MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 8.7.2002, č.j. 22 792/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

28-63-E/001 Bižuterní výroba

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

4

Občanská nauka

2

Matematika

4

Tělesná výchova

2

Bižuterní výroba

4-6

Odborný výcvik

40-48

b) výběrové a volitelné předměty

0-4

Celkem hodin týdně

56-66

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky

A. Poznámky k učebnímu plánu (obecnému)

1.A Učební plán je obecným kvantitativním rozvržením jednotlivých složek vzdělávání a tvoří organizační rámec vzdělávacího programu. Vychází z charakteristiky vzdělávacího programu, který je založen na klasické formě běžné předmětové organizace výuky. V učebním plánu je stanoven počet vyučovacích hodin jednotlivých vyučovacích předmětů, případně je uvedeno rozpětí těchto vyučovacích hodin za celé období studia. Tento učební plán je závaznou metodickou předlohou, podle níž koncipuje škola vlastní, tzv. konkretizovaný, učební plán podle dále stanovených zásad. Cílem obecné formy učebního plánu je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek, v rámci daného subjektu a prostřednictvím využití výběrových a volitelných předmětů dosáhnout pružnější profilace studia.

2.A Povinné základní vyučovací předměty učebního oboru představují základ vzdělání učebního oboru a jsou závazné v minimálním počtu hodin daných rozpětím jejich hodinových dotací uvedených v učebním plánu. Povinné vyučovací předměty v konkretizovaném učebním plánu zahrnují předměty všeobecně vzdělávací, základní odborné, výběrové odborné (profilující) a případně volitelné. Výběrové odborné předměty a případně volitelné předměty zařazené do konkretizovaného učebního plánu stanoví škola (viz oddíl B).

3.A Závěrečná zkouška se realizuje podle platných právních předpisů, certifikátem je výuční list.       

 

B. Poznámky ke konkretizaci obecného učebního plánu na podmínky školy, zásady pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu

1.B Pokud se škola rozhodne, může použít doporučený učební plán učebního oboru bižuterní výroba, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.B Konkretizovaný učební plán vytvořený školou pro celé období studia schvaluje ředitel školy a je součástí povinné dokumentace školy.

3.B Škola při tvorbě konkretizovaného učebního plánu provede přesné začlenění vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků včetně přesného určení hodinových dotací.

4.B Celkový počet týdenních vyučovacích hodin stanovený učebním plánem pro povinnou výuku, která zahrnuje kategorii základních, výběrových a volitelných předmětů, nesmí přesáhnout 33 hodin a nesmí být nižší než 28 hodin pro každý jednotlivý ročník studia.

5.B V konkretizovaném učebním plánu pro příslušný ročník může škola provádět úpravy až do výše 10% celkového počtu vyučovacích hodin, při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný povinný vyučovací předmět.

6.B Klasická forma běžné předmětové organizace výuky vyžaduje rovnoměrné a proporcionální zastoupení jednotlivých všeobecně – vzdělávacích předmětů. Český jazyk a literatura, občanská nauka, matematika a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku.

7.B V týdnu teoretického vyučování nesmí klesnout počet vyučovacích hodin tělesné výchovy pod 2 vyučovací hodiny. Doporučuje se zařadit podle možností školy vyučovací hodiny tělesné výchovy i v týdnech, kdy převažuje odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu vyučovacích hodin z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin.

8.B Kategorie základních vyučovacích předmětů je základem vzdělávání v učebním oboru bižuterní výroba, obsahuje předměty všeobecně vzdělávací a základní odborné předměty.

