CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 4 roky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení ZŠ

Organizace studia : denní studium

Způsob ukončení přípravy : maturitní zkouška

Poskytované vzdělání : úplné střední odborné vzdělání

Stručný popis organizace přípravy

Základem studijního oboru Analýza potravin je získání rámcové znalosti všech oblastí technologických procesů, kterými se zpracovávají zemědělské produkty na potravinářské výrobky. Studující se především učí metodami fyzikálně-chemickými, biologickými a senzorickými posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a finálních produktů potravinářské výroby.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných právních předpisů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí  směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro studijní obor a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

a/ důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

b/ používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisem,

c/ používáni osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d/ vykonávání stanoveného dozoru.


Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi všech druhů středních škol poskytujících středních vzdělání podle platných předpisů.