MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 28. 7. 1999 čj. 26 256 /99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

28-58-H/005  Sklář

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin

A. Povinné vyučovací předměty

 

a)  základní předměty

 

     Český jazyk a literatura

6

     Cizí jazyk

6

     Občanská nauka

2-3

     Matematika

4-5

     Chemie

2-3

     Základy ekologie

1

     Tělesná výchova

6

     Práce s počítačem

1-2

     Ekonomika

2

     Strojnictví a základy fyziky

1-2

     Technologie skla

3-5

     Výtvarná příprava

3-5

     Odborný výcvik

50

b)  výběrové předměty

 

     Speciální technologie

4-6

     Odborné kreslení

2-3

  Celkem hodin

99

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

POZNÁMKY: 

1.   Učební plán je zpracován obecně bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola si dopracuje tento učební plán za dodržení dále stanovených zásad (UP rozpracovaný do jednotlivých ročníků, schválený ředitelem školy a opatřený razítkem školy je povinnou součástí dokumentace školy) nebo může převzít dále uvedený doporučený učební plán zpracovaný jako součást těchto učebních dokumentů. Škola si dále s ohledem na konkrétní UP rozpracuje učební osnovy vyučovacích předmětů, které jsou v učebních dokumentech zpracovány rámcově.

2.   Při zpracování konkrétního učebního plánu je třeba dbát na proporcionální rozdělení všeobecně vzdělávacích předmětů do všech ročníků studia, aby byla zachována jeho kontinuita zejména s ohledem na další vzdělávání absolventů.

3.   Celková týdenní hodinová dotace vyučovacích předmětů činí minimálně 28 hodin a maximálně 33 hodin v každém ročníku.

4.   Výběrové vyučovací předměty představují kategorii předmětů, jejichž koncipování a začlenění do učebního plánu je plně v kompetenci ředitele školy. Vhodné zařazení výběrových předmětů umožňuje vytváření zaměření oboru, které je možné uvádět na vysvědčení. Hodinová dotace jednotlivých předmětů je stejná, liší se však obsahem učiva s ohledem na profilaci žáka. Při konstrukci těchto předmětů je nutné dodržení mezipředmětových vazeb, zejména pak jejich vazby na odborný výcvik. Vypracované učební osnovy schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy jsou povinnou součástí dokumentace školy.

5.   Při dopracování obecného učebního plánu a při rozpracování učebních osnov uvedených v tomto souboru i osnov výběrových předmětů je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba  existuje zejména mezi technologií, speciálními technologiemi všech zaměření a odborným výcvikem.

6.   Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možné zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, lze snížit počet hodin tělesné výchovy na 2 hodiny celkem. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

7.   Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro tříleté učební obory SOU. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. V případě inovace těchto učebních osnov mohou být   stávající osnovy nahrazeny inovovanými. Jedná se o tyto učební osnovy:

            Český jazyk a literatura                -   č.j. 12 532/91-20 z 8. 5. 1991

            Další živý jazyk                           -   č.j. 27 657/86-221 z 31. 10. 1986

            Občanská nauka                           -   č.j. 23 212/98-23/230 z 21. 7. 1998

            Matematika                                  -   č.j. 17 033/88-221 z 14. 6. 1988

            Chemie                                         -   č.j. 17 033/88-221 z 14. 6. 1988

            Základy ekologie                          -   č.j. 23 212/98-23/230 z 21. 7. 1998

            Tělesná výchova                           -   č.j. 19891/96-50 z 23. 5. 1996

            Práce s počítačem                         -   č.j. 25 876/98-23 z 7. 9. 1998

Mezi všeobecně vzdělávací předměty je zařazen předmět Práce s počítačem, vybrané kapitoly předmětu Strojnictví a základy fyziky a předmětu Ekonomika. Osnovy těchto předmětů jsou součástí učebních dokumentů. Rovněž tyto osnovy mohou být v případě inovace nahrazeny novými osnovami.

8.   Úprava dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v kompetenci ředitele školy a musí být v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR.

9.  Struktura, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy.

10.   Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit počet hodin v ročníku stanovený učebním plánem a nesmí být vypuštěn žádný vyučovací předmět. V učebních osnovách může být provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu a k promítnutí regionálních aspektů.

11.   Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Certifikátem je výuční list.

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ  PLÁN

Denní studium

Kategorie a názvy předmětů

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a)  základní předměty

 

 

 

 

     Český jazyk a literatura

2

2

2

6

     Cizí jazyk

2

2

2

6

     Občanská nauka

1

1

1

3

     Matematika

2

1

1

4

     Chemie

2

1

-

3

     Základy ekologie

1

-

-

1

     Tělesná výchova

2

2

2

6

     Práce s počítačem

1

-

-

1

     Ekonomika

-

-

2

2

     Strojnictví a základy fyziky

2

-

-

2

     Technologie skla

1

2

-

3

     Výtvarná příprava

2

1

2

5

     Odborný výcvik *

15

17,5

17,5

50

b)  výběrové předměty

 

 

 

 

     Speciální technologie

-

2,5

2

4,5

     Odborné kreslení

-

1

1,5

2,5

   Celkem hodin

33

33

33

99

B.Nepovinné vyučovací předměty