CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název učebního oboru: 28-57-H/007 Keramik

          Vstupní předpoklady žáků. Do učebního oboru mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu a kteří vyhověli zdravotním požadavkům. Učební obor je určen pro hochy a dívky. Zdravotní způsobilost uchazeče musí posoudit lékař.

          Délka vzdělávacího programu a forma studia: 3 roky, denní studium.

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu:

Učební obor keramik představuje novou koncepci v keramickém vzdělávání ve SOU a umožňuje nahradit existující učební obor keramik, keramička s ohledem na určitou inovaci učebních dokumentů v návaznosti na Standard středoškolského odborného vzdělávání a na požadavky pracovního trhu. Obsah je tvořen společnou všeobecně vzdělávací složkou a širokým odborným základem. Výběrová, odborně a profesně orientovaná část je ponechána na kompetenci škol, což umožňuje vhodným zvolením tematických celků odborných předmětů směřování do konkrétních profesních oblastí. Je tak respektován požadavek šířeji koncipovaného vzdělání se širokým všeobecným základem a postupně narůstající odborností. Praktická složka vzdělávání výrazně působí na vytváření a formování klíčových dovedností a zajišťuje odbornou přípravu pro výkon povolání.

Vzdělávací program je koncipován s ohledem na současnou strukturu odvětví a střednědobého výhledu do budoucnosti a také s ohledem na tržní ekonomiku, která vyžaduje větší migraci pracovníků v rámci republiky a do budoucna i v rámci EU. Struktura tohoto vzdělávacího programu odpovídá požadavku větší flexibilnosti pracovníků, tj. vychovává absolventy se širším zaměřením v příbuzných či blízkých oborech a hlavně v odborné výchově. V průmyslu výroby keramiky a porcelánu dochází na jedné straně ke stále větší automatizaci velkých firem v důsledku zavádění špičkové technologie zahraničními partnery a na druhé straně k zmenšování malých firem a přecházení těchto k ruční práci a k menšímu sortimentu výrobků. Proto je potřeba poznat komplexně výrobní program jak keramiky, tak porcelánu. Komplexní znalost různých výrobních způsobů a procesů je nutná i z toho důvodu, že mnozí z vyučenců budou své řemeslo provozovat jako živnost, např. v oblasti ručních dekorativních keramických výrobků. K tomuto přispívá i znalost základních ekonomických požadavků státu na občana.

Vzhledem k širokému záběru oboru je zařazen kromě doporučeného učebního plánu i obecný učební plán bez rozdělení předmětů do ročníků. Tato forma učebního plánu dává možnost škol si obecný učební plán rozpracovat na jednotlivé ročníky sama, a to na počátku 1.ročníku pro všechny tři ročníky najednou a závazně. Také doporučujeme rozpracovat i plán odborného výcviku na všechny tři ročníky a dohodnout tento s pracovištěm odborného výcviku. Tady je možnost zadávat žákovské projekty v prvním ročníku na celé období přípravy. Cílem vzdělávacího programu je rovněž rozvinout u žáků estetické schopnosti, které uplatní zejména při dekoraci keramiky a porcelánu a modelování.

Součástí vzdělávacího programu je problematika ekonomického a ekologického řízení a chování, která se prolíná všemi předměty včetně odborné praxe s důrazem na jejich vzájemnou propojenost.

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka dobře umístitelného na trhu práce, schopného adaptace na měnící se podmínky trhu práce, tzn. snadno rekvalifikovatelného, s rozvinutými klíčovými dovednostmi.

 

Charakteristika obsahových složek:

Všeobecné vzdělávání

Obsah vzdělávacího programu učebního oboru keramik je odvozen ve složce všeobecně vzdělávací od Standardu středoškolského odborného vzdělávání vymezujícího v podobě výchovně-vzdělávacích cílů a obsahových okruhů šest oblastí všeobecného vzdělání.

