CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 2 roky

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné vykonání závěrečné zkoušky (výuční list) v takovém tříletém učebním oboru, na který navazuje zvolené zaměření studijního oboru

Organizace studia : denní studium

Způsob ukončení studia : maturitní zkouška

Poskytované vzdělání : úplné střední odborné vzdělání

Stručný popis studijního oboru

Ke studiu ve studijním oboru Potravinářská technologie jsou přijímáni absolventi takového tříletého učebního oboru SOU skupiny 29- Potravinářství (vyhláška č. 354/91 Sb.), na které SOŠ naváže volbou zaměření studijního oboru. Při studiu se prohlubují a rozšiřují znalosti z oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů, ekonomických disciplín a odborných předmětů zvolených dle zaměření studijního oboru.Cílem je, aby znalosti absolventa studijního oboru 29-05-6 Potravinářské technologie určitého zaměření byly srovnatelné s absolventem příslušného čtyřletého denního studijního oboru SOŠ pro absolventy ZŠ skupiny 29- Potravinářství (vyhláška 354/91 Sb.).

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pří prácí a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečností a ochrany zdraví pří prácí, požární ochrany a hygieny práce.

Výchova k bezpečností a ochraně zdraví pří práci musí vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu,t.j. specifickému pro studijní obor a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečností a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečností a ochraně zdraví pří práci.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci se rozumí :

l. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečností a ochraně zdraví při práci, se protipožárními předpisy, a technologickými postupy
2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům
3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek, jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání podle platných předpisů.