9.B Kategorie výběrových (profilujících) vyučovacích předmětů prohlubuje odborné vzdělávání žáků. Kategorie volitelných vyučovacích předmětů je nezávislá na kategorii základních a výběrových předmětů. Volitelné předměty jsou dotovány hodinami, které nebyly vyčerpány povinnými všeobecně vzdělávacími, základními odbornými předměty a profilujícími odbornými (výběrovými) vyučovacími předměty. Hodinovou dotaci pro volitelné předměty lze využít i k navýšení hodinové dotace základních či výběrových předmětů, v tomto případě škola dopracuje učební osnovy příslušných předmětů včetně jejich pojetí. O začlenění výběrových a volitelných předmětů do konkretizovaného učebního plánu rozhodne ředitel školy. Škola koncipuje v případě potřeby učební osnovy výběrových a volitelných předmětů včetně jejich pojetí. Zařazení výběrových a volitelných předmětů má jednak umožnit směřovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má umožnit škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů. Jako výběrový předmět se doporučuje zařadit např. odborné kreslení, strojnictví, laboratorní cvičení (cvičení z chemie, cvičení z fyziky a podobně) - učivo v těchto předmětech je však třeba koordinovat s učivem předmětu bižuterní výroba a s odborným výcvikem. Jako volitelný předmět je možné zařadit všechny uvedené všeobecně vzdělávací předměty v obecném učebním plánu (posílení hodinové dotace v případě potřeby s následným dopracováním učebních osnov školou) a dále např. práce s počítačem, sportovní hry, rodinná výchova, zdravotní výchova, sociální dovednosti a další předměty, které mají vztah k požadované odbornosti a budou se podílet na celkovém dotváření profilu absolventa.

10.B Struktura, obsah, rozsah i zpracování učebních osnov nepovinných vyučovacích předmětů jsou v plné kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

11.B Úprava dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

 

C. Poznámky k učebním osnovám vyučovacích předmětů, k jejich tvorbě a případnému dopracování

1.C Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů v jednotlivých ročnících, zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

2.C Konkretizované učební osnovy příslušných vyučovacích předmětů, tj. dopracování učebních osnov základních předmětů, tvorbu učebních osnov výběrových, volitelných a případně nepovinných předmětů včetně pojetí vyučovacích předmětů schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.

3.C Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů se realizuje podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro dvouleté učební obory určených žákům a dalším uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku základní školy. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - č.j. 24041/98-23/230 z 12.8.1998, občanská nauka - č.j. 24041/98-23/230 z 12.8.1998, matematika - č.j. 24041/98-23/230 z 12.8.1998. Pro předmět tělesná výchova se doporučuje používat alternativní učební osnovu pro střední školy, č.j. 19891/96-50 z 23.5.1996. V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny inovovanými. Škola rozpracuje tyto učební osnovy adekvátně k hodinovým dotacím stanovených učebním plánem.

4.C Škola si může zpracovat vlastní učební osnovy pro všeobecně vzdělávací předměty. V tomto případě je však nezbytné, aby takto stanovená všeobecně vzdělávací složka vedla k naplnění požadavků profilu absolventa uvedeného v těchto učebních dokumentech. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů zpracované školou musí schválit MŠMT.

5.C Součástí těchto učebních dokumentů jsou učební osnovy vyučovacích předmětů: bižuterní výroba a odborný výcvik. Škola rozpracuje rámcový rozpis učiva těchto učebních osnov do konkretizované podoby včetně doplňků k pojetí vyučovacích předmětů v aplikaci na profil absolventa školy.

6.C Škola při vypracování všech potřebných učebních osnov výběrových, volitelných a nepovinných předmětů respektuje mezipředmětové vztahy. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí. Vyučující aktualizují učivo o nové poznatky vědy a techniky zejména ve vztahu k oboru.

7.C V učebních osnovách může být prováděna úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu 30% celkové hodinové dotace stanovené pro každý tematický celek, která směřuje zejména k inovaci vzdělávacího obsahu.

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN (konkretizovaný)

Denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

v ročníku

celkem

 

1.

2.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

4

Občanská nauka

1

1

2

Matematika

2

2

4

Tělesná výchova

1

1

2

Bižuterní výroba

2

3

5

Odborný výcvik

21

21

42

Cvičení z chemie

2

2

4

 Sportovní hry

1

1

2

Celkem hodin týdně

32

33

65

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Poznámky:

1.    Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecně zpracovanému učebnímu plánu tohoto učebního oboru. Pro další práci s tímto doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu.

2.    Tabulka „Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku“ uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu je platná i pro tento učební plán.

3.    Do doporučeného učebního plánu jsou zařazeny výběrový předmět cvičení z chemie a volitelný předmět sportovní hry. Učební osnovy těchto předmětů včetně jejich pojetí si zpracuje škola sama, schválí je ředitel školy a založí je do povinné dokumentace školy.