PROFIL ABSOLVENTA

 

Kód a název učebního oboru: 28-61-H/004  Brusič technického a šperkového kamene

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání 

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

 

Výsledky vzdělávání

Absolvent učebního oboru brusič technického a šperkového kamene je připravován tak, aby se u něho vytvořily předpoklady pro kvalifikovaný výkon činností pro oblast broušení technického a šperkového kamene. Je kladen důraz na vzdělávání v kontextu demokraticky pojímaného občanství, tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem lidí i přírody.

Absolvent učebního oboru je středoškolsky vzdělaný občan se všeobecným i odborným vzděláním. Především jeho odborné vzdělání se stává východiskem pro jeho uplatnění v těch profesích, v nichž jde zejména o uplatnění schopnosti praktické aplikace získaných poznatků, o přesnost výkonu pracovních činností a výkonovou stabilitu ve specifických pracovních podmínkách. Absolvent je profilován zejména k uplatnění v odborné praxi. V tomto pojetí se jedná o ukončenou etapu vzdělávání. Získané vzdělání svým obsahem zároveň splňuje základ pro další vzdělávání, neboť jeho složky, všeobecné vzdělání a základní odborné vzdělání, jsou obecnějšího charakteru a získaného vzdělání lze využít pro další odborné vzdělávání absolventa včetně jeho případné rekvalifikace.

Absolvent učebního oboru se správně orientuje v celé oblasti zušlechťování technického a šperkového kamene. Uplatní se ve velkých, středních a malých firmách, i jako živnostník. Je připraven vykonávat pracovní úkony v celém procesu broušení: příprava surovin, materiálů a polotovarů k výrobě, broušení, leštění, konečná úprava výrobků, kontrola, evidence a balení výrobků. Umí číst výrobní výkresy, je seznámen s mechanickými, technickými a chemickými vlastnostmi materiálů, s jejich správným převzetím a použitím, umí zhotovit jednoduché technické náčrty, nárokovat potřebný materiál, volit správný technologický postup, respektuje technologické předpisy. Umí připravit materiál pro ruční a strojní úpravu, hospodárně využívat energii a svěřené materiálové hodnoty, sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce. Absolvent umí na odpovídající úrovni opracovávat technické a šperkové kameny přírodní i syntetické, včetně skleněných. Umí vybrat a upravit surovinu, tmelit, řezat, brousit, leštit a provádět kontrolu. Dovede používat řezací, vrtací, brousicí, omílací, lešticí, čisticí i kontrolní zařízení a pomůcky a provádět jejich základní seřízení a údržbu. Zná vlastnosti přírodních i syntetických materiálů, má přehled o nalezištích přírodních kamenů i o metodách syntézy umělých monokrystalů. Zná druhy brusiv i leštiv včetně nástrojů, druhů kotoučů a jejich značení. Zná kontrolní metody i pomůcky pro mezioperační i konečnou kontrolu kvality výrobků. Zná zásady bezpečnosti práce a ekonomiky provozu. Přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí, dodržuje pracovní a technologickou kázeň.

Příprava v tomto učebním oboru vytváří předpoklady pro široké uplatnění absolventů pro oblast broušení technického a šperkového kamene, vede žáky postupně ke složitějším způsobům opracování skla, syntetických a přírodních kamenů pro technické a šperkové aplikace. V rámci učebního oboru může škola realizovat specializaci nebo zaměření oboru. Absolvent získá ucelený přehled  o zpracování a úpravě technického a šperkového kamene, je však specializován pro určitou odbornou činnost v oboru brusič technického a šperkového kamene. Zejména se jedná o získání kompetencí pro broušení technického kamene, pro broušení šperkového kamene, pro broušení monokrystalů a případné další odborné činnosti v souladu s požadavky profesní sféry.

 Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků a jejich výchovou.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-        disponoval dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení a měl pozitivní hodnotovou orientaci odpovídající demokratické společnosti,

-        chápal fungování demokracie a měl osvojeny vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-        uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-        dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat,

-        chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích i ve vztahu ke své odbornosti,

-        rozvinul a prohloubil si své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl matematickým závislostem,

-        uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury, dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-        cítil spoluodpovědnost za živou a neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-        uvědomoval si svou  národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-        pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-        stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou,

-        byl seznámen s rolí životního partnera a rodiče, byl poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec, uměl správně využívat volný čas,

-        měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných a duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví,

-        dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

-        byl schopen nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování, projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc a byl ohleduplný k ostatním,

-        se orientoval na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-        uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy a pracovat s informacemi,

-        ovládal základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům oboru, naučil se v oblasti ekologie a ochrany zdraví zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů z oblasti bezpečnosti práce v širším pojetí,

-        byl schopen samostatně sledovat vědeckotechnický rozvoj v oboru s cílem využívat získané informace v pracovní činnosti a doplňovat je a rozvíjet v systému celoživotního vzdělávání,

-        byl vybaven základními znalostmi a dovednostmi z ekonomické a právní oblasti a uměl je správně aplikovat v zaměstnanecké a podnikatelské činnosti,

-        uvědomoval si možnosti svého pracovního zařazení a měl schopnost doplňovat a rozvíjet si své odborné vzdělání s ohledem na měnící se podmínky ve své profesi a na trhu práce,

-        uměl správně používat odbornou terminologii, respektovat ČSN a ISO normy, uměl samostatně vést technickou a technologickou dokumentaci a pracovat s ní včetně správné orientace ve výrobních schématech,

-        respektoval zásady hospodaření se surovinami, energií a přírodními zdroji,

-        znal podstatu broušení technického kamene, šperkového kamene a broušení monokrystalů,

-        zvládl teoreticky a prakticky základní i složitější technologické operace a dodržoval technologickou a pracovní kázeň z hlediska kvality výroby a její kontroly v obecném pojetí,

-        měl základní poznatky o vlastnostech a chování látek v průběhu technologického procesu a byl schopen pohotově a správně reagovat na jednotlivé jevy v probíhajícím technologickém procesu a vzniklé situace řešit,

-        uměl kontrolovat průběh technologických dějů a procesů pomocí vhodné měřicí techniky, kontrolních a zkušebních přístrojů, pracovat s kontrolními záznamy včetně jejich vyhodnocování,

-        měl osvojeny základní technické postupy, dokázal je využívat v příslušných výrobních operacích, vyhodnocovat získané výsledky a vyvozovat z nich kvalitativní a kvantitativní závěry,

-        dovedl analyzovat a hodnotit výrobky z technologického, funkčního, estetického a ekonomického hlediska,

-        měl osvojeny zásady a návyky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny práce a ochrany životního prostředí při práci se syntetickými a přírodními kameny, při práci se sklem pro technické a šperkové aplikace,

-        uměl samostatně a pohotově řešit úkoly na svěřeném technologickém úseku a současně pracovat v týmu,

-        uměl identifikovat a analyzovat problémy v běžných výrobních a podnikatelských situacích, zvažovat jejich řešení, vybírat a navrhnout řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při řešení a dodržovat je,

-        měl vědomosti a dovednosti manuální a též intelektuální z hlediska aktivnějšího přístupu ke svému profesnímu uplatnění jak v roli zaměstnance, tak v oblasti vlastní podnikatelské činnosti.

 

Možnosti uplatnění absolventa

Učební obor 28-61-H/004  Brusič technického a šperkového kamene poskytuje žákům přípravu pro uplatnění v oblasti broušení technického a šperkového kamene a broušení monokrystalů.

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku získal kvalifikaci pro výkon povolání brusiče technického a šperkového kamene a může se uplatnit v malých i velkých brousicích firmách, nebo podnikat samostatně, má vytvořeny předpoklady pro přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.