PROFIL ABSOLVENTA

 

Kód a název učebního oboru: 28-58-H/005 Sklář 

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání

Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

 

Výsledky vzdělávání

Absolvent učebního oboru je ve všech složkách vzdělávaní připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Je kladen důraz na vzdělávání v kontextu obecně pojímaného občanství, a tedy na obecně přijímané kvality člověka, důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanizmu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent učebního oboru je pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Především jeho odborné vzdělání se stává východiskem pro jeho uplatnění v těch sklářských profesích, v nichž jde zejména o uplatnění schopnosti praktické aplikace získaných poznatků, o přesnost výkonu pracovních činností a výkonovou stabilitu v různých pracovních podmínkách. Získané vzdělání svým obsahem zároveň též splňuje základ pro další vzdělávání, specializační odborné vzdělávání, rekvalifikace apod. Odborníci vyučení v oboru mají celkový přehled o výrobě, zpracování a dekoraci skla, komplexní znalosti celého výrobního procesu a jsou schopni vytvořit výrobek na základě získaných dovedností, podle příslušného zaměření. Jsou vybaveni vědomostmi pro podnikatelskou a zaměstnaneckou činnost v malých a středně velkých sklářských firmách a podnicích. Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků a jejich výchovou.

Vzdělávání v oblasti obecných vědomostí, dovedností a postojů směřovalo k tomu, aby byl připraven absolvent, který:

·       si je vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana,

·       je veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat,

·       si uvědomuje svou národní příslušnost a svá lidská práva, respektuje také práva druhých, uznává rovnost i práva druhých národů, etnických skupin a ras,

·       si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku,

·       preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí,

·       dovede tvořivě spolupracovat,

·       je samostatný a odpovědný v jednání i v pracovní činnosti,

·       chápe význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti,

·       si je vědom, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání, že s postupujícím vědeckotechnickým rozvojem vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních odvětví,

·       je schopen a ochoten se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací,

·       se dovede orientovat v základních vztazích výrobního odvětví k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, vykonávat činnost při plnění pracovních úkolů tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale přispíval podle možností k jeho zlepšení,

·       se rozhoduje a jedná i ve svém soukromí tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu udržitelného rozvoje,

·       dodržuje všechny zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce, dodržuje předpisy protipožární ochrany,umí použít hasicí přístroje a podat první pomoc při zranění,

·       chápe význam rodinného soužití partnerů, role rodiče,morálky a mezigeneračních vztahů,

·       si uvědomuje nebezpečí drogové závislosti, neodpovědných sexuálních vztahů a nezdravého způsobu života vůbec,

·       umí a snaží se udržovat  a zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví,

·       dovede správně využívat svůj volný čas,

·       se vyjadřuje správně, výstižně a logicky v mateřském jazyce ústně i písemně, dodržuje jazykové normy, v oficiálních projevech používá spisovný jazyk,

·       má pozitivní vztah k estetice v běžném životě, dovede rozlišit hodnotné dílo od braku, navštěvuje divadla, výstavy, muzea, koncerty, čte krásnou literaturu i časopisy hlavně odborné a sleduje sdělovací prostředky,

·       se umí vyjadřovat aspoň v jednom světovém jazyce v běžných komunikačních situacích, rozumí nejzákladnější terminologii svého oboru,

·       rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích,

·       je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své profesi, má základní vědomosti o současné úrovni vědy a techniky, zejména ve vztahu ke svému oboru,

·       se orientuje v základních odborných a ekonomických informacích, dovede je vyhledávat, hodnotit, pracovat s nimi a využívat je,

·       zná základní principy tržního hospodářství a soukromého podnikání a související základní legislativní normy, orientuje se v základech ekonomické stránky výroby, servisu, popřípadě prodeje a je seznámen se základy kalkulace nákladů, daňové problematiky, úvěrů atd.

·       je připraven na roli zaměstnance, po příslušném zapracování je schopen řídit malou skupinu pracovníků, popřípadě je schopen podnikat v malém rozsahu,

·       zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atd., ví o jejich vlivu na člověka na jeho zdraví i na životní prostředí,

·       dovede uživatelským způsobem využívat výpočetní techniku pro práci s texty, ví o možnosti jejího využívání v oblasti databází a dalších aplikací (jednoduché účetnictví, evidence apod.),

·       je schopen uplatňovat základní poznatky psychologie vzhledem k profesnímu zaměření a případné podnikatelské činnosti (základy jednání se zákazníkem, se spolupracovníky atd.),

·       umí hospodárně využívat materiály a energii,

·       zná pomocné procesy, zabezpečující vlastní výrobu, jako je vodní a energetické hospodářství, technologie úpravy vzduchu a podobně.

