PROFIL ABSOLVENTA

 

Kód a název učebního oboru : 28-57-H /007  Keramik 

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška - výuční list

 

Výsledky vzdělávání

Absolvent učebního oboru keramik byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Byl kladen důraz na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro uplatnění v demokratické společnosti založené na humanizmu. Přitom byla brána do úvahy osobnost žáka, zvýšila se orientace na jeho životní přizpůsobivost, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k harmonickému rodinnému životu a také k vyrovnanému vztahu k okolnímu prostředí i k samému sobě.

Absolvent učebního oboru má odborné vzdělání pro práce v kterékoliv keramické výrobě, včetně výroby porcelánu, i pro výkon některých náročnějších činností v rámci daných pracovních postupů s určitou mírou osobní zodpovědnosti a samostatnosti. Je schopen spolupracovat v týmu s ostatními pracovníky. Byl rovněž připravován na svou pracovní realizaci v podnikatelské praxi. Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického cítění a jejich výchovou.

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

Absolvent učebního oboru se vyznačuje souborem vědomostí, dovedností a postojů z oblasti všeobecného a odborného vzdělávání. Zejména byl v průběhu přípravy veden k tomu, aby:

·       si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana, byl veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém  životě uplatňovat,

·       byl schopen vytvářet si vlastní filozofické a etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života, uměl si vytvářet pozitivní hierarchii životních hodnot, vycházejících ze základních principů humanity a demokracie,

·       si uvědomoval svou národní příslušnost a svá lidská práva, byl ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras,

·       si byl vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a životního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku, preferoval tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí,

·       si uvědomoval škodlivost projevů rasismu, xenofobie a intolerance.

·       měl přehled o kultuře, který vychází z poznání různých oblastí kultury, a kladný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám,

·       si uvědomoval vliv rozvoje a techniky na život lidí a na životní prostředí, rozhodoval se a jednal ve svém soukromém životě i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky, aby jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje,

·       chápal základní ekologické zákonitosti, dovedl uplatňovat poznatky z ekologické oblasti pozitivním způsobem ve vlastním oboru,

·       byl samostatný a odpovědný v jednání i v pracovní činnosti a aby si byl vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj , tak i pro společnost,

·       chápal význam a nutnost  celkového osobního rozvoje a profesní připravenosti, byl vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi,

·       si byl vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání,

·       si uvědomoval, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností,

·       si byl vědom nutnosti svého celoživotního vzdělávání,

·       dovedl tvořivě pracovat, spolupracovat a zdravě soutěžit,

·       byl čestný, disciplinovaný na pracovišti i v soukromí,

·       byl schopen vytvořit zdravé a slušné zázemí pro svou budoucí rodinu,

·       znal spolehlivě český jazyk a uměl jej kultivovaně využívat slovem i písmem,

·       znal jeden světový jazyk na úrovni běžné hovorové komunikace a pro účely podnikatelsko-obchodních činností ovládal termíny běžné ve svém oboru,

·       osvojil si základy matematiky a byl schopen získané vědomosti aplikovat v praxi,

·       znal vybrané jevy, pojmy a zákonitosti z fyziky a chemie a uplatňoval jejich praktické aplikace v oboru, měl základní vědomosti z elektrotechniky, elektroniky a automatizace,

·       rozvíjel své pohybové schopnosti, dovednosti, posiloval celkově svou tělesnou zdatnost a vypěstoval si celoživotní potřebu pohybové aktivity a pečoval o své zdraví a osobní hygienu,

·       měl základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy, dovedl poskytnout první pomoc, dodržoval předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví svého i druhých při práci,

·       znal prostředky výpočetní techniky, měl představu o jejich možnostech využití v občanském životě i pro uplatnění v profesní oblasti a dovedl ji využívat ve svých činnostech,

·       si osvojil poznatky a dovednosti z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací,

·       byl vychováván ke globálnímu pojetí světa ve smyslu environmentálního udržitelného rozvoje.

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

Absolvent učebního oboru se vyznačuje těmito vědomostmi, dovednostmi, návyky a postoji z oblasti odborného vzdělávání:

·       je schopen samostatně myslet a pohotově se rozhodovat v běžných výrobních a podnikatelských situacích, nalézat optimální varianty řešení úkolů,

·       je schopen cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednat a vhodně aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi ,

·       je schopen nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování a je schopen přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu práce,

·       umí posuzovat přímé i nepřímé vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí, hodnotit je a zaujímat k nim odpovědná stanoviska,

·       zná keramické suroviny, pomocné materiály, je seznámen s výpalem keramických výrobků, pecemi a měřící technikou, zná druhy glazur, druhy dekorování,

·      má přehled o výrobě všech druhů keramiky,

·       umí vytáčet ploché i duté výrobky na mechanickém kruhu či na hrnčířském kruhu

