MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 28.6.2002, č.j. 22 422/02-23 s platností od 1.září 2002 počínaje 1. ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

28-61-H/004  Brusič technického a šperkového kamene

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za celé období studia

A. Povinné vyučovací předměty

a) základní předměty

 

     Český jazyk a literatura

6

     Cizí jazyk

6

     Občanská nauka

3-4

     Matematika

3-5

     Přírodovědné předměty

5

     Tělesná výchova

3-5

     Práce s počítačem

1-2

     Ekonomika

2-4

     Technické kreslení

1-2

     Odborné kreslení

1-2

     Mineralogie

1-3

     Materiály

1-4

     Strojnictví

1-2

     Broušení kamene

4-6

     Stroje a zařízení

1-3

     Odborný výcvik

43,5-50

b)  výběrové předměty

 

     Speciální technologie

2-4

     Výpočetní technika

1-2

     Dějiny techniky

2

c)  volitelné předměty

 

     Volitelný předmět

0-10

     Celkem hodin

84-99

B. Nepovinné vyučovací předměty

 


Poznámky

A. Poznámky k učebnímu plánu (obecnému)

1.A Učební plán je obecným kvantitativním rozvržením jednotlivých složek vzdělávání a tvoří organizační rámec vzdělávacího programu. Vychází z charakteristiky vzdělávacího programu, který je založen na klasické formě běžné předmětové organizace výuky. V učebním plánu je stanoven počet vyučovacích hodin jednotlivých vyučovacích předmětů, případně je uvedeno rozpětí těchto vyučovacích hodin za celé období studia. Tento učební plán splňuje požadavky standardu středoškolského odborného vzdělávání a je závaznou metodickou předlohou, podle níž koncipuje škola vlastní, tzv. konkretizovaný učební plán podle dále stanovených zásad. Cílem obecné formy učebního plánu je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek, v rámci daného subjektu a prostřednictvím využití výběrových a volitelných předmětů dosáhnout pružnější profilace studia.

2.A Povinné základní vyučovací předměty učebního oboru představují základ vzdělání učebního oboru a jsou závazné v minimálním počtu hodin daných rozpětím jejich hodinových dotací uvedených v učebním plánu. Povinné vyučovací předměty v konkretizovaném učebním plánu zahrnují předměty všeobecně vzdělávací, základní odborné, výběrové odborné (profilující) a případně volitelné. Profilující předměty do konkretizovaného učebního plánu stanoví škola výběrem z nabídky dané obecným učebním plánem, stanovení nabídky volitelných předmětů je v plné kompetenci školy (viz oddíl B).

3.A Závěrečná zkouška se realizuje podle platných právních předpisů, certifikátem je výuční list.

 

B. Poznámky ke konkretizaci obecného učebního plánu na podmínky školy, zásady pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu

1.B Pokud se škola rozhodne, může použít doporučený učební plán učebního oboru brusič technického a šperkového kamene, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.B Konkretizovaný učební plán vytvořený školou pro celé období studia schvaluje ředitel školy a je součástí povinné dokumentace školy.

3.B Škola při tvorbě konkretizovaného učebního plánu provede přesné začlenění vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků včetně přesného určení hodinových dotací. Učivo přírodovědných předmětů se v konkretizovaném učebním plánu člení na samostatné vyučovací předměty fyzika, chemie a základy ekologie. Hodinová dotace předmětu základy ekologie se doporučuje na 1 vyučovací hodinu týdně za studium. Hodinové dotace předmětů chemie a fyzika stanoví škola podle charakteru studia.

4.B Celkový počet týdenních vyučovacích hodin stanovený učebním plánem pro povinnou výuku, která zahrnuje kategorii základních, výběrových a volitelných předmětů, nesmí přesáhnout 33 hodin a nesmí být nižší než 28 hodin v týdnu pro každý jednotlivý ročník studia.

5.B V konkretizovaném učebním plánu pro příslušný ročník může škola provádět úpravy až do výše 10% celkového počtu vyučovacích hodin, přičemž musí dodržet podmínky stanovené standardem středoškolského odborného vzdělávání. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný povinný vyučovací předmět.

6.B Nejmenší možný podíl všeobecného vzdělávání pro 2. úroveň vzdělávání činí 30% z celkového rozsahu povinného vzdělávání, přičemž klasická forma běžné předmětové organizace výuky vyžaduje rovnoměrné a proporcionální zastoupení jednotlivých vyučovacích předmětů. Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku.

