CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název učebního oboru: 28-58-H/005  Sklář

 

Vstupní předpoklady žáků: Do učebního oboru mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu a kteří vyhověli zdravotním požadavkům.Učební obor je určen pro hochy i dívky, kromě zaměření pro duté a lisované sklo a výrobu forem, které jsou určeny jenom hochům s ohledem na fyzickou náročnost.

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 3 roky, denní studium

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu:

Učební obor sklář představuje novou koncepci ve sklářském vzdělávání na SOU a umožňuje nahradit existující učební obor sklář, sklářka s ohledem na určitou inovaci učebních dokumentů v návaznosti na Standard středoškolského odborného vzdělávání a na požadavky pracovního trhu.

Obsah je tvořen společnou všeobecně vzdělávací složkou, širokým odborným náhledem a výběrovou odbornou profesně orientovanou částí a dále je členěn vhodným volením odborných předmětů, kterými se pak směřuje do konkrétních profesí oblastí a umožňuje zaměření na duté a lisované sklo, výrobu forem a technické sklo. Je tak respektován požadavek šířeji koncipovaného vzdělání se širokým všeobecným základem a postupně narůstající odborností. Praktická složka vzdělávání výrazně působí na vytváření a formování klíčových dovedností a zajišťuje odbornou přípravu pro výkon povolání.

Vzdělávací program je koncipován s ohledem na současnou strukturu odvětví a střednědobého výhledu do budoucnosti a také s ohledem na tržní ekonomiku, která vyžaduje větší migraci pracovníků v rámci republiky a do budoucna i v rámci EU. Struktura tohoto vzdělávacího programu odpovídá požadavku větší flexibilnosti pracovníků, t.j. vychovává absolventy se širším zaměřením. V průmyslu výroby skla dochází na jedné straně ke stále větší automatizaci velkých firem v důsledku zavádění špičkové technologie zahraničními partnery a na druhé straně k zmenšování malých firem a přecházení těchto k ruční práci a k menšímu sortimentu výrobků. Proto je potřeba poznat komplexně výrobní program sklářského sortimentu. Komplexní znalost různých výrobních způsobů a procesů je nutná i z toho důvodu, že mnozí z vyučenců budou své řemeslo provozovat jako živnost např. v oblasti ručně zpracovaných sklářských výrobků. K tomuto přispívá i znalost základních ekonomických požadavků státu na občana.

Vzhledem k širokému záběru zaměření je zařazen kromě doporučeného učebního plánu i obecný učební plán bez rozdělení předmětů do ročníků. Tato forma učebního plánu je předpokladem toho, že škola si tento obecný učební plán rozpracuje na jednotlivé ročníky sama a to na počátku 1.ročníku pro všechny tři ročníky najednou a závazně. Takto rozpracovaný učební plán je povinnou součástí učebních dokumentů školy. Také doporučujeme rozpracovat i plán odborného výcviku na všechny tři ročníky a dohodě s pracovištěm odborného výcviku a zvážit možnost zadávat žákovské projekty v prvním ročníku na celé období přípravy.

Součástí vzdělávacího programu je problematika ekonomického a ekologického řízení a chování, která se prolíná všemi předměty, a to hlavně odbornými včetně odborné praxe
s důrazem na jejich vzájemnou propojenost.

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka dobře umístitelného na trhu práce, schopného adaptace na měnící se podmínky trhu práce, tzn. snadno rekvalifikovatelného, s rozvinutými klíčovými dovednostmi.

 

 

Charakteristika obsahových složek

 

Všeobecné vzdělávání

Obsah vzdělávacího programu učebního oboru sklář je odvozen ve složce všeobecně vzdělávací od Standardu středoškolského odborného vzdělávání vymezujícího v podobě výchovně-vzdělávacích cílů a obsahových okruhů šest oblastí všeobecného vzdělání.

Jazykové vzdělávání plní významnou socializační a kulturační funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikační kompetence žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s jinými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje žákům kulturní a jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, na druhé straně přispívá ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. Důležitou součástí přípravy v cizím jazyce je i obeznámení se s odbornou terminologií oboru a její postupné zvládnutí a uplatnění v praxi.

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť obsahuje učivo z různých humanitních a společenskovědných disciplin, jako jsou základy etiky, estetiky, psychologie, politologie, teorie státu a práva, historie atd. Základním cílem společenskovědního vzdělávání je vybavit žáka určitým množstvím poznatků z hlediska osobnostní a sociální kultivace žáka. Osvojené poznatky mají usnadnit žákovi pochopení sama sebe i druhých lidí, učí žáka žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy dané společností. Hlavním nositelem tohoto vzdělávání je občanská nauka, ale také odborný předmět výtvarná příprava.

