkytují dostatečný časový prostor pro zvládnutí dovedností a návyků k výkonu povolání dělník keramické výroby.