MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 18. 7. 2000, čj.23 660/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

28-57-H/007  Keramik

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hod.

 Povinné vyučovací předměty

 

a)  základní předměty

 

     Český jazyk a literatura

6

     Cizí jazyk

6

     Občanská nauka

3

     Matematika

4-5

     Chemie

2-3

     Základy ekologie

1

     Tělesná výchova

6

     Práce s počítačem

2-3

     Ekonomika

2-3

     Základy strojnictví a fyziky

2-3

     Technické kreslení

1-2

     Keramické materiály a výroba

2-4

     Odborný výcvik

50

b)  výběrové předměty

  3-15

     Celkem

99

 

POZNÁMKY:

1.   Učební plán je zpracován obecně bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola si dopracuje tento učební plán za dodržení dále stanovených zásad (UP rozpracovaný do jednotlivých ročníků, schválený ředitelem školy a opatřený razítkem školy je povinnou součástí dokumentace školy) nebo může převzít dále uvedený doporučený učební plán zpracovaný jako součást těchto učebních dokumentů. Škola si dále s ohledem na konkrétní UP rozpracuje učební osnovy vyučovacích předmětů, které jsou v učebních dokumentech zpracovány rámcově.

2.   Při zpracování konkrétního učebního plánu je třeba dbát na proporcionální rozdělení všeobecně vzdělávacích předmětů do ročníků tak, aby byla zachována jeho kontinuita zejména s ohledem na další vzdělávání absolventů. Také se musí dbát na splnění 30% hodinové dotace určené na všeobecně vzdělávací předměty v rámci studia, které jsou předepsány Standardem středoškolského odborného vzdělávání.

3.   Při dopracování obecného učebního plánu celkový počet hodin v každém ročníku nesmí být menší než 28 vyučovacích hodin a větší než 33 vyučovacích hodin.

4.   Výběrové vyučovací předměty představují kategorii předmětů, jejichž koncipování do učebního plánu je plně v kompetenci ředitele školy. Vhodné zařazení výběrových předmětů dle rozhodnutí školy umožňuje vytváření zaměření oboru, které je možné slovně uvádět na vysvědčení. Při konstrukci těchto předmětů je nutné dodržení mezipředmětových vazeb, zejména pak jejich vazby na odborný výcvik. Součástí učebních dokumentů jsou vypracované učební osnovy výběrových předmětů technologie, stroje a zařízení a odborné kreslení, které však nejsou povinné, ale jsou uvedeny jako doporučená ukázka učební osnovy. Škola si může zvolit učební osnovy, které jsou v učebních dokumentech uvedeny nebo zpracovat učební osnovy výběrových předmětů podle své potřeby obsahem i počtem tak, aby mohla připravit absolventa, který bude uplatnitelný na pracovním trhu v daném regionu. Vypracované učební osnovy výběrových předmětů schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy jsou povinnou součástí dokumentace školy.

5.  Při dopracování obecného učebního plánu a při rozpracování učebních osnov výběrových předmětů je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty a je potřeba dbát na úzkou mezipředmětovou vazbu horizontální i vertikální mezi základními a výběrovými předměty.

6.  Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možné zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, lze snížit počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretické výuky na 2 hodiny celkem. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu  vyučovacích hodin.

7.  Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro tříleté učební obory SOU. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy:

            Český jazyk a literatura    -   č.j. 25625/99-22 z 19. 7. 1999

Cizí jazyk                         -   č.j. 27 668/99-22 z 3. 9. 1999

            Občanská nauka               -   č.j. 23 212/98-23/230 z 21. 7. 1998

            Matematika                      -   č.j. 23 093/99-22 z 14. 6. 1999

            Chemie                             -   č.j. 17 033/88-221 z 14. 6. 1988

            Základy ekologie              -   č.j. 23 212/98-23/230 z 21. 7. 1998

            Tělesná výchova               -   č.j. 19891/96-50 z 23. 5. 1996

V případě inovace těchto učebních osnov budou stávající osnovy nahrazeny inovovanými.

8.  Vyučovací předmět práce s počítačem se vyučuje podle učební osnovy č.j. 25 876/98-23
ze 7. 9. 1998, vyučovací předmět ekonomika se vyučuje podle učební osnovy č.j. 22 065/99-23 z 1. 6. 1999, - obě učební osnovy jsou zařazeny do tohoto souboru. V případě inovace těchto učebních osnov budou stávající osnovy nahrazeny inovovanými.

9.  Úprava dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v kompetenci ředitele školy a musí být v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR.

10.  Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit  počet hodin v ročníku stanovený učebním plánem a nesmí být vypuštěn žádný vyučovací předmět. V učebních osnovách může být provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu a k promítnutí regionálních aspektů.

11.     Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Certifikátem je výuční list.

 

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ  PLÁN

 

Denní studium 

Kategorie a názvy předmětů

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a)  základní předměty

 

 

 

 

     Český jazyk a literatura

2

2

2

6

     Cizí jazyk

2

2

2

6

     Občanská nauka

1

1

1

3

     Matematika

2

1

1

4

     Chemie

1

1

-

2

     Základy ekologie

1

-

-

1

     Tělesná výchova

2

2

2

6

     Práce s počítačem

1

1

-

2

     Ekonomika

-

-

2

2

     Základy strojnictví a fyziky

2

-

-

2

     Technické kreslení

1

1

-

2

     Keramické materiály a výroba

2

1

 

3

     Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

b)  výběrové předměty

1

3,5

5,5

10

   Celkem

33

33

33

99