CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název učebního oboru: 28-61-H/004 Brusič technického a šperkového kamene

 

Zaměření: Škole je dána možnost tvorby specializace nebo zaměření pro různé specifické přípravy učebního oboru za předpokladu, že bude důsledně plnit požadavky Standardu středoškolského odborného vzdělávání a respektovat stanovené profesní profily platné pro sféru práce.

 

Vstupní předpoklady žáků: Do učebního oboru mohou být přijati žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří vyhověli zdravotním požadavkům.

 

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 3 roky denní studium , 3 roky dálkové studium

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Učební obor brusič technického a šperkového kamene splňuje požadavky na vzdělávací program učebního oboru SOU podle standardu středoškolského odborného vzdělávání.

Je koncipován na základě současné struktury odvětví sklářského průmyslu a průmyslu technických a šperkových kamenů v České republice, přičemž je respektován střednědobý výhled do budoucnosti a je přihlédnuto k poptávce trhu práce po odborných pracovnících pro tyto oblasti zušlechťování technického a šperkového kamene:          

·        broušení technického kamene – specifická odborná příprava žáků zahrnuje techniku opracování technických kamenů ložiskových, hodinkových, váhových a jiných z korundu, achátu a jiných materiálů včetně speciálních kontrolních metod techniky práce,

·        broušení šperkového kamene – specifická odborná příprava žáků zahrnuje techniku provádění klasických, fantazijních i speciálních výbrusů, tvarů a druhů nefacetovaných i facetovaných šperkových výbrusů s ohledem na rozlišení dovolených a nedovolených vad šperkových výbrusů,

·        broušení monokrystalů – specifická odborná příprava žáků zahrnuje techniku broušení monokrystalů jak tvrdých, tak měkkých a rozpustných pro vědeckotechnické a speciální aplikace a dále zhotovování technických výbrusů ze skla a provádění broušení rovinných i sférických ploch včetně provádění kontrol a předepsaných měření.

Vzdělávací program učebního oboru brusič technického a šperkového kamene je profilovaný ve smyslu použitelnosti pro výše uvedené oblasti. Poskytuje žákům univerzální vzdělání odpovídající kmenovému zařazení oboru: 2861H Brusič skla, brusič technického a šperkového kamene a v návaznosti na obecný odborný základ učiva jsou žáci připravováni pro příslušné zušlechťování technického a šperkového kamene.

Cílem přípravy je získání adaptabilního pracovníka pro různé oblasti broušení technického a šperkového kamene. V učebním plánu učebního oboru brusič technického a šperkového kamene je dána škole dostatečná možnost vytvářet v případě potřeby druh zaměření učebního oboru začleněním výběrových a volitelných předmětů do výuky. Vhodnou kombinací těchto předmětů lze docílit jak specifické přípravy na konkrétní pracovní činnosti, tak adaptibility budoucího absolventa na změny v technologických a pracovních postupech, dále pak je možná pružná reakce na změny trhu práce a potřeby daného regiónu. Škola může umožnit žáku zaměření v oboru tím, že mu nabídne k  výběru ve druhém, lépe však ve třetím ročníku ty výběrové a volitelné předměty, které mají rozhodující vliv pro jeho profesní přípravu za účelem jeho budoucího odborného uplatnění v příslušné oblasti zušlechťování technického a šperkového kamene. Druh zaměření je možné uvádět na vysvědčení.

Učební osnovy výběrových a volitelných předmětů škola vytváří sama a při jejich tvorbě důsledně respektuje vzájemné mezipředmětové vztahy. Škola má též  povinnost aplikovat učební osnovu vyučovacího předmětu odborný výcvik, která je součástí těchto učebních dokumentů, do podmínek příslušného zaměření oboru. Vypracování a dopracování učebních osnov vyučovacích předmětů schvaluje ředitel školy a schválené učební osnovy jsou součástí povinné dokumentace školy.

Koncepce vzdělávacího programu spočívá v souladu všeobecného vzdělávání s postupně narůstajícím odborným vzděláváním. Teoretická a praktická složka vzdělávání klade důraz na upevňování a rozvoj klíčových dovedností. Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají rozhodující vliv na formování osobnosti budoucího absolventa z hlediska jeho uplatnění  v osobním, profesním i společenském životě.

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit  pracovníka dobře umístitelného na trhu práce, schopného adaptace na měnící se podmínky trhu práce, s rozvinutými klíčovými dovednostmi.

            Charakteristika obsahových složek

            Všeobecné vzdělávání

            Obsah vzdělávacího programu učebního oboru brusič technického a šperkového kamene je odvozen ve složce všeobecně vzdělávací od standardu středoškolského odborného vzdělávání vymezujícího v podobě výchovně vzdělávacích cílů a obsahových okruhů šest oblastí všeobecného vzdělávání.