Matematické vzdělávání poskytuje žákům ucelený systém poznatků, rozvíjí jejich numerické dovednosti a návyky, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost, zejména usnadňuje pochopení technických a ekonomických jevů a závislostí pro odborné vzdělávání, slouží jako základ pro eventuální další vzdělávání. Matematika se významně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení. Matematika má průpravnou funkci pro technické disciplíny, proto musí být samozřejmá koordinace matematického vzdělávání se vzděláváním odborným a přírodovědným. Matematika učí žáky schopnosti aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úloh z praxe, potřebě ověřovat správnost získaného výsledku, používat při zpracování úloh různé prostředky výpočetní techniky a grafické pomůcky.

Přírodovědné vzdělávání zahrnuje chemii, technologii, základy ekologie a strojnictví, jehož součástí jsou i kapitoly z fyziky. Žáci si v těchto oblastech osvojují důležité pojmy, veličiny a zákonitosti , které jsou nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. Chemie je základem technických a technologických disciplin v oboru a proto musí být samozřejmá koordinace přírodovědného vzdělávání se vzděláváním odborným a numerickým. V ekologické oblasti se učí žáci chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí. Žáci získávají základní ekologické poznatky důležité pro ekosystém člověka a pro vztahy člověka k životnímu prostředí při zohlednění regionálních a profesních zvláštností. Škola podle zaměření oboru jednotlivé okruhy učiva vhodně doplní a prohloubí. Vedení k ekologickému cítění se taktéž prolíná všemi speciálními technologiemi a odbornou přípravou.

Estetické vzdělávání má nadpředmětový charakter, neboť má výrazně kultivační a výchovné poslání. Na estetické vzdělávání je nutno nahlížet jako na formativní oblast vzdělávacího procesu, která se realizuje jednak tvůrčí činností žáka, především ve vyučovacím předmětu výtvarná příprava, v odborném výcviku, v literárním vzdělávání a výchově a také v občanské nauce. Estetická příprava prolíná všemi všeobecně vzdělávacími předměty, žáci jsou vedeni a podněcováni k vlastní výtvarné činnosti směřující do různých výtvarných žánrů a technik ve sklářském oboru. Zahrnuje také práci s počítačovou grafikou podle zájmů žáků, možností školy a zaměření odborné přípravy.

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví, které jsou důležité požadavky moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou ve vyučovacím předmětu odborný výcvik vymezeny požadavky na vytvoření předpokladů pro transfer získaných dovedností z oblasti tělesné kultury do pracovní metodiky a na zvládnutí kompenzačních cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil vzhledem k požadavkům praxe a budoucí profese, dále pak na vědomosti a dovednosti ze zdravotní výchovy, zejména se jedná o zvládnutí základů poskytnutí první pomoci při úrazu. Upevnění dovedností první pomoci by mělo být posíleno i během sportovního kursu.

Odborné vzdělávání

Složka odborného vzdělávání je odvozena od Standardu středoškolského odborného vzdělávání v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro vzdělávací směr chemický. Poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí, intelektuálních a manuálních dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v oblastech sklářské výroby. Ve složce odborného vzdělávání jsou účelově propojeny poznatky z oblasti základů technických a přírodovědných disciplin, sklářských materiálů a jejich zpracování, provozu a údržby zařízení a způsobu jejich kontroly, z ekologie, chemie, z bezpečnosti práce a z ekonomiky. Vědomosti a dovednosti z teoretické složky odborného vzdělávání jsou využívány v různých praktických aplikacích v předmětu odborný výcvik a tím se zpětně upevňuje a ověřuje systém poznatků z teoretických odborných předmětů.

Základy technických a přírodovědných disciplin vedou žáky k využívání obecných přírodovědných poznatků v konkrétních zaměřeních oboru sklář, k porozumění základním principům metod a technik a k osvojení praktického používání odborné terminologie.  Žáci si rovněž osvojí poznatky z oblasti aplikace výpočetní techniky, poznatky o principu jednotlivých částí strojů a mechanismů, o funkci provozních a poloprovozních strojů, přístrojů a zařízení a o procesech manipulace a dopravy. Učivo okruhu poskytuje žákům potřebné základní vědomosti a dovednosti týkající se čtení a kreslení základní technické dokumentace.

Materiály a technologie odpovídající sklářské problematice jsou součástí předmětů výtvarná příprava, která zahrnuje zčásti materiály pro sklářský průmysl a zčásti pak technické kreslení a tvaroznalství, a také předmětu technologie, který obsahuje poznatky o skle, jeho vlastnostech, druzích skla, sklářských surovinách, jejich úpravě, tavení skla, technologiích zpracování těchto surovin jejich vadách i o vadách sklářských výrobků. Učivo poskytuje přehled o způsobech náprav těchto vad, především však vede žáky k předcházení škod na materiálech a surovinách vhodným skladováním a manipulováním, zabývá se základními principy technologických operací ve vztahu k použitému materiálu a připravuje základ pro technologické aplikace v jednotlivých zaměřeních oboru. Prohlubuje znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech materiálů ve vztahu k výrobnímu použití.