Jazykové vzdělávání plní významnou socializační a kulturní funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s jinými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje žákům kulturní a jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, na druhé straně přispívá ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. Důležitou součástí přípravy v cizím jazyce je i obeznámení se s odbornou terminologií oboru a její postupné zvládnutí a uplatnění v praxi.

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť obsahuje učivo z různých humanitních a společenskovědných disciplin, jako jsou základy etiky, estetiky, psychologie, sociologie, teorie státu a práva, historie atd. Základním cílem společenskovědního vzdělávání je vybavit žáka určitým množstvím poznatků z hlediska osobnostní a sociální kultivace žáka. Osvojené poznatky mají usnadnit žákovi pochopení sama sebe i druhých lidí, učí žáka žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy demokratické společnosti. Obsah tohoto učiva má taktéž za úlohu učit žáka k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. Hlavním nositelem tohoto vzdělávání je občanská nauka, český jazyk, ale také předmět keramické materiály a výroba.

Matematické vzdělávání poskytuje žákům ucelený systém poznatků, rozvíjí jejich numerické dovednosti a návyky, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost, zejména usnadňuje pochopení technických a ekonomických jevů a závislostí pro odborné vzdělávání, slouží jako základ pro eventuální další vzdělávání. Matematika se významně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení. Matematika má průpravnou funkci pro technické disciplíny, proto musí být samozřejmá koordinace matematického vzdělávání se vzděláváním odborným a přírodovědným. Matematika učí žáky schopnosti aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úloh z praxe, potřebě ověřovat správnost získaného výsledku, používat při zpracování úloh různé prostředky výpočetní techniky a grafické pomůcky.

Přírodovědné vzdělávání zahrnuje chemii, keramické materiály a výrobu, základy ekologie, znalosti z technického kreslení a základy strojnictví a fyziky, které obsahují znalosti z fyziky nevyhnutné k dosažení druhé úrovně v přírodovědném vzdělávání. Žáci si osvojují z těchto oblastí důležité pojmy, veličiny a zákonitosti, které jsou nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. Fyzika a chemie jsou základem technických a technologických disciplin, a proto musí být samozřejmá koordinace přírodovědného vzdělávání se vzděláváním odborným a numerickým. V ekologické oblasti se učí žáci chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat žádoucí postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí. Žáci získávají základní ekologické poznatky důležité pro ekosystém člověka a pro vztahy člověka k životnímu prostředí při zohlednění regionálních a profesních zvláštností. Škola podle zvolené konkretizace v oboru jednotlivé okruhy učiva vhodně doplní a prohloubí. Vedení k ekologickému cítění se taktéž prolíná odborným výcvikem.

Estetické vzdělávání má nadpředmětový charakter, neboť má výrazně kultivační a výchovné poslání. Na estetické vzdělávání je nutno nahlížet jako na formativní oblast vzdělávacího procesu, která se realizuje hlavně v tvůrčí činnosti žáka. Estetická příprava prolíná všeobecně vzdělávacími předměty hlavně občanskou naukou, ale též předměty jako keramické materiály a výroba a technické kreslení. Žáci jsou vedeni a podněcováni k vlastní výtvarné činnosti směřující do různých výtvarných žánrů a technik v keramickém oboru. Zahrnuje také práci s počítačovou grafikou podle zájmů žáků, možností školy a zaměření odborné přípravy.

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou ve vyučovacím předmětu odborný výcvik vymezeny požadavky na vytvoření předpokladů pro transfer získaných dovedností z oblasti tělesné kultury do pracovní metodiky a na zvládnutí kompenzačních cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil vzhledem k požadavkům praxe a budoucí profese, dále pak na vědomosti a dovednosti ze zdravotní výchovy, zejména se jedná
o zvládnutí základů poskytnutí první pomoci při úrazu. Upevnění dovedností první pomoci by mělo být posíleno i během sportovního kursu. Do obsahu tohoto učiva je začleněna tematika ochrany člověka za mimořádných situací např. zásady ochrany obyvatelstva v případě radiační havárie a další poznatky a dovednosti z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací. Hlavním nositelem tohoto obsahu vzdělávání je tělesná výchova.