             Jazykové vzdělávání plní významnou socializační a kulturační funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském i cizím  jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje žákům kulturní i jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji poznávacích schopností žáků a jejich logickému myšlení, na druhé straně přispívá ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. Důležitou součástí přípravy v cizím jazyce je  zvládnutí odborné terminologie oboru a její aktivní používání.

            Společenskovědní vzdělávání připravuje žáka na aktivní občanský život v demokratické společnosti a učí jej rozumět světu, v němž bude žít. Vede žáka k odpovědnosti a ke kritickému myšlení jako základu pro uvážlivé a vhodné jednání v soukromém i ve veřejném životě. Učivo není vytvořeno na základě zjednodušeného obsahu jednotlivých humanitních disciplín, nýbrž jsou z nich systémově vybrány pouze určité prvky do několika tematických celků v občanské nauce. Obsahové složky občanské nauky jsou doplněny prvky dalších vzdělávacích předmětů, např. ekonomiky a základů ekologie.

            Matematické vzdělávání rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost, zejména usnadňuje pochopení technických a ekonomických jevů a závislostí pro odborné vzdělávání. Matematika se významně podílí na formování intelektuálních schopností  žáků, především na rozvoji logického myšlení. Matematika má průpravnou funkci pro technické disciplíny, proto musí být samozřejmá koordinace matematického vzdělávání se vzděláváním odborným i přírodovědným. Matematika učí žáky schopnosti aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úloh z praxe, potřebě ověřovat správnost získaného výsledku, používat při zpracování úloh různé prostředky výpočetní techniky a grafické pomůcky.

            Přírodovědné vzdělávání obsahuje učivo fyziky, chemie a ekologické výchovy. Žáci si osvojují důležité pojmy, veličiny a zákonitosti z fyziky a chemie, které jsou nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, v odborné praxi i v každodenním životě. Fyzika a chemie jsou základem technických a technologických disciplín, a proto musí být samozřejmá koordinace přírodovědného vzdělávání se vzděláváním odborným i matematickým. Tato koordinace nemusí být nutně časová, ale vždy obsahová, terminologická a metodologická. V ekologii se žáci seznamují s příčinami ohrožení přírody lidskými činnostmi a učí se zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí. Žáci získávají základní ekologické poznatky pro ekosystém člověka a pro vztahy člověka  k životnímu prostředí při zohlednění regionálních a profesních zvláštností. Škola jednotlivé okruhy učiva vhodně doplňuje a prohlubuje podle potřeby oboru a nových vědeckých poznatků.

            Estetické vzdělávání  je nadpředmětového charakteru a prostupuje celou výukou. Má významné kultivační a výchovné poslání. Na estetické vzdělávání je nutné nahlížet jako na formativní oblast vzdělávacího procesu,  která se realizuje přes vlastní tvůrčí činnosti žáka. Estetická výchova vede žáky k poznání a k pochopení krásy prostřednictvím konkrétních uměleckých a šířeji chápaných estetických výtvorů různých žánrů.

            Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou i ve vyučovacím předmětu odborný výcvik vymezeny požadavky na vytvoření předpokladů pro transfer získaných dovedností z oblasti tělesné kultury do pracovní motoriky a na zvládnutí kompenzačních cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil vzhledem k požadavkům praxe a budoucí profese. Dále je kladen důraz na vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy, zejména se jedná o zvládnutí základů poskytnutí první pomoci při úrazu. Upevnění a osvojení dovedností při poskytování první pomoci je součástí pracovní náplně sportovního kurzu.

 

            Odborné vzdělávání

            Složka odborného vzdělávání je odvozena od standardu středoškolského odborného vzdělávání vypracovaného v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro vzdělávací směr chemický s ohledem na řemeslnou tradici oboru. Poskytuje žákům ucelený soubor teoretických vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v oblasti broušení technického a šperkového kamene. Odborné vzdělávání je zabezpečováno základními, výběrovými a volitelnými odbornými předměty. Obsah učiva těchto předmětů má zpočátku podpůrný a postupně rozhodující význam pro výuku předmětu odborný výcvik. Je tak zabezpečena vzájemná vazba teoretického a praktického odborného učiva, která je nezbytná pro profesní uplatnění absolventa v praxi. Odborné vzdělávání zahrnuje tyto obsahové okruhy:

            Učivo obsahového okruhu složení a vlastnosti látek  slouží k osvojení základních zásad a praktického používání chemického názvosloví a odborné terminologie v návaznosti na poznatky získané v průběhu všeobecného vzdělávání. Učivo vede žáky k porozumění obsahu příslušných pojmů a základních principů, zákonitostí, metod a technik. Žáci získávají další vědomosti o stavbě, struktuře a vlastnostech chemických látek a surovin a pro řešení konkrétních i praktických úkolů. Učivo tohoto okruhu je náplní zejména předmětů materiály a mineralogie. Obsah učiva předmětu materiály rozšiřuje především učivo předmětu chemie ve vztahu ke konkrétnímu využití v praxi.

