PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

2941L Potravinářství

Studijní obor:

29-41-L/502 Potravinářský průmysl

Zaměření:

Škola má možnost vytvářet zaměření, případně specializaci oboru v návaznosti na odbornost absolventů dosaženou v předchozím studiu příslušného tříletého potravinářského učebního oboru.

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolventi studijního oboru potravinářský průmysl jsou středoškolsky vzdělaní lidé se všeobecným i odborným vzděláním. Jejich příprava je směřována do tří základních oblastí týkajících se rozvoje osobnosti žáka, přípravy pro život v občanské společnosti a přípravy pro uplatnění na trhu práce.

V návaznosti na všeobecně vzdělávací složku jsou absolventi připravováni tak, aby se u nich vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Důraz se klade na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství, tedy na obecně přijímané principy týkající se kvality člověka, schopnosti adaptability na nové pracovní i životní podmínky, které jsou důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu a toleranci.

Odborné vzdělávání vytváří předpoklady pro získání kompetencí k pracovnímu uplatnění v různých oblastech příslušné potravinářské výroby dané zaměřením, případně specializací oboru. Důraz je kladen na rozvoj schopností aplikovat získané poznatky a dovednosti v konkrétních situacích při kvalifikovaném výkonu povolání a jeho typových pozic souvisejících se zpracováním zemědělských produktů na potravinářské výrobky v příslušných oblastech potravinářského průmyslu a jejich odbytem v obchodní síti.

Základním cílem je pochopení souvislostí mezi složením a vlastnostmi jednotlivých surovin a pomocných látek ve vztahu k technologickému zpracování na konkrétní potravinářské výrobky. Vzdělávací proces se zaměřuje na komplexní řešení dané problematiky z technologických, hygienických, ekologických a zdravotních hledisek výroby při současném dodržování zásad bezpečnosti práce. Širší odborný základ poskytuje získání většího rozsahu odborných kompetencí, které umožní absolventům lepší uplatnitelnost na trhu práce.

1.2    Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Absolventi studijního oboru potravinářský průmysl jsou v průběhu přípravy vedeni k tomu, aby:

-          komunikovali s ostatními lidmi na požadované úrovni a zachovávali obecně uznávaná pravidla slušného chování,

-          uvědomovali si svou identitu a lidská práva, dovedli je obhajovat a zároveň plnili své morální a zákonné povinnosti,

-          poznali jiné kultury a nacházeli ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování,

-          nečinili rozdíl mezi lidmi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury a ctili jejich práva,

-          rozuměli fungování demokracie a byli schopni aktivního občanského života,

-          využívali svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru, k hlubšímu porozumění současnosti při politickém a filozoficko-etickém rozhodování,

-          vyjadřovali se v českém jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně,

-          dovedli pracovat s informacemi z různých zdrojů, uvědomovali si nutnost posouzení validity informačních zdrojů,

-          samostatně pracovali s prostředky informačních a komunikačních technologií, efektivně je využívali při řešení úkolů v pracovním i v občanském životě,

-          používali cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace v občanském, společenském i pracovním životě,

-          využívali matematické a přírodovědné poznatky při řešení praktických problémů v běžném i profesním životě,

-          rozuměli vztahu člověka a přírody, jednali ekologicky a hospodárně,

-          chápali význam umění pro člověka a dovedli si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost,

-          usilovali o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a posilovali tak svou tělesnou zdatnost,

-          uměli chránit zdraví své i ostatních lidí a správně si počínali v situacích ohrožení a při mimořádných událostech,

-          uplatnili své znalosti v dalším vzdělávání v rámci celoživotního učení,

-          orientovali se na trhu práce a aktivně rozhodovali o svém pracovním uplatnění.

1.3   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Absolventi studijního oboru potravinářský průmysl jsou připravováni tak, aby:

-          správně ovládali odbornou potravinářskou terminologii,

-          dovedli aplikovat znalosti z oblasti potravinářských surovin a pomocných látek při konkrétním technologickém procesu,

-          pochopili principy základních potravinářských technologií a uměli zvolit vhodný technologický postup pro konkrétní výrobu,

-          dodržovali daný výrobní postup (reglement),

-          osvojili si základní hygienické návyky a pracovali bezpečně při úpravě a manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při technologickém zpracování, výrobě i laboratorní kontrole,

-          pochopili funkční principy strojů a zařízení používané v příslušných potravinářských provozech, osvojili si základní dovednosti jejich obsluhy, údržby a bezpečnosti,

-          prováděli základní biologické, mikrobiologické, chemické a technologické rozbory, znali metody vyhodnocení rozborů a vyvodili z jejich výsledků patřičná provozní opatření,

-          sledovali vývojové trendy v oblasti nových potravinářských surovin a technologií a dovedli je využívat v praxi,

-          znali zásady racionální výživy a využívali je při tvorbě nových a inovovaných receptur,

-          pochopili význam zdravotní nezávadnosti potravin a vykonávali všechny pracovní činnosti v souladu s platnými hygienickými opatřeními,

-          rozuměli základním ekonomickým pojmům, správně je používali a orientovali se v tržní ekonomice,

-          ovládali organizaci a řízení výrobního procesu i obchodních činností,

-          samostatně a operativně vedli veškerou technickou dokumentaci a dovedli ji průběžně vyhodnocovat,

-          byli schopni posoudit potravinářskou výrobu z hlediska dopadu na životní prostředí, eliminovat nežádoucí vlivy při výrobě, hledat možnosti a řídit dílčí část výrobního procesu tak, aby chránili životní prostředí,

-          znali a respektovali platnou legislativu, příslušné technologické normy a předpisy související s potravinářskou výrobou,

-          byli schopni samostatného rozhodování, pracovat v týmu a vést menší kolektiv pracovníků.

1.4   Možnosti uplatnění

Absolventi studijního oboru potravinářský průmysl mají široké uplatnění v potravinářském průmyslu podle zaměření oboru ve výrobních provozech a poloprovozech, provozních i vývojových laboratořích.

Po zapracování se absolventi mohou uplatnit ve funkcích provozního charakteru nebo v oblasti řízení, tzn. jako technologové, techničtí pracovníci, operátoři, vedoucí příslušného výrobního úseku, mistři, kontroloři jakosti surovin a potravinářských produktů. Dále v ekonomických a obchodních útvarech jako nákupčí a odbytáři, v oblasti logistiky a podobně.

Nacházejí uplatnění i v laboratořích inspekce jakosti potravin, při výrobě potravinových doplňků, mohou pracovat též ve stravovacích službách i jako prodejci hotových potravinářských výrobků, polotovarů, potravinových doplňků i jako nákupčí surovin, přídavných látek, pomocných látek a sanitačních prostředků pro potravinářské provozy. Uplatní se jak v zaměstnanecké, tak podnikatelské sféře.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.