Složka odborného vzdělávání je odvozena od Standardu středoškolského odborného vzdělávání v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro vzdělávací směr chemický. Poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí, intelektuálních a manuálních dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v oblastech keramické výroby. Ve složce odborného vzdělávání jsou účelově propojeny poznatky z oblasti základů technických a přírodovědných disciplin, keramických materiálů a jejich zpracování, keramické výroby, z ekologie, chemie, z bezpečnosti práce a z ekonomiky. Vědomosti a dovednosti z teoretické složky odborného vzdělávání jsou využívány v různých praktických aplikacích v předmětu odborný výcvik a tím se zpětně upevňuje a ověřuje systém poznatků z teoretických odborných předmětů.

Základy technických a přírodovědných disciplín vedou žáky k využívání obecných přírodovědných poznatků v konkrétních částech oboru keramik, k porozumění základním principům, metodám a technikám a k osvojení praktického používání odborné terminologie. Žáci si rovněž osvojí poznatky z oblasti aplikace výpočetní techniky, poznatky o principu práce jednotlivých částí strojů, mechanismů, přístrojů a zařízení a o procesech manipulace
a dopravy. Učivo okruhu poskytuje žákům potřebné vědomosti a dovednosti týkající se čtení a kreslení základní technické dokumentace. Nositelem je hlavně předmět základy strojnictví
a fyziky a technické kreslení.

Materiály a technologie odpovídající keramické problematice obsahují poznatky
o keramické výrobě, keramických materiálech, keramických výrobcích, jejích vlastnostech, úpravě, technologiích zpracování surovin a vadách surovin i keramických výrobků. Učivo dává přehled o způsobech náprav těchto vad, především však vede žáky k předcházení škod na materiálech a surovinách vhodným skladováním a manipulováním, zabývá se základními principy technologických operací ve vztahu k použitému materiálu a připravuje základ pro technologické aplikace v oboru a pro jeho jednotlivá zaměření. Prohlubuje znalosti
o fyzikálních a chemických vlastnostech materiálů ve vztahu k výrobnímu použití.

Provoz a údržba zařízení a způsoby kontroly - učivo tohoto obsahového okruhu žáky vybavuje vědomostmi o nástrojích, strojích a zařízeních, používaných ve výrobě keramiky jejich využití v procesech a operacích výroby a dovednostmi potřebnými pro jejich běžnou obsluhu a údržbu. Současně učivo seznamuje žáky s metodami kontroly a s vhodnou měřící technikou pro kontrolu materiálů, meziproduktů a finálních výrobků.

Ekologie a bezpečnost práce je náplní hlavně předmětu základy ekologie, ale prolíná všemi předměty a také odborným výcvikem. Žáci jsou seznamováni se zásadami ochrany a tvorby životního prostředí, zejména ve vztahu ke svému výrobnímu odvětví, jsou vychováváni k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k dodržování pracovní a technologické kázně a k hospodárnému využití výrobních prostředků.

Ekonomika - učivo poskytuje žákům základní vědomosti z oblasti ekonomie a uvádí je do ekonomického myšlení v souvislostech, které odpovídají ekonomice tržního hospodářství. Dále jim umožňuje osvojit si základní vědomosti a dovednosti z oblasti pracovněprávních vztahů, živnostenského podnikání a podnikových činností, poskytuje žákům i vědomosti o organizaci práce na pracovišti a vede je k zodpovědnému plnění úkolů a k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce.

Speciální odborné vzdělávání učebního oboru je dáno zaměřením a je součástí předmětů keramické materiály a výroba, základy strojnictví a fyziky a odborný výcvik, protože spolu vytvářejí soustavu odborného a praktického učiva důležitého pro profesní uplatnění absolventa v praxi. Vyskytuje se také v osnovách výběrových předmětů technologie, stroje a zařízení a odborný výcvik, které jsou součástí učebních dokumentů, ale jejich obsah ani přesný název nejsou povinné v takovém znění, jak jsou uvedeny. Tyto osnovy jsou vytvořeny jako příklad výběrových předmětů. Každá škola má ve své kompetenci použít uvedené učební osnovy nebo si vytvořit své učební osnovy výběrových předmětů obsahem, počtem i názvem.