            Učivo obsahového okruhu základy technických, výtvarně - technických a přírodovědných disciplín vede žáky k využívání obecných přírodovědných poznatků v učebním oboru brusič technického a šperkového kamene. Žáci si osvojují poznatky z oblasti aplikací výpočetní techniky, poznatky o funkci provozních zařízení, strojů, přístrojů, nástrojů a pomůcek, o procesech manipulace a dopravy surovin a pomocných látek. Učivo poskytuje dále žákům potřebné vědomosti a dovednosti týkající se čtení a kreslení základní technické a technologické dokumentace, rozvíjí i jejich grafický projev, prostorovou představivost a seznamuje je se základy technické estetiky. Učivo tohoto okruhu je náplní předmětů technické kreslení, odborné kreslení, mineralogie, materiály, strojnictví, broušení kamene, stroje a zařízení a odborný výcvik.

            Učivo obsahového okruhu technologické procesy a zařízení poskytuje žákům základní informace o technikách zušlechťování technického a šperkového kamene a připravuje základ pro technické a technologické aplikace v praxi. Prohlubuje pohled na fyzikální, chemické a fyzikálně - chemické děje a podmínky jejich průběhu, seznamuje žáky se speciálními pomůckami, nástroji, stroji a zařízeními. Učivo tohoto okruhu je náplní všech odborných předmětů, zejména předmětů broušení kamene, strojnictví, stroje a zařízení a odborný výcvik.

            Učivo obsahového okruhu metody a postupy kontroly průběhu dějů a procesů v návaznosti na znalosti získané v obsahových okruzích všeobecného přírodovědného vzdělávání seznamuje žáky s měřicí, regulační a automatizační technikou používanou při zušlechťování technického a šperkového kamene. Výběr učiva je zaměřen na nejužívanější měřicí a kontrolní techniky v provozní dílně a v sériové výrobě. Žáci získávají základní vědomosti o normalizaci a standardizaci. Učivo tohoto okruhu je náplní předmětů strojnictví, stroje a zařízení, broušení kamene a odborný výcvik.

            Učivo obsahového okruhu zkoušky a rozbory látek seznamuje žáky s metodami, postupy a technikami kontroly surovin, polotovarů a finálních výrobků. Žáci získávají základní vědomosti a dovednosti pro stanovení látek na základě chemických a fyzikálně – chemických rozborů a zjišťují vlastnosti surovin a hotových výrobků pomocí základních metod rozborů, mikroskopických technik a technik a postupů chemické a instrumentální analýzy. Učivo tohoto okruhu je náplní předmětů chemie, fyzika, materiály, mineralogie, broušení kamene, stroje a zařízení a odborný výcvik.

            Učivo obsahového okruhu obsluha a údržba zařízení vybavuje žáky vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro obsluhu a údržbu nástrojů, přístrojů, strojů a zařízení a pro rozpoznávání závad na technických zařízeních. Současně žáci získávají vědomosti a teoretické i praktické dovednosti potřebné k odstraňování méně složitých závad. Učivo tohoto okruhu je náplní zejména  předmětů broušení kamene, stroje a zařízení a odborný výcvik.

            Učivo obsahového okruhu ekonomie, ekologie a bezpečnost průběhu dějů a procesů poskytuje žákům základní vědomosti z ekonomiky a uvádí je do ekonomického myšlení v souvislostech odpovídajících tržnímu hospodářství. Umožňuje jim osvojení základních vědomostí a dovedností z oblasti pracovněprávních vztahů, živnostenského podnikání a podnikových činností. Dále jim poskytuje vědomosti o organizaci práce na pracovišti a vede je k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce. Žáci jsou vychováváni k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k ochraně a tvorbě životního prostředí. Učivo tohoto okruhu je náplní předmětů ekonomika, základy ekologie a společně se zásadami bezpečnosti práce prolínají všemi odbornými předměty, zejména pak odborným výcvikem.

            Poznámka: Škola přiměřeně aplikuje metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 3. 4. 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol“.

 

Klíčové dovednosti

            Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a v občanském životě.