 

7.B V týdnu teoretického vyučování nesmí klesnout počet vyučovacích hodin tělesné výchovy pod 2 vyučovací hodiny. Doporučuje se zařadit podle možností školy vyučovací hodiny tělesné výchovy i v týdnech, kdy převažuje odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu vyučovacích hodin z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin.

8.B Kategorie základních vyučovacích předmětů je základem vzdělání učebního oboru brusič technického a šperkového kamene, obsahuje předměty všeobecně vzdělávací a základní odborné předměty.

9.B Kategorie výběrových (profilujících) vyučovacích předmětů prohlubuje odborné vzdělávání žáků. Nabídka těchto předmětů k výběru je dána obecným učebním plánem. Začlenění výběrových předmětů do konkretizovaného učebního plánu provádí škola. Škola koncipuje učební osnovy výběrových předmětů včetně jejich pojetí. V případě výběru vyučovacího předmětu speciální technologie může škola uvádět v pedagogické dokumentaci název podle oboru předmětu, např. Technologie broušení, Technologie rytí a podobně.

10.B Kategorie volitelných vyučovacích předmětů je nezávislá na kategorii základních a výběrových předmětů. Volitelné předměty jsou dotovány hodinami, které nebyly vyčerpány povinnými všeobecně vzdělávacími, základními odbornými předměty a profilujícími odbornými (výběrovými) vyučovacími předměty. Škola může nabídnout výuku volitelných předmětů, přičemž o tom, které budou zařazeny do konkretizovaného učebního plánu, rozhodne ředitel školy. Volitelných předmětů lze využít i k navýšení hodinové dotace základních či výběrových předmětů, v tomto případě škola dopracuje učební osnovy příslušných předmětů včetně jejich pojetí. Do nabídky volitelných předmětů se k výběru doporučují tyto předměty: všechny všeobecně vzdělávací předměty uvedené v učebním plánu, dále konverzace v cizím jazyce, další cizí jazyk, sportovní hry, práce s počítačem (výpočetní technika), sociologie, právní nauka a všechny odborné předměty uvedené v učebním plánu, dále předměty s ekologickou tematikou a další předměty, které mají vztah k požadované odbornosti a budou se podílet na celkovém dotváření profilu absolventa.

11.B Struktura, obsah, rozsah i zpracování učebních osnov nepovinných vyučovacích předmětů jsou v plné kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

12.B Úprava dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.          

 

C. Poznámky k učebním osnovám vyučovacích předmětů, k jejich tvorbě a případnému dopracování

1.C Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo v 1. až 3. ročníku do 33 týdnů v jednotlivých ročnících, zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

2.C Konkretizované učební osnovy příslušných vyučovacích předmětů, tj. dopracování učebních osnov základních předmětů, tvorbu učebních osnov výběrových, volitelných a případně nepovinných předmětů včetně pojetí vyučovacích předmětů schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.

3.C Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů se realizuje podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro střední odborné školy. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Škola rozpracuje tyto učební osnovy adekvátně k hodinovým dotacím stanovených učebním plánem. V případě inovace učebních osnov budou stávající osnovy nahrazeny automaticky inovovanými.

 4.C Škola si může zpracovat vlastní učební osnovy pro všeobecně vzdělávací předměty. V tomto případě je však nezbytné, aby takto stanovená všeobecně vzdělávací složka vedla k naplnění požadavků profilu absolventa uvedeného v těchto učebních dokumentech. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů zpracované školou musí schválit MŠMT.

5.C Pro výuku cizího jazyka se na úrovni učebního plánu používá název „Cizí jazyk“.V konkretizovaném učebním plánu, v ostatní pedagogické dokumentaci a na vysvědčení se uvede název konkrétního cizího jazyka, kterému se žák učil.

6.C Součástí těchto učebních dokumentů jsou učební osnovy vyučovacích předmětů: práce s počítačem, ekonomika, technické kreslení, odborné kreslení, mineralogie, materiály, strojnictví, broušení kamene, stroje a zařízení a odborný výcvik. Škola rozpracuje rámcový rozpis učiva těchto učebních osnov do konkretizované podoby včetně doplňků k pojetí vyučovacích předmětů v aplikaci na profil absolventa školy.

7.C Škola při vypracování všech potřebných učebních osnov výběrových, volitelných a nepovinných předmětů respektuje mezipředmětové vztahy.

8. C V učebních osnovách může být prováděna úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu 30% celkové hodinové dotace stanovené pro každý tematický celek, která směřuje zejména k inovaci vzdělávacího obsahu.

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN (konkretizovaný)

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

 

 

1.

2.

