PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent má po ukončení studia v uvedeném studijním oboru znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání technologicko-ekonomických funkcí, k vedení živnosti a podnikatelské činnosti v potravinářské oblasti dané absolvovaným zaměřením studijního oboru. Jde tedy o uplatnění srovnatelné s uplatněním absolventa odpovídajícího čtyřletého studijního oboru skupiny 29- Potravinářství. Profil absolventa je charakterizován zejména těmito znaky :

- znalostí technologických postupů ve všech výrobních fázích potravinářského oboru daného zaměřením
- schopností provádět technologické výpočty a rozbory
- schopností kvalifikovaně vykonávat všechny praktické činnosti související s potravinářskou výrobou určenou zaměřením studijního oboru
- znalostí základů technologických postupů v ostatních oborech potravinářského průmyslu
- schopností aplikace vědomostí a dovedností získaných studiem odborných předmětů zařazených v učebním plánu při řešení výrobní, obchodní a kontrolní problematiky
- základní znalostí z oblasti organizace a řízení výrobní a obchodní činnosti
- znalostí zásad a požadavků racionální výživy a jejich respektování při výrobě
- znalostí základních ekonomických pojmů a principů ve výrobní, obchodní a podnikatelské činnosti v podmínkách tržní ekonomiky
- schopností využívat výpočetní techniku v každodenní a obchodní činnosti
- aktivní znalostí v zacházení s výrobní evidencí a schopností samostatně vést provozní dokumentaci
- schopností kultivovaného a správného ústního a písemného používání mateřského jazyka v obecných a profesních situacích
- schopností konverzace a základní znalost odborné terminologie v cizím jazyce
- schopností řídit - po získání provozních zkušeností - menší pracovní kolektivy v souladu s technologickou kázní, provozními předpisy, zásadami hygieny a bezpečnosti práce, protipožární předpisy, zásadami hygieny a bezpečnosti práce, protipožární ochrany, kultury pracovního prostředí a respektování zásad ochrany životního prostředí
- schopností provádět analytické rozbory hlavních a pomocných surovin, polotvarů a finálních výrobků odpovídajících zaměření studijního oboru
- návyku soustavně se odborně vzdělávat ve svém oboru a nové poznatky pohotově uplatňovat v každodenní činnosti na svém pracovišti

Nedílnou součástí profilu absolventa jsou jeho pozitivní morální vlastnosti formované zodpovědným vztahem ke studijním a pracovním výsledkům, které by se měly projevovat příznivě i v jeho občanském životě.