MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 13. 7. 1992, čj. 20 205/92-21, s platností od 1. 9. 1992 počínaje 1. ročníkem
a dne 25. června 1996, čj. 22356/96-23 s platností od 1. 9. 1996

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

29-41-L/502 (29-59-4) Potravinářský průmysl

29-41-L/503 (29-59-6) Potravinářský průmysl

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

A.

Všeobecně vzdělávací - povinné

 

 

 

    Český jazyk a literatura

2

2

  

    1. Cizí jazyk

2-3

2-3

 

    Základy  společenských věd

1

1

 

    Matematika

2(1)-3(1)

2(1)-3(1)

 

    Tělesná výchova

2

2

 

    C e l k e m (A)

9-11

9-11

 

 

 

 

B.

  Všeobecně vzdělávací – volitelné

 

    Fyzika

2(1)

2(1)

 

    Chemie

2(1)

2(1)

 

    Biologie

2

2

 

    2. Cizí jazyk

3

3

 

    Psychologie

1

1

 

    Estetická výchova

1

1

 

    Zeměpis

1

1

 

     C e l k e m (B)

max. 6

max. 6

 

  Všeobecně vzdělávací celkem (A+B)

15-17

15-17

 

 

 

 

C.

  Odborné předměty povinné

 

 

 

    Ekonomika a řízení

1-2

2

 

    Výpočetní technika

2(2)

1(1)-2(2)

 

     Analytická chemie

2(1)-3(2)

-

 

     Praxe

-

-

 

     C e l k e m (C)

7-9

3-4

 

 

 

 

D.

   Odborné předměty volitelné

 

     C e l k e m (D)

8-11

14-16

 

    Odborných celkem (C+D)

18-19

18-19

 

 

 

 

 

  Předměty celkem (A+B+C+D)

33-34

33-34

 

 

 

 

E.

   Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky v učebnímu plánu denního studia:

1.      Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů školního roku, zbývající týdny se využijí k opakování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím a k vykonání maturitní zkoušky.

2.      Ředitel má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů v rozsahu do 10% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin stanovených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený počet týdenních vyučovacích hodin nebude překročen.

3.      Všeobecně vzdělávací předměty (A+B) jsou vyučovány podle učebních osnov schválených MŠMT ČR.

4.      Ve vyučovacím předmětu cizí jazyk navazuje žák na studium toho cizího jazyka, kterému se učil ve tříletém učebním oboru.

5.      Struktura všeobecně vzdělávacích volitelných předmětů (B) vychází z charakteru studijního oboru, jejich volba je plně v kompetenci ředitele školy.

6.      Počet hodin v závorce udává počet hodin praktických cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu.

7.      Struktura bloku volitelných odborných předmětu (D) a volba jednotlivých vyučovacích předmětů tohoto bloku je plně v kompetenci ředitele školy a nepodléhá již dalšímu schvalování. Základním kriteriem při této volbě je kvalifikace studujícího získaná absolvováním tříletého učebního oborů (vyučením), na kterou musí volitelné odborné předměty navazovat. Ředitel schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi.

8.      V učebním plánu je počítáno s využitím nejvíce 5 ti týdnů v každém ročníku v období září-červen pro výuku předmětu praxe. Časové rozvržení předmětu závisí zcela na podmínkách školy. V případě začlenění hodin do týdenního rozvrhu (např. 1 den praxe v týdnu) upraví ředitel školy učební plán tak, aby byl zachován celkový týdenní počet hodin a relace mezi počty hodin jednotlivých odborných předmětů.

9.      Volba a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy navržené předmětovými komisemi.

10.  V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

-         průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce, a to nejen z pohledu dělnických profesí, ale i při výkonu technicko-hospodářských funkcí provozního charakteru

-         zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe

-         soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí

-         podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky z oboru

 

 

 

 

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

A.

 Všeobecně vzdělávací - povinné

 

 

 

 

 Český jazyk a literatura

2

1

2

 

 1. Cizí jazyk

2

3

3

 

 Základy společ, věd

1

1

-

 

 Matematika

1

1

1

 

 C e l k e m (A)

6

6

6

 

 

 

 

 

B.

 Všeobecně vzdělávací – volitelné

 

  C e l k e m (B)

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 Všeobecně vzdělávací celkem (A+B)

8

8

8

 

 

 

 

 

C.

 Odborné předměty povinné

 

 

 

 

 Ekonomika a řízení

-

1

1

 

 Výpočetní technika

1

-

-

 

  Potravinářská technologie

2

-

-

 

  Analytická chemie

2

1

-

 

  Praxe

-

-

-

 

  C e l k e m (C)

5

2

1

 

 

 

 

 

D.

