MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 


Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky

dne 9. srpna 1995 č.j. 808 961/95-74/999 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

 

28-64-H/003 (27-97-2/02) Výrobce ozdobných předmětů

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Celkem

1.

2.

3.

I. Povinné předměty

 

 

 

 

A. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

 

1. Společenskovědní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

Matematika

2

2

1

5

chemie

1

1

-

2

3. Tělesná výchova

2

2

2

6

B. Odborné předměty

 

 

 

 

Ekonomika a organizace

-

-

2

2

Stroje a zařízení -

1

-

-

1

Kreslení a aranžování

2

2

2

6

Materiály

1

1

-

2

Technologie

2

2

2

6

Základy botaniky

1

-

-

1

Celkem

17

15

14

46

C. Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Celkem

32

32,5

31,5

96

II. Nepovinné předměty

 

 

 

 

Základy rodinné výchovy

2

2

2

6

Řízení motorových vozidel

-

-

1

1

 

Poznámky:

1. Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů, zbývající týdny ( podle reálného učebního času ) se využijí podle dále uvedené tabulky.

2. Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR.

3. Počet hodin tělesné výchovy stanovený učebním plánem se při střídání teoretického vyučování a odborného výcviku realizuje podle podmínek SOU i v týdnech odborného výcviku. Při cyklické organizaci výuky je třeba zařadit jako povinnou součást výuky odborného výcviku kompenzační cvičení v rozsahu cca 20 minut denně.

4. Zařazování nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele SOU. Ředitel schvaluje učební osnovy vypracované předmětovou komisí.

5. Učební osnovy odborných vyučovacích předmětů včetně odborného výcviku jsou rámcové a lze je podle potřeby regionu, zaměstnavatelů i školy korigovat, a to v rozsahu do 10% celkové hodinové dotace v učebním plánu a do 30% obsahu učiva kvantifikovaném v učebních osnovách. Uvedené úpravy ( včetně úprav obsahu odborného výcviku vyučovaném na SPV a PPV ) schvaluje ředitel školy.

6. Závěrečná zkouška se organizuje podle platných právních předpisů.