 

Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům rychleji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě. Z hlediska významu klíčových dovedností pro učební obor lze považovat za žádoucí posilování

·      komunikativních dovedností,

zejména dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně k situaci, zpracovat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou,

·      personálních a interpersonálních dovedností,

zejména zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost využívat sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace, dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za svoji práci,

·      dovednosti řešit problémy a problémové situace,

zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci jejich řešení,

·      dovednosti numerické aplikace,

zejména dovednosti používat různé matematické postupy důležité pro řešení praktických situací,

·      dovedností využívat informačních technologií

zejména dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě a kriticky posuzovat tyto informační zdroje a jejich obsahy.

 

Organizace výuky

Výuka je organizována jako tříleté denní studium pro žáky, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy, studium je ukončeno závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední odborné vzdělání. 

 

Metodické přístupy

Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, ke konkrétním situacím v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy a v koordinaci s ostatními vyučujícími a s důrazem na soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností žáků. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce a nutnost využití osobního příkladu.

Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů musí vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.

Orientaci, ve kterých vyučovacích předmětech se klade důraz na realizaci cílů jednotlivých klíčových dovedností, poskytuje tabulka klíčových dovedností zařazená za učebním plánem studia.

Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvýhodnějších, aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů. Žákovský projekt si škola vypracuje sama a to v návaznosti na specifika využívaného pracoviště pro odborný výcvik. Ukázka žákovského projektu je součástí učebních dokumentů, každá škola si může určit obsah a téma žákovského projektu sama. Kromě realizace klíčových dovedností vede vyučující žáky k trpělivé a soustavné práci a usiluje o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah k tvůrčí pracovní činnosti a k praktickým činnostem. Výchovu v tomto smyslu lze uplatnit zejména v předmětech práce s počítačem, výběrových předmětech a také v předmětu odborný výcvik.

 

Další specifické požadavky

Zdravotní požadavky na uchazeče

Do učebního oboru mohou být přijati pouze chlapci a dívky, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil příslušný registrující lékař.

V případě změněné pracovní schopnosti se postupuje v souladu se stanovisky posudkové komise sociálního zabezpečení.

Pro zařazení do učebního oboru přicházejí v úvahu chlapci i dívky. Při výběru oboru vadí:

- nemoci pohybového ústrojí znemožňující práci ve vynucené poloze

- poruchy horních končetin

            - prognosticky závažné onemocnění kůže

- prognosticky závažné onemocnění srdce, oběhové a dýchací soustavy vylučující středně velkou až velkou zátěž

- epilepsie a kolapsové stavy jakékoliv etiologie

            - poruchy zorného pole a barvocitu.

 

Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného zaměření.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce 

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

 Ve výchovně-vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti z hlediska jednotlivce, tak zaměstnance řídícího činnost kolektivu. V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti, hygieny práce a požární ochrany.

 Rozsah praktické přípravy na povolání je určen učebními osnovami. Podmínky, za kterých je možno tuto přípravu provádět, stanoví ZP ve znění pozdějších předpisů, v § 163 až 168 a dále ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím. 

 Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

 1. důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, technologickými a pracovními postupy,

 2.   používání strojního zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním a protipožárním předpisům,

 3.   používání ochranných pracovních prostředků podle vyhodnocených rizik pracovních činností,

 4.   seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném  znění a vyhláškou MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně,

 5.  dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem v souladu s přílohou č.1 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb.

 6.   vykonávání stanoveného dozoru, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně:

 „Práce pod dozorem“ - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem,která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních postupů nebo ohrožení zdraví.

„Práce pod dohledem“ - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

 

Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích zaměstnanců příslušného učňovského zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tematický celek plní.