 Odborné předměty volitelné

 

  C e l k e m (D)

2

5

6

 

 

 

 

 

 

 Odborných celkem (C+D)

7

7

7

 

 

 

 

 

 

  Předměty celkem 

   (A+B+C+D)

 

15

 

15

 

15

 

 

Poznámky v učebnímu plánu večerního studia:

1.      Pro večerní studium platí stejné osnovy vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných) jako pro denní studium. Obsah i rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedenému v učebním plánu večerního studia. Takto upravené tematické plány schvaluje ředitel školy.

2.      Ředitel má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů v rozsahu do 10% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin stanovených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený počet týdenních vyučovacích hodin nebude překročen.

3.      Ve vyučovacím předmětu cizí jazyk navazuje žák na studium toho cizího jazyka, kterému se učil ve tříletém učebním oboru.

4.      Jako volitelné všeobecně vzdělávací předměty (B) lze analogicky s denním studiem navrhnout tyto: fyzika, chemie, biologie, druhý cizí jazyk, psychologie, estetická výchova a zeměpis.

5.      Struktura bloku volitelných odborných předmětů (D) a volba jednotlivých vyučovacích předmětů tohoto bloku je plně v kompetenci ředitele školy a nepodléhá již dalšímu schvalování. Základním kritériem při této volbě je kvalifikace studujícího získaná absolvováním tříletého učebního oboru (vyučením), na kterou musí volitelné odborné předměty navazovat. Ředitel schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi.

6.      Předmět praxe je vyučován dle organizačních a časových možností školy, o jejím průběhu rozhodně ředitel školy.

7.      V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

-         průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce, a to nejen z pohledu dělnických profesí, ale i při výkonu technicko-hospodářských funkcí provozního charakteru

-         zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe

-         soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí

-         podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky z oboru

 

 

 

 

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

A.

 Všeobecně vzdělávací - povinné

 

 

 

 

 Český jazyk a literatura

20-30

20-30

30-40

 

 1. Cizí jazyk

30

30-40

30-40

 

 Základy společenských věd

10

10

-

 

 Matematika

30

20

20

 

 C e l k e m (A)

90-100

90-100

90-100

 

 

 

 

 

B.

 Všeobecně vzdělávací – volitelné

 

 C e l k e m (B)

20-30

20-30

20-30

 

 

 

 

 

 

 Všeobecně vzdělávací celkem (A+B)

120

120

120

 

 

 

 

 

C.

 Odborné předměty povinné

 

 

 

 

 Ekonomika a řízení

-

10

10

 

 Výpočetní technika

10-20

-

-

 

 Potravinářské technologie

20-30

-

-

 

  Analytická chemie

20-30

10

-

 

  Praxe

-

-

-

 

  C e l k e m (C)

50

20

10

 

 

 

 

 

D.

 Odborné předměty volitelné

 

  C e l k e m (D)

30

60

70

 

 

 

 

 

 

 Odborných celkem (C+D)

80

80

80

 

 

 

 

 

 

 Předměty celkem 

   (A+B+C+D)

 

200

 

200

 

200

 

 

Poznámky v učebnímu plánu dálkového studia:

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah i rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Uvedený tématický plán schvaluje ředitel školy.

2.      Ředitel má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů v rozsahu do 10% celkového počtu konzultačních hodin stanovených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený počet konzultačních hodin nebude překročen.

3.      Ve vyučovacím předmětu cizí jazyk navazuje žák na studium toho cizího jazyka, kterému se učil v tříletém učebním oboru.

4.      Jako volitelné všeobecně vzdělávací předměty (B) lze analogicky s denním studiem navrhnout tyto: fyzika, chemie, biologie, druhý cizí jazyk, psychologie, estetická výchova a zeměpis.

5.      Struktura bloku volitelných odborných předmětů (D) a volby jednotlivých vyučovacích předmětů tohoto bloku je plně v kompetenci ředitele školy a nepodléhá již dalšímu schvalování. Základním kritériem při této volbě je kvalifikace studujícího získaná absolvováním tříletého učebního oboru (vyučením), na kterou musí volitelné odborné předměty navazovat. Ředitel schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi.

6.      Předmět praxe je vyučován dle organizačních a časových možností školy, o jejím průběhu rozhodne ředitel školy.

7.      V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

-         průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce, a to nejen z pohledu dělnických profesí, ale i při výkonu technicko-hospodářských funkcí provozního charakteru

-         zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe

-         soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí

-         podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky z oboru