CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

 

Kmenový obor:

2941L Potravinářství

Kód a název vzdělávacího programu:

29-41-L/502 (29-59-4) Potravinářský průmysl

29-41-L/503 (29-59-6) Potravinářský průmysl

Základní podmínky pro přijetí::

úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru, stanoveném platným předpisem

Délka vzdělávacího programu a forma studia:

2 roky, denní studium:

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška
vysvědčení o maturitní zkoušce

 

 Stručný popis studijního oboru

Studijní obor potravinářský průmysl prohlubuje a rozšiřuje znalosti o technologických procesech, kterými se zpracovávají zemědělské produkty na potravinářské výrobky začleněné v jednotlivých potravinářských výrobních oborech. V souvislosti s tím prohlubuje i znalosti o metodách provozní a vstupní kontroly, o organizaci a řízení výrobního procesu.

 

Profil absolventa studijního oboru

Absolvent studia má v závěru studia vědomosti o charakteru a postavení potravinářské výroby, jejímu vztahu k potravinářské prvovýrobě i obchodu. Absolvent má potřebné znalosti z oblasti biochemie a mikrobiologie, znalosti z oblasti analytické chemie, zaměřené na kontrolní metody používané v příslušném výrobním zaměření. Absolvent využívá souhrnu poznatků o hlavních surovinách a pomocných látkách používaných ve výrobě, znalostí o zásadních technologických postupech ve všech výrobních fázích a provádí technologické výpočty a rozbory.

Absolvent si osvojí vědomosti o funkčních principech potravinářských strojů a zařízení a jejich řazení do technologických linek, dále zobecněné vědomosti o principech a možnostech automatického řízení strojů a výrobních zařízení a dílčí znalosti práce s výpočetní technikou. Absolvent má vědomosti o problematice řízení a kontroly jakosti, o základních pojmech a vztazích z ekonomiky, z oblasti organizace a řízení výroby, které využije také při řízení menších pracovních kolektivů při výrobě. Absolvent umí vést samostatně základní provozní dokumentaci, řídit technologický proces a práci přípravných a pomocných provozů. Absolvent ovládá a dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životního prostředí.

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných právních předpisů. Prováděcích vládních na řízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro studijní obor a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktického cvičení.

 

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a)      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

s protipožárními předpisy a technologickými postupy

b)      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

c)      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů

d)      vykonávání stanoveného dozoru

 

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek, jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání podle platných předpisů.