3.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

            Český jazyk a literatura

2

2

2

6

            Anglický jazyk

2

2

2

6

            Občanská nauka

1

1

1

3

            Matematika

2

2

1

5

            Fyzika

2

1

-

3

            Chemie

2

-

-

2

            Základy ekologie

1

-

-

1

            Tělesná výchova

2

1

1

4

            Práce s počítačem

1

-

-

1

            Ekonomika

-

-

2

2

            Technické kreslení

1

1

-

2

            Odborné kreslení

-

2

-

2

            Mineralogie

-

1

1,5

2,5

            Materiály

1

1

-

2

            Strojnictví

1

-

-

1

            Broušení kamene

1

2

3

6

            Stroje a zařízení

-

-

2

2

            Speciální technologie

1

-

-

1

            Výpočetní technika

-

0,5

1

1,5

            Praktická cvičení

1

-

-

1

            Odborný výcvik

12

16,5

16,5

45

            Celkem hodin

33

33

33

99

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky

1.        Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecného učebního plánu učebního oboru brusič technického a šperkového kamene.

2.      Škola, která použije tento doporučený učební plán, dopracuje v návaznosti na takto konkretizovaný učební plán rámcové učební osnovy základních povinných odborných předmětů, které jsou součástí těchto dokumentů a vypracuje učební osnovy výběrových předmětů zařazených v tomto učebním plánu (speciální technologie, výpočetní technika a praktická cvičení) za důsledného respektování mezipředmětových vztahů a respektování případné specializace oboru.

3.      Tabulky s přehledem využití týdnů v období školního roku a s přehledem začlenění klíčových dovedností uvedené u obecně zpracovaného učebního plánu jsou platné pro každý konkretizovaný učební plán.

 

 

UČEBNÍ PLÁN (obecný)

dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin za celé období studia

 

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

            a) základní předměty

 

 

            Český jazyk a literatura

30

(10,10,10)

            Cizí jazyk

30

(10,10,10)

            Občanská nauka

30

(10,10,10)

            Matematika

30

(10,10,10)

            Fyzika

10

(10,-,-)

            Chemie

10

(10,-,-)

            Základy ekologie

10

(10,-,-)

            Práce s počítačem

10-20

(10,-,-)

            Ekonomika

20-40

(-,-,20)

            Technické kreslení

10-20

(10,-,-)

            Odborné kreslení

20-30

(-,20,-)

            Mineralogie

20-30

(-,10,10)

            Materiály

30-40

(10,10,10)

            Strojnictví

10-20

(10,-,-)

            Broušení kamene

30-60

(10,10,10)

            Stroje a zařízení

20-40

(-,10,10)

            Odborný výcvik

60-80

(20,20,20)

            b) výběrové předměty

 

 

            Speciální technologie

10-30

 

            Výpočetní technika

10-30

 

            Dějiny techniky

10-20

 

            Praktická cvičení

10-40

 

            c) volitelné předměty

 

 

            Volitelný předmět

0-100

 

            Celkem hodin

480

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky 

1.    Při tvorbě konkretizovaného učebního plánu dálkového studia je třeba vzít v úvahu, že celková týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je stanovena těmito učebními dokumenty pro 1. ročník 160 konzultačních hodin, pro 2. ročník 160 konzultačních hodin a pro 3. ročník 160 konzultačních hodin.

2.    V dálkovém studiu se vyučuje podle konkretizovaných učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v konkretizovaném učebním plánu dálkového studia, případně v harmonogramu dálkového studia.

3.    Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené konkretizovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

4.    Konzultační hodiny, které jsou stanoveny pro odborný výcvik, se soustřeďují do větších vyučovacích celků, tzv. vyučovacích bloků (například 20 hodinový vyučovací blok lze soustředit do tří konzultačních dnů). Tyto konzultační hodiny jsou stanoveny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Souborné práce se zaměřují na doplnění a upevnění profilových dovedností.

5.    V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle konkretizovaného učebního plánu vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

6.    Pro dálkové studium dále platí tyto poznámky uvedené u obecného učebního plánu denního studia: 3.A, 2.B, 3.B, 5.B, 6.B ( kromě textu týkajícího se tělesné výchovy), 8.B, 9.B, 10.B, 11.B a 12.B.

7.  Učební plán dálkového studia učebního oboru brusič technického a šperkového kamene je obecný, stanoví počet konzultačních hodin za celé období studia. V závorkách u jednotlivých základních vyučovacích předmětů je uvedena navržená hodinová dotace pro jednotlivé ročníky, v případě rozpětí hodinové dotace je v závorce uveden rozpis pro její minimální hranici.