 

Na základě cíleně pěstovaných klíčových dovedností absolvent:

·      umí řešit komplexnější praktické úlohy a situace, ke kterým běžně dochází v oblasti jeho profese i mimopracovním životě a přímo aplikovat vědomosti z oblasti matematiky a dalších přírodních věd,

·      je schopen zvolit z běžných i profesně specifických metod ty, které jsou vhodné pro řešení jednotlivých složek praktické situace, správně provádět příslušné matematické operace a z dosažených dílčích výsledků utvořit o situaci  celkový přehled,

·      umí využívat, příp. vytvořit grafické znázornění, pokud to napomůže řešení situace nebo úkolu,

·      má přehled o informačních zdrojích poskytujících informace potřebné pro výkon jeho povolání,

·      umí zpracovávat informace a dále je využívat,

·      dovede pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru,

·      si uvědomuje nedostatky i úspěchy ve svých pracovních výkonech, podílí se na odstraňování chyb a stanovuje si perspektivy směřující ke zdokonalování své činnosti,

·      umí spolupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami a přijímat odpovědnost za splnění úkolů,

·      je schopen předložit vlastní návrhy na rozdělení společné práce.

 

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

 

            Po ukončení přípravy a po vykonání závěrečné zkoušky absolvent:

·      dovede připravit pracoviště,

·       umí pracovat podle technologického postupu,

·       umí číst výrobní výkresy výrobků, orientovat se v základních ČSN,

·       umí vybrat správné nástroje a pomocné nástroje,

·        vykonává základní údržbu, ošetřuje a opravuje nářadí, stroje, nástroje a formy,

·       umí obsluhovat základní stroje na výrobu polotovarů a provádět jejich běžnou údržbu,

·       umí manipulovat se skleněnými polotovary,

·       umí zvolit správné nářadí,

·       umí rozhodnout a odstranit vady či vyřazení polotovarů z výrobního procesu,

·       dovede využít nabytou zručnost,

·       dodržuje pracovní režim, vede přesně a svědomitě pracovní a provozní záznamy,

·       umí reagovat na změny technologického režimu,

·       umí dodržovat pořádek, spolupracovat s předcházejícím i navazujícím úsekem,

·       dovede si organizovat práci,

·       umí hospodárně využívat materiály a energii,

·       umí provést kontrolu výrobků,

·       umí ošetřovat používané materiály a hmoty,

·       dovede při tvarování a dekorování výrobků uplatnit estetický cit a smysl pro čistotu tvaru výrobků,

·       dovede uplatnit změny technologie při zvyšování kvality a přesnosti výrobku,

·       dovede přizpůsobit teplotní režim technologií, hmotnost a tvar výrobku,

·       umí spolupracovat s výtvarníkem, technologem a konstruktérem při vzorování nových druhů výrobků a při ověřování nových druhů technologií,

·       umí správně odkládat a ukládat výrobky a pracovní nástroje,

·       umí organizovat vlastní práci, případně poskytnout spolupracovníkům radu a pomoc.

 

V zaměření pro duté a lisované sklo absolvent:

·       dovede zhotovovat ručně i strojně základní skleněné polotovary,

·       umí zvolit správné nářadí podle vzorku,

·       dovede nabrat sklovinu,

·       dovede tvarovat na ouška a nožky, nabírat dýnka a stonky a nalepit a ohřívat rubíny,

·       dovede ovládat další analogická zařízení na výrobu sklářských výrobků,

·       dovede přepíchnout baňky pomocí opěrky i z volné ruky,

·       dovede tvarovat sklovinu ve svaláku i podvaláku,

·       umí rozdělit sílu skloviny podle vzorku natahováním, roztáčením a tvarováním na hrany,

·       dovede přilepovat, zapalovat a ručně individuálně dotvarovávat nebo zapalovat na dotvarovávacích mechanických zařízeních,

·       dovede koordinovat všechny pohyby při manipulaci se sklovinou na sklářské píšťale v určitém prostoru a ve vztahu k spolupracovníkům,

·       zná příčiny vzniku vad skloviny a možnosti jejich odstranění, umí rozhodnout, jak vadu odstranit nebo o případném vyřazení polotovaru z výrobního procesu,

·       umí stanovit správnou teplotu pro odrážení výrobků před další manipulací do chladící pece,

            Po určité praxi absolvent zaměření pro duté a lisované sklo dovede:

·       vícenásobně nabírat sklovinu na píšťalu a svalovat ve svaláku včetně barevek a opálů při foukání baněk,

·       dovede lisovat na ručních sklářských lisech, hydrolisech, lisofoukacích a sacofoukacích poloautomatických zařízeních a odstředivce,

·       foukat baňky pro výrobky podjímané a zdobené obalováním,

·       nabírat, foukat a tvarovat silnostěnné a slabostěnné výrobky do obsahu 1 litru a velikosti 8“, při přesném rozdělení síly stěn a hladkosti výrobku,

·       tvarovat včetně optického zdobení, podjímání, přejímání s popraskáním povrchu - kraklé,

·       foukat kalíšky všech velikostí a tvarů,

·       obkládat na stonek,

·       rovně stříhat a roztáčet džbány a karafy, včetně tvarování hubiček a oušek.

