PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent studijního oboru Analýza potravin je připraven po absolvování nástupní praxe vykonávat práce v oblasti vstupní kontroly surovin, mezioperační kontroly technologických procesů při výrobě potravin a výstupní kontroly finálních produktů a to v oblasti analýzy fyzikálně-chemické, mikrobiologické i senzorické.

Absolvent umí získávat, třídit a kriticky hodnotit údaje o analyzovaném materiálu a na základě znalostí těchto údajů posoudit buď nutnost technologického opatření při výrobě a zpracování potravin nebo posoudit parametry finálních výrobků a z těchto podkladů deklarovat jakost potravin. K odbornému analytickému a mikrobiologickému vzdělání synteticky patří i znalosti v oblasti zbožíznalství a obchodního práva, což otevírá další možnosti uplatnění.

Pro výkon budoucího náročného povolání je nutné, aby absolvent měl následující vlastnosti:

- samostatně myslet, pohotově a správně se rozhodovat na základě získaných informací,

- aplikovat získané teoretické vědomosti a praktické dovednosti v každodenní práci,

- pracovat samostatně na svěřeném úkolu, ale i v týmu spolupracovníků,

- vypěstovat si kladný vztah k používané laboratorní technice, včetně techniky výpočetní,

- pracovat s odbornou literaturou a celoživotně se sebevzdělávat.

Ke splnění těchto požadavků je nutné během studia zvládnout nejenom předměty odborné, ale i všeobecně vzdělávací, které by měly přispět ke správnému a kultivovanému projevu ústnímu i písemnému v jazyce mateřském, ke schopnosti komunikace v jednom ze světových jazyků, k poznání a pochopení historického vývoje a osvojení si základů středoškolské matematiky. Součástí všech předmětů, ale především pak předmětů odborného biologického základu, je důsledná ekologická výchova. Ekologické chování je pak každodenní samozřejmostí při praktické činnosti absolventa.

Odborná složka profilu absolventa je směřována k získání schopnosti aplikovat na konkrétní případy získané vědomosti a dovednosti, které umožní absolventovi po krátkodobé praxi se uplatnit při všech činnostech laboratorní kontroly potravin.

K tomuto cíli vede studium :

- obecné, organické, analytické a fyzikální chemie

- chemie a analýzy potravin, základů výživy

- biologie, mikrobiologie a biochemie

- základů zemědělské prvovýroby a potravinářské technologie

- obsluhy výpočetní techniky a hromadného zpracování dat

- zbožíznalství a obchodního práva.

Absolventi studijního oboru Analýza potravin najdou uplatnění v oblasti kontroly surovin, pomocných látek a finálních výrobků především při potravinářské výrobě, ale i v příbuzných oborech.