CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

28-64-H/003 (27-97-2/02) Výrobce ozdobných předmětů

 

experimentální učební obor 

1. Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky

Učební obor je určen: pro hochy i dívky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 8. (9.) ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání: střední odborné

Možnosti dalšího vzdělávání: shodné s možnostmi absolventů tříletých učebních oborů

2. Stručný popis učebního oboru:

Tvarování a sestavování umělých květin, výroba umělých květin, umělých plodů a ozdobných předmětů z textilu, papíru a plastů. příprava barvících roztoků, zušlechťování ozdobných předmětů malířskou technikou, balení a adjustace výrobků. vytváření nových vzorů a kolekcí s uplatněním vlastní výtvarné představivosti či ve spolupráci s výtvarníkem.

Aranžování květin a dekorací ve společenských prostorách a výkladních skříních.

Obsluha a běžná údržba strojů a zařízení používaných při výrobě ozdobných předmětů.

3. Zdravotní požadavky na uchazeče:

Do učebního oboru mohou být přijati chlapci i dívky bez postižení horních končetin, bez onemocnění omezující funkce velkých i drobných kloubů a bez poruch jemné motoriky omezující zručnost rukou. Vadí chronická, recidivující a alergická onemocnění kůže, zejména rukou a obličeje, ekzémy, přecitlivělost na chemická a mechanická dráždidla, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest. Uchazeči nesmí trpět nervovými onemocněními provázenými poruchami pohybových funkcí a koordinace. Dále nesmí trpět poruchami zraku, centrální ostrost alespoň jednoho oka musí být 5/5 a J.č. 1 s případnou korekcí se skly. Vadí poruchy barvocitu.

Při výběru do oboru přicházejí v úvahu mladiství manuálně zruční s výtvarnými schopnostmi.

Učební obor je vhodný i pro mladistvě se změněnou pracovní schopností ( vady sluchu a vady řeči, záchvatové stavy s preventivně ordinovanou protizáchvatovou léčbou, nemoce uropeotického systému, nemoci srdce).

Nevadí postižení dolních končetin. Zdravotní způsobilost musí písemně osvědčit lékař.

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce z hlediska pracovníka řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a)  důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b)  používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

c)  používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d)  vykonání stanoveného dozoru.

5. Uplatnění absolventů:

V učebním oboru výrobce (-kyně) ozdobných předmětů se žáci připravují na povolání:

výrobce (-kyně) umělých květin

výrobce (-kyně) ozdobných předmětů.

Po vykonání závěrečné zkoušky se může absolvent uplatnit v pracovních činnostech z oblasti výroby a aranžování umělých květin a dalších ozdobných předmětů u právnických či fyzických subjektů (soukromé podnikání, společnosti, družstva, podniky).