 

V zaměření pro výrobu forem absolvent:

·       umí vybrat dřevo vzhledem ke střihu a druhu formy,

·       umí vyrobit základní sklářské nářadí,

·       dovede zhotovit přířez do vhodného špalku dle střihu,

·       dovede ručně zhotovit jednoduché formy dlabáním, ořezáváním a vydrátováním včetně jejich dokončení,

·       dovede soustružit jednotlivé formy a dokončit je.

            Po určité praxi absolvent zaměření pro výrobu forem dovede:

·       z nedřevěných materiálů k výrobě forem (pěnoform, elektrouhlík, minerály) vyrobit složité formy složené z více než dvou dílů při kombinaci ručního dlabání, popř. soustružení.

 

V zaměření pro technické sklo absolvent:

·       je schopen spracovat skleněné trubice na sklářské výrobky nebo polotovary,

·       umí zvolit správný typ kahanu a správný druh plamene,

·       dovede zhotovit základní sklofoukací sortiment laboratorního skla,

·       je schopen vyrobit jednoduché sklářské polotovary (kuličky, spirály),

·       dovede tvarovat roztáčením do kleští a foukáním do forem,

·       dovede provádět základní sklofoukací operace - rovné nátavy, boční nátavy s foukáním i bez, vtavovat na kuličku, na roztočený okraj vnitřní trubice, zhotovit půlkulatá a rovná dýnka,

·       ovládá základní technologické postupy při výrobě laboratorních sklářských přístrojích,

·       umí vyrobit skleněné kohouty - pláště i protavená dutá jádra,

·       umí dodržet technologický proces včetně chlazení výrobků,

·       vyrobit a opracovat složité součásti dílů aparatur ručně i strojně při použití různých druhů materiálu,

·      sestavit složité aparatury a jejich díly, destilační i redestilační aparatury včetně kontroly jejich konečné funkce.

            Po určité praxi zaměření pro technické sklo absolvent dovede:

·       zvážit požadavky na odlišné provedení teploměrů a areometrů a promítnout je do žádaných tvarů a rozměrů,

·       zhotovovat teploměry laboratorní, průmyslové a meteorologické,

·       zatavovat Pt kontakty a vyrábět teploměry se spínacími kontakty pevnými v tyčinkovém a obalovém provedení a se spolehlivým spínacím kontaktem Vertex,

·       vyrábět etalonové areometry,

·       obsluhovat celkové plnící zařízení pro plnění teploměrů rtutí.

  

Možnosti uplatnění absolventa:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu. Uplatnění samozřejmě ve značné míře závisí na zaměření v oboru. Absolventi se mohou uplatnit v malých i velkých sklářských podnicích, nebo budou podnikat samostatně.

V zaměření pro duté a lisované sklo absolventi mohou najít uplatnění tvarováním výrobků ze skloviny, tvářením ve svaláku, formách i bez forem, rozfoukáváním, roztáčením, nalepováním a tvarováním volně z ruky. Dále při zpracovávání vícenásobným ohněm včetně vrstvení skel přejímáním i podjímáním, strojním lisováním a ručním individuálním tvarováním s využíváním sklářského nářadí a pomůcek, foukání vánočních ozdob, při provádění kontroly výrobků a případně odstranění vad a ukládání polotovarů do chladících pecí.

V zaměření pro výrobu forem najde absolvent uplatnění při výrobě částí forem, jejich sesazení a označování. Dále při ošetřování, údržbě a opravách. Formy zhotovuje ořezáváním, dlabáním a soustružením. Také se uplatní při skladování materiálů na výrobu forem, výběru správného nářadí a při jeho kontrole a údržbě.

V zaměření pro technické sklo se může absolvent uplatnit při foukání různých druhů výrobků podle použitého materiálu a technologických postupů, při zhotovování užitkových výrobků z technického skla příslušnými technikami, průběžné kontrole polotovarů a výrobků, odstraňování chyb a nepřesností a také při evidenci výrobků.