            Z hlediska významu klíčových dovedností pro učební obor lze považovat za žádoucí posilování:

·        komunikativních dovedností, zejména dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně k situaci, zpracovat písemný materiál, vysvětlovat a  znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou,

·        personálních a interpersonálních dovedností, zejména zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost využívat sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace, dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních,

·        dovedností řešit problémy a problémové situace, zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy  při realizaci jejich řešení,

·        dovedností numerické aplikace, zejména dovednosti používat různé matematické postupy důležité pro řešení praktických situací,

·        dovedností využívat informačních technologií, zejména dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru     v pracovním i mimopracovním životě a kriticky posuzovat tyto informační zdroje a jejich obsahy.

           

            Organizace výuky

             Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium pro žáky a další uchazeče, kteří úspěšně splnili povinnou školní docházku. Studium při zaměstnání dospělých pracovníků je tříleté, je určeno absolventům základní školy, forma studia je dálková. Příprava v denním i dálkovém studiu je ukončena závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední odborné vzdělání. Škola zajišťuje teoretické i praktické vyučování, praktické vyučování je možno též realizovat ve střediscích praktického vyučování nebo na pracovištích praktického vyučování.

 

Metodické přístupy

             Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, ke konkrétním situacím v pedagogickém procesu a s ohledem na možnosti školy. Vyučující v koordinaci s ostatními pedagogickými pracovníky vyvíjí soustavnou  péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností žáků. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce a nutnost využití osobního příkladu.

            Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů musí vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.

            Orientaci, ve kterých vyučovacích předmětech se klade zvláštní důraz na realizaci cílů jednotlivých klíčových dovedností, poskytuje tabulka klíčových dovedností zařazená za učebním plánem denního studia.

            Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvýhodnějších, aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů. Ukázka žákovského projektu je přiložena na závěr učebních dokumentů.

            Škola realizuje vzdělávání podle těchto učebních dokumentů, jeho organizaci může však upravit odlišně, než vyžadují vyučovací metody běžné předmětové výuky. V tomto případě se řídí metodickým pokynem MŠMT k postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol a školských zařízení, č.j. 18 276/98-20 ze dne 30.4.1998.  

             Kromě realizace cílů klíčových dovedností vede vyučující žáky k trpělivé a soustavné práci a usiluje o to, aby si žáci vytvořili dobrý vztah k praktickým činnostem. Výchovu v tomto smyslu lze uplatnit zejména v předmětu odborný výcvik.

            V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku věnuje každý vyučující patřičnou pozornost otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce a soustavně usiluje o důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí. Vyučující aktualizuje učivo odborných předmětů o nové poznatky vědy a techniky s důrazem na technický rozvoj a význam zavádění nových technik pro oblast zušlechťování technického a šperkového kamene.

            Učební obor brusič technického a šperkového kamene je profilovaný ve smyslu použitelnosti pro různé oblasti zušlechťování technického a šperkového kamene. Ředitel školy rozhodne o vhodnosti realizace příslušného zaměření či specializace oboru. Pokud bude škola vytvářet zaměření oboru, doporučuje se jeho zavedení ve vyšších ročnících studia, ve druhém a třetím ročníku, lépe až ve třetím ročníku. Další specializace absolventa se bude odehrávat v jeho prvním zaměstnání. Smysl této změny ve vzdělávání, kdy se realizuje specifická příprava žáků ve vyšších ročnících, je v posílení všeobecné a základní odborné složky vzdělávání, čímž je sledována vyšší flexibilita absolventa z hlediska uplatnění na trhu práce a jeho připravenosti na eventuální rekvalifikaci. K zabezpečení tohoto cíle vzdělávání využívá škola práva dotvářet učební dokumenty tak, aby splňovaly přípravu budoucího absolventa učebního oboru brusič technického a šperkového kamene po všeobecné, všeobecně odborné a specificky odborné linii vzdělávání s přihlédnutím k regionálním požadavkům a dále, aby byla zaručena srovnatelná úroveň absolventů jednotlivých škol. Pro splnění těchto požadavků je nutné přistoupit zodpovědně k dotváření a vytváření učebních osnov vyučovacích předmětů jak z kategorie základních, tak z kategorie výběrových a volitelných předmětů včetně jejich pojetí. Rámcový rozpis učiva všech učebních osnov, které jsou součástí příslušných souborů všeobecně vzdělávacích předmětů a všech učebních osnov, které jsou součástí těchto učebních dokumentů, je pro školu závazný, škola je rozpracuje do konkretizované podoby, provede rozdělení vyučovacích hodin do jednotlivých ročníků, pokud tomu tak není, a přiřadí počet vyučovacích hodin k jednotlivým základním tematickým celkům.