Provoz a údržba zařízení a způsoby kontroly - učivo tohoto obsahového okruhu je náplní především předmětů technologie, strojnictví a základy fyziky, speciální technologie a také odborného výcviku. Žáky vybavuje vědomostmi o sklářských nástrojích, strojích a zařízeních, jejich využití v procesech a operacích výroby a dovednostmi potřebnými pro jejich běžnou obsluhu a údržbu. Současně učivo seznamuje žáky s metodami kontroly a s vhodnou měřící technikou pro kontrolu materiálů, meziproduktů a finálních výrobků.

Ekologie a bezpečnost práce je náplní hlavně předmětu základy ekologie, ale prolíná všemi předměty, hlavně odbornými a také odborným výcvikem. Žáci jsou seznamováni se zásadami ochrany a tvorby životního prostředí, zejména ve vztahu ke svému výrobnímu odvětví, jsou vychováváni k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k dodržování pracovní a technologické kázně a k hospodárnému využití výrobních prostředků.

Ekonomika - učivo poskytuje žákům základní vědomosti z oblasti ekonomie a uvádí je do ekonomického myšlení v souvislostech, které odpovídají ekonomice tržního hospodářství, konkrétně ve sklářských oborech. Dále jim umožňuje osvojit si základní vědomosti a dovednosti z oblasti pracovně právních vztahů, živnostenského podnikání a podnikových činností, poskytuje žákům i vědomosti o organizaci práce na pracovišti a vede je k zodpovědnému plnění úkolů a k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce.

Speciální odborné vzdělávání učebního oboru je dáno zaměřením. Učivo těchto předmětů, ke kterým patří speciální technologie a odborné kreslení, vypracované pro každé zaměření, má rozhodující význam pro výuku předmětu odborného výcviku, protože spolu vytvářejí soustavu odborného a praktického učiva důležitého pro profesní uplatnění absolventa v praxi.

 

Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům rychleji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

Z hlediska významu klíčových dovedností pro učební obor lze považovat za žádoucí posilování

·      komunikativních dovedností,

zejména dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně k situaci, zpracovat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou,

·      personálních a interpersonálních dovedností,

zejména zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost využívat sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace, dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za svoji práci,

·      dovednosti řešit problémy a problémové situace,

zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci jejich řešení,

·      dovednosti numerické aplikace,

zejména dovednosti používat různé matematické postupy důležité pro řešení praktických situací,

·      dovedností využívat informačních technologií

zejména dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě a kriticky posuzovat tyto informační zdroje a jejich obsahy.

 

Organizace výuky

Výuka je organizována jako tříleté denní studium pro žáky, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy, studium je ukončeno závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední odborné vzdělání.

 

Metodické přístupy

Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, ke konkrétním situacím v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy a v koordinaci s ostatními vyučujícími a s důrazem na soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností žáků. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce a nutnost využití osobního příkladu.

Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů musí vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.

Orientaci, ve kterých vyučovacích předmětech se klade důraz na realizaci cílů jednotlivých klíčových dovedností, poskytuje tabulka klíčových dovedností zařazená za učebním plánem studia.

Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvýhodnějších, aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů. Žákovský projekt si škola vypracuje sama a to v návaznosti na specifika využívaného pracoviště pro odborný výcvik. Kromě realizace klíčových dovedností vede vyučující žáky k trpělivé a soustavné práci a usiluje o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah k tvůrčí pracovní činnosti a k praktickým činnostem. Výchovu v tomto smyslu lze uplatnit zejména v předmětech práce s počítačem, výtvarná příprava, speciální technologie, odborné kreslení a také odborný výcvik.

 

 

Další specifické požadavky

 

Zdravotní požadavky na uchazeče

Do učebního oboru mohou být přijati pouze chlapci a dívky, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař.

V případě změněné pracovní schopnosti se postupuje v souladu se stanovisky posudkové komise sociálního zabezpečení.

Pro zařazení do zaměření pro duté a lisované sklo, výrobu forem přicházejí v úvahu zejména chlapci vzhledem na fyzickou náročnost povolání. Pro technické sklo přichází v úvahu i dívky. Při výběru do oboru z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy omezující funkci nosného a pohybového aparátu, zejména postižení páteře, dolních končetin a horních končetin. Dále nemoce ledvin a močových cest, chronické onemocnění dýchacích cest, srdce a cév. Vadí záchvatovité stavy a epilepsie. Nejsou přípustné nemoce nervové provázené poruchami pohybových funkcí a koordinací a poruchy zraku. Přípustná ostrost zraková je 5/10 j.č. 2 a vadí korekce barvocitu.

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor. V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím, které jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku provádět.

 

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.   důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

2.   používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.   používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.   vykonávání stanoveného dozoru.

„Práce pod dozorem“ - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem,která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

„Práce pod dohledem“ - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.