MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 30. června 1993, č.j. 17 474/93-23 s platností od 1. září 1993


UČEBNÍ PLÁN


Studijního oboru

29-42-M/001 (29-51-6) Analýza potravin

 

Denní studium pro absolventy základních škol

Kategorie a názvy vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka - 1 1 1 3
  Dějepis 2 1 - - 3
2. Matematicko-přírodovědné
Matematika 4(1) 3 2 2 11(1)
Fyzika 3 2 - - 5
3. Tělesná výchova 2 2 2 2 8
4. Odborné
Chemie 3 3 4(2) 4(3) 14(5)
Analytická chemie 3(2) 5(3) 5(4) 5(4) 18(13)
Biologie a mikrobiologie 3(1) 4(2) 5(3) 5(3) 17(9)
Chemie potravin a biochemie - - 2 2 4
Základy výživy - - 2 - 2
Potravinářská technologie 2 2 - - 4
Zbožíznalství - - - 2 2
Ekonomika a obchodní právo - - 2 3(1) 5(1)
Základy techniky 2(1) 2(1) - - 4(2)
Výpočetní technika 2(2) 2(2) 2(1) - 6(5)
Celkem 32(7) 32(8) 32(10) 32(11) 128(36)
B. Nepovinné předměty
Cizí jazyk 2 2 2 2 8
Jazyková konverzace 2 2 2 2 8
Technika administrativy 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8)
Cvičení z matematiky - - 2 2 4
Chemický seminář 2 2 2 2 8
Biologický seminář 2 2 2 2 8
Celkem 10(2) 10(2) 12(2) 12(2) 44(8)


Poznámky :

1. Počet povinných týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů může ředitel školy po projednání s předmětovými komisemi v každém ročníku zvýšit nebo snížit o jednu hodinu s tím, že celkový počet týdenních vyučovacích hodin nepřekročí stanovený počet a že z učebního plánu nebude vynechán žádný povinný vyučovací předmět. Celkový rozsah úprav učebního plánu nepřekročí 10 %.

2. Ředitel školy může využít ve spolupráci s předmětovými komisemi možnost úprav obsahu učiva v jednotlivých předmětech v rozsahu až do 30 %.

3. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin.

4. Předmět tělesná výchova lze vyučovat v závislosti na podmínkách a možnostech školy v kterémkoli ročníku ve tříhodinové dotaci.

5. Mimo učební plán je počítáno s využitím v tabulce uvedených počtů týdnů pro výuku předmětu praxe. Časové rozvržení předmětu závisí zcela na podmínkách školy.

6. Maturitní předměty budou stanoveny v souladu s vyhláškou o ukončení studia na středních školách.

7. Volba a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy navržené předmětovými komisemi.