            V obecném učebním plánu jsou mezi základní vyučovací předměty zařazeny tyto odborné předměty: technické kreslení, odborné kreslení, mineralogie, materiály, strojnictví, broušení kamene, stroje a zařízení a odborný výcvik. Učební osnovy uvedených předmětů jsou součástí těchto učebních dokumentů a obsahují rámcový rozpis učiva. Všechny tematické celky rámcového rozpisu učiva příslušného vyučovacího předmětu musí být probrány. Škola dotváří konkretizovanou učební osnovu s ohledem na problematiku jednotlivých specifických příprav, případně zaměření oboru.

            Výběrové a volitelné předměty se výrazně podílí na utváření a dotváření profilu budoucího absolventa učebního oboru brusič šperkového a technického kamene. Proto je třeba pečlivě stanovit jejich nabídku a začlenit je do konkretizovaného učebního plánu. Učební osnovy výběrových a volitelných předmětů zpracovává škola sama a schvaluje je ředitel školy.

            Nabídka výběrových předmětů uvedená v obecném učebním plánu, který je součástí těchto učebních dokumentů, je pro školu závazná a k výběru jsou k dispozici předměty: speciální technologie, výpočetní technika, dějiny techniky a praktická cvičení.

            Nabídku volitelných předmětů si stanoví škola sama.

            Při sestavování konkretizovaného učebního plánu a konkretizovaných učebních osnov škola dodržuje obecně platné pedagogické zásady. Mezipředmětovým vztahům musí být podřízeno jednak rozdělení vyučovacích hodin do jednotlivých ročníků a jednak vnitřní struktura předmětu. Časovou a obsahovou diferenciací učiva lze splnit sledované specifické výstupní kompetence absolventa školy.

            Při tvorbě konkretizovaného učebního plánu může škola  vzít v úvahu i možnost využití volitelných předmětů k navýšení hodinové dotace všech základních předmětů jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných ve prospěch splnění výchovně - vzdělávacích cílů a požadavků na profil absolventa. Například podle obecného učebního plánu si zvolí škola týdenní hodinovou dotaci pro vyučovací předmět odborný výcvik v prvním ročníku 12 hodin, která je doporučena pro realizaci náplně učební osnovy základního předmětu odborný výcvik v prvním ročníku. Je však možné, aby škola, za předpokladu, že dodrží všechny platné právní předpisy, navýšila hodinovou dotaci předmětu odborný výcvik na 15 týdenních vyučovacích hodin, což umožňuje rozpětí hodinové dotace stanovené obecným učebním plánem pro vyučovací předmět odborný výcvik za celé období studia. Navýšení hodin věnuje škola nácviku pracovních činností nebo k zařazení těch pracovních činností do výuky, které souvisí s vývojovými technikami v oboru. Stejně je možné postupovat i ve druhém a třetím ročníku. Pokud škola zvolí tuto variantu, pak přechází na výuku formou střídání teoretického a praktického vyučování po týdnech. V tomto případě škola přihlédne k povolené úpravě hodinové dotace předmětu tělesná výchova.

            Profil absolventa v těchto učebních dokumentech je formulován obecně s ohledem na použitelnost tohoto vzdělávacího programu pro různé oblasti zušlechťování technického a šperkového kamene. V případě potřeby si dopracuje škola profil absolventa sama s ohledem na stanovené konkrétní výstupní kompetence absolventa školy podle příslušné specializace či zaměření oboru.

            Všechna dopracování těchto učebních dokumentů s cílem jejich převedení do konkrétních podmínek školy  schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.  

Zdravotní požadavky na uchazeče

            Při výběru učebního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

·      nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze,

·      poruchami funkce horních končetin (hrubé i jemné motoriky),

·      prognosticky závažnými chronickými nemocemi kůže a spojivek,

·      prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic,

·      epilepsií, epileptickými syndromy a kolapsovými stavy,

·      závažnými poruchami sluchu,

·      prognosticky závažnými poruchami vidění a poruchami barvocitu.

           

Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.

           


Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem). Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem odborného výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizikách možných ohrožení, jimiž jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto zdrojů rizik.

            Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména: vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Je nutno se řídit též nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

            Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné.

            Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.   důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a místními provozními bezpečnostními předpisy,

2.   používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.   používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.   dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem odborné výchovy v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb.,

5.   vykonávání stanoveného dozoru, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně:

„Práce pod dozorem“ - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

„Práce pod dohledem“ - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

            Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích zaměstnanců příslušného učňovského zařízení v závislosti  na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tématický celek plní.