MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 22. 7. 2004, čj. 23 388/2004-23 s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

29-41-L/502 (29-59-4) Potravinářský průmysl

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Minimální počet vyučovacích hodin
za studium celkem
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

1

Dějepis

2

Matematika

6

Biologie

3

Chemie

4

Tělesná výchova

4

Práce s počítačem

4

Ekonomika

4

Biochemie

2

Analytická chemie

3

Mikrobiologie

3

Výživa

2

Technologie

5

Speciální technologie

4

b) výběrové a volitelné

0-7

 

 

Celkem hodin týdně

59-66

B. Nepovinné

 

Poznámky

1.       Učební plán (obecný) je zpracován bez rozvržení vyučovacích hodin do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si buď dopracuje tento učební plán, přičemž musí dodržet zásady uvedené v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.       V učebním plánu je uveden celkový minimální počet vyučovacích hodin za studium, který musí škola dodržet. Počet hodin jednotlivých předmětů si může škola navýšit z počtu hodin uvedených pro výběrové a volitelné předměty v souladu s poznámkou č. 7.

3.       Učební plán rozpracovaný do ročníků a učební osnovy předmětů základních, výběrových a volitelných, případně nepovinných dopracovaných školou ve standardním provedení na celé období studia schvaluje ředitel školy a opatří je otiskem razítka školy a založí je do povinné dokumentace školy.

4.       Při dopracování učebního plánu je škola povinna rovnoměrně zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, technologie a práce s počítačem do obou ročníků. Přitom musí být v dopracovaném učebním plánu zachován stanovený podíl všeobecného vzdělání minimálně 45 % za celé období studia.

5.       Při dopracování učebního plánu nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 28 a větší než 33 vyučovacích hodin.

6.       Při dopracování učebního plánu a učebních osnov je třeba dbát na koordinaci učiva v rámci mezipředmětových vztahů.

7.       Základní předměty (a) představují základ vzdělání studijního oboru, zahrnují předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) včetně stanovení pojetí, obsahu a rozsahu, které umožňuje směrovat přípravu žáků do určitého zaměření, případně specializace oboru, je v kompetenci ředitele školy. Hodiny stanovené na výběrové a volitelné předměty lze využít k zařazení dalšího předmětu, např. psychologie, hospodářský zeměpis, účetnictví, právní nauka, management, marketing, a jiné, nebo k posílení hodinové dotace odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a); o posílení hodinové dotace rozhoduje ředitel školy.

8.       Předmět občanská nauka v hodinové dotaci 1 hodina celkem se vyučuje podle platné učební osnovy pro nástavbové studium s hodinovou dotací 2-3 hodiny. Učitel z této osnovy zařadí pro výuku pouze praktickou filosofii a etiku a učivo z politické ideologii.

9.       Učební osnova pro předmět speciální technologie, který patří mezi předměty povinného základu, je součástí těchto učebních dokumentů. Výběr konkrétního speciálního potravinářského bloku, který rozšiřuje a prohlubuje určitou oblast potravinářské výroby, se řídí předcházejícím studiem učebního oboru. Výběr je v kompetenci ředitele školy, který přihlédne k potřebám regionu a možnostech školy.

10.   Všeobecně vzdělávací předměty a předmět práce s počítačem se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro absolventy tříletých učebních oborů. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Vyučovací předmět ekonomika se vyučuje podle učební osnovy zařazené do těchto učebních dokumentů (upravená učební osnova čj. 11 915/2000-23 z 18. 2. 2000 podle současných požadavků). V případě inovace učebních osnov je škola povinna výše uvedené učební osnovy nahradit osnovami inovovanými.

11.   V učebním plánu dopracovaném školou (pro celé studijní období) může škola provádět úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících. V učebních osnovách může škola provádět úpravy vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace, která směřuje zejména k inovaci vzdělávacího obsahu.

12.   Učební osnovy základních odborných předmětů jsou zpracovány rámcově bez hodinové dotace u jednotlivých tematických celků, což umožňuje škole jejich operativní dopracování s ohledem na vzdělávací potřeby žáků a požadavky regionu.

