PROFIL ABSOLVENTA

 

Kód a název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:            2863E Výrobce bižuterie, bižuterní práce

Učební obor:                28-63-E/001 Bižuterní výroba

Dosažený stupeň vzdělání: odborná příprava pro výkon povolání

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

 

Výsledky vzdělávání

            Absolvent učebního oboru má vytvořeny předpoklady pro své uplatnění v demokratické společnosti.

Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce při výrobě bižuterie, bižuterních výrobků, svítidel a ozdobných předmětů včetně jednoduché dekorace a povrchových úprav pro oblast zakázkové výroby nebo pro oblast sériové výroby. Absolvent ručně zpracovává kovy, stříhá plechy a dráty, tvaruje materiály a polotovary ze skla a kovů, vykonává přípravné montážní a dokončovací práce a jednoduché technologické operace během výroby bižuterie a bižuterních výrobků. Od druhého ročníku může být příprava specifikována na výrobu bižuterie, svítidel, ozdobných předmětů a na výrobu zapínadel. Absolvent získá základní obecné znalosti a dovednosti pro všechny tyto výroby, ale má vytvořeny předpoklady pro uplatnění v pracovních činnostech, které jsou specifické pro příslušnou oblast výroby:

A)     Výroba bižuterie, svítidel a ozdobných předmětů – absolvent umí tvarovat profilové dráty, začišťovat a montovat jednoduché bižuterní díly, evidovat a kontrolovat doplňky a výrobky, navlékat, lepit, svěšovat a sestavovat díly ve výrobě skleněné i kovové bižuterie, ve výrobě šatonů, skleněných doplňků, umělých květin, lustrů a svítidel.

B)       Výroba zapínadel – absolvent umí připravit lepidla, odstraňovat přetoky z obvodu knoflíků, leštit je a hladit, nakládat tablety do lisovacích forem a vyjímat výlisky, soustružit knoflíky, dírkovat je a našívat na karty, provádět méně náročné práce při výrobě zapínadel.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

·        měl doplněno všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

·        získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování,

·        byl seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Byl si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka,

·        měl schopnost se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, uměl jednat všude tam, kde to situace vyžaduje s lidmi v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou),

·        měl základní znalosti pro oblast péče o své zdraví i ostatních lidí, o životní prostředí a uměl poskytnout nezbytnou první pomoc při úrazu nebo náhlém onemocnění, znal důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

·        dokázal uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích,

·        měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných a duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví,

·        se orientoval na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

·      měl základní vědomosti z ekonomiky na odpovídající úrovni pro využití v občanském i profesním životě,

·      správně volil a používal vhodné pracovní pomůcky, prostředky a nářadí, suroviny a materiály,

·      uměl upravovat a připravovat bižuterní materiál a správně manipulovat s používaným materiálem podle návodů,

·      uměl nastavovat a seřizovat mechanismy a strojní zařízení pro výrobu bižuterie a ostatních bižuterních výrobků,

·      spolehlivě připravoval a dokončoval operace při výrobě bižuterie, svítidel, ozdobných předmětů a zapínadel,

·      uměl provádět manipulaci ve skladech surovin, pomocného materiálu a hotového zboží, kompletovat a balit výrobky,

·      ovládal jednoduché techniky pro rozpoznání vad výrobků a usiloval o odstranění zjištěných vad,

·      uměl organizovat svoje přidělené pracoviště, spolupracovat v kolektivu a hospodárně využívat energii a zpracovávané materiály,

·      orientoval se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, dovedl své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení,

·      dodržoval při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a uměl zacházet s protipožárním zařízením,

·      byl schopen po příslušné praxi v bižuterní výrobě spolupracovat při složitějších pracovních operacích,

·      byl schopen po příslušné praxi pracovat na složitějších strojích, zhotovit jednoduché bižuterní polotovary i bižuterní výrobky, provádět jejich povrchové úpravy a dekorace.


Možnosti uplatnění absolventa

Učební obor 28-63-E/001 Bižuterní výroba připravuje žáky pro povolání dělník bižuterní výroby.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku mohou dále pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru se mohou absolventi ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.