·       zná technologické zkoušky včetně jednoduchých výpočtů a složení hmot,

·       umí vykonávat měření v průběhu pracovního procesu a na jeho závěru,

·       je seznámen s výrobou hmot, s vytvářením a příslušným strojním vybavením,

·       zná technickou kontrolu vstupní, mezioperační a výstupní, zná třídění a balení výrobků,

·       zná způsoby sušení, sušárny, umí založit výrobky k sušení i výpalu,

·       zná předpisy bezpečnosti práce, provádí evidence vyrobeného zboží, úklid pracoviště, údržbu pracovních pomůcek a ošetření strojů, zná a v praxi umí uplatňovat protipožární předpisy,

·       zná fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti surovin a základních materiálů a jejich hospodárné využívání včetně používaných energií,

·       je schopen číst a pracovat v praxi i se složitějšími výrobními výkresy a schématy,

·       zná skladování používaných materiálů a jejich třídění,

·       je schopen rozpoznat, posoudit a odstranit vady vzniklé při vytváření,

·       má přehled o celé výrobě a po zapracování je schopen vykonávat práci na všech úsecích,

·       dovede zakládat syrové výrobky do vypalovacích pecí,

·       dovede nalévat keramické výrobky do sádrových forem,

·       ovládá čištění keramických výrobků za sucha i za mokra, ručně i s použitím kruhu,

·       umí lepit běžné výrobky,

·       zná obtáčet výrobky a začišťovat je,

·       umí glazovat a je seznámen s dekorací,

·       dovede pracovat se sádrou a skladovat ji,

·       zná technologii výroby forem,

·      dokáže obsluhovat vytvářecí stroje,

·      dovede vyjímat a úplně dohotovit běžné keramické výrobky,

·       umí ukládat výrobky ke skladování

·       keramik - modelář umí vyrobit model pro výrobu porcelánu.

Část profilu absolventa, která vypovídá o specifičtějších vědomostech, dovednostech a návycích absolventů, si dotvoří každá škola v souladu s profilem absolventa podle aktuálních požadavků regionu a trhu práce.

Na základě cíleně pěstovaných klíčových dovedností absolvent:

·      umí řešit komplexnější praktické úlohy a situace, ke kterým běžně dochází v oblasti jeho profese i mimopracovním životě a přímo aplikovat vědomosti z oblasti přírodních věd,

·      je schopen zvolit z běžných i profesně specifických metod ty, které jsou vhodné pro řešení jednotlivých složek praktické situace, správně provádět příslušné matematické operace a z dosažených dílčích výsledků utvořit o situaci celkový přehled,

·      umí využívat, příp. vytvořit grafické znázornění, pokud to napomůže řešení situace nebo úkolu,

·      má přehled o informačních zdrojích poskytujících informace potřebné pro výkon jeho povolání,

·      umí zpracovávat informace a dále je využívat,

·      dovede pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru,

·      si uvědomuje nedostatky i úspěchy ve svých pracovních výkonech, podílí se na odstraňování chyb a stanovuje si perspektivy směřující ke zdokonalování své činnosti,

·      umí spolupracovat na dosažení kolektivního cíle a umí nést odpovědnost za splnění úkolů,

·      je schopen předložit vlastní návrhy na rozdělení společné práce.

 

Možnosti uplatnění absolventa: 

Úspěšné zvládnutí učebního oboru keramik vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent prokázal schopnost rychle se adaptovat na nové běžné pracovní keramické činnosti při častých změnách výroby a též v souvislosti se změnami na trhu práce a to ve smyslu dosažení plné samostatnosti při volbě pracovního postupu, posouzení kvality a rozsahu použití jednotlivých materiálů, procesů, a nástrojů. Absolvent má schopnost přijímat inovační a racionalizační opatření a sám se v rámci možností na nich podílet, přizpůsobovat se při zavádění nové techniky a technologie do výroby, zvyšovat svoji kvalifikaci celoživotním vzděláváním a průběžným sledováním odborné literatury. Je schopen posuzovat přímé a nepřímé vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí, na uživatele, hodnotit je a zaujímat k nim odpovědné stanovisko. Absolvent je vybaven základními znalostmi nutnými pro soukromé podnikání. Absolvent se na trhu práce může uplatnit zejména v povolání keramik a modelář keramiky v okruhu těchto prací: přípravné, třídící a kontrolní práce ve výrobě užitkové, zdravotnické, ozdobné, figurální a elektrotechnické keramiky a porcelánu. Příprava keramických hmot a glazur. Výroba forem a vytváření, vylévání, slučování, retušování, glazování a pálení výrobků z keramiky a porcelánu. Vytáčení výrobků na keramických kruzích. Dohotovování výrobků včetně úpravy licí hmoty. Lisování členitých keramických výrobků na poloautomatických nebo automatických lisech s přídavným zařízením. Vypalování výrobků v tunelových, komorových, kulatých a šachtových pecích. Výroba elektrotechnických izolačních výrobků z porcelánu a keramiky lisováním, točením a odléváním včetně provádění povrchových úprav.