13.   Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je plně v kompetenci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s platnými předpisy MŠMT.

14.   Volba a zařazení nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku nepovinných předmětů může škola využít schválené učební osnovy, které jsou vydány v samostatném souboru, nebo vypracovat vlastní osnovy, které musí být schválené ředitelem školy.

15.   Učivo v prvním ročníku je rozvrženo do 33 týdnů, ve druhém ročníku do 30 týdnů. Zbývající doba se využije dle dále uvedené tabulky.

16.   Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

 

Doporučený UČEBNÍ PLÁN

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

A. Povinné

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

6

Cizí jazyk

3

3

6

Občanská nauka

-

1

1

Dějepis

2

-

2

Matematika

3

3

6

Biologie

3

-

3

Chemie

4

-

4

Tělesná výchova

2

2

4

Práce s počítačem

2

2

4

Ekonomika

2

2

4

Biochemie

-

2

2

Analytická chemie

-

3

3

Mikrobiologie

-

3

3

Výživa

2

-

2

Technologie

3

2

5

Speciální technologie

2

2

4

b) výběrové a volitelné

2

5

7

Počet hodin celkem

33

33

66

B. Nepovinné předměty

 

 

 

 

Poznámky

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecné formy učebního plánu. Pro další práci s doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené tamtéž.

2.       Tabulky „Přehled využití týdnů“ a „Přehled uplatňování klíčových kompetencí“ uvedené u obecné formy učebního plánu jsou platné i pro tento doporučený učební plán, škola dopracuje přehled uplatňovaných klíčových kompetencí v souvislosti se zařazením výběrových a volitelných předmětů.

 

UČEBNÍ PLÁN

Dálkové studium  

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Minimální počet konzultačních hodin
za studium celkem
A. Povinné

 

a) základní

 

 

Český jazyk a literatura

60

(20;20;20;)

Cizí jazyk

80

(30;20;30)

Občanská nauka

10

( - ,10, - )

Dějepis

20

(20; - ; - )

Matematika

60

(20;20;20)

Biologie

20

(20; -; - )

Chemie

40

(20;20; - )

Práce s počítačem

40

(20;10;10)

Ekonomika

30

( - ; 10; 20)

Biochemie

30

( - ;20;10)

Analytická chemie

40

( - ; - ; 40)

Mikrobiologie

30

( - ;30; - )

Výživa

20

(20; - ; - )

Technologie

50

(20;10;20)

Speciální technologie

40

( - ;20;20)

b) výběrové

30

(10;10;10)

 

 

 

Celkem hodin týdně

600

(200,200,200)

B. Nepovinné

 

 

Poznámky

1.       Učební plán dálkového studia je rozvržen na tři roky a stanovuje minimální počet konzultačních hodin jednotlivých předmětů za celé studium a je pro školu závazný. V závorkách je uveden doporučený počet konzultačních hodin v jednotlivých ročnících.

2.       Škola dopracuje učební plán pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Počet konzultačních hodin v každém ročníku nesmí být nižší než 200 hodin a musí být rovnoměrně rozložen v průběhu celého školního roku. Škola může zvýšit počty konzultačních hodin k posílení hodinové dotace všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v každém ročníku v souladu s vyhláškou až do výše horní hranice 220 konzultačních hodin.

3.       Pro dálkové studium platí všechny poznámky uvedené k obecné formě učebního plánu denního studia mimo poznámku č. 5.

4.       V dálkovém studiu se vyučuje podle platných učebních osnov denního studia. Dopracované učební osnovy do podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

5.       Počty konzultačních hodin v ročníku, stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia, jsou pro školu závazné. Doporučuje se je rovnoměrně rozložit do obou pololetí školního roku.

6.       Konzultační hodiny stanovené pro praxi se soustřeďují zpravidla do větších vyučovacích celků (dní).

7.       Na konci každého pololetí žák skládá zkoušky ze všech předmětů, jimž se v daném pololetí vyučovalo. V jednom dni může žák konat nejvýše 3 zkoušky.

8.       Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.