MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 25. června 1996 č.j. 22 355/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru SOŠ

29-43-L/501 (29-05-6/03) Potravinářská technologie - zpracování mouky


denní studium absolventů tříletých učebních oborů

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2.
A. Všeobecně vzdělávací - povinné
Český jazyk a literatura 2-3 2-3
Cizí jazyk 2-4 2-4
Základy společenských věd 1 1
Matematika 2-3 2-3
Tělesná výchova 2 2
Celkem (A) 10-12 9-12
B. Všeobecně vzdělávací volitelné - bez dělění do ročníků (výběr provede škola)
Fyzika 2-4
Chemie 2-4
Biologie 2-4
Konverzace v cizím jazyce 1-2
Psychologie 1-2
Estetická výchova 1-2
Zeměpis 1-2
Základy práva 2-4
Celkem (B) 4-6 5-7
Všeobecně vzdělávací celkem (A+B) 15-17 15-17
C. Odborné předměty povinné
Ekonomika a řízení 2-4 2-4
Technologie 3-6 3-6
Výpočetní technika 2-3 2-3
Analytická chemie 2-3 -
Praxe - -
Celkem (C) 9-15 7-12
D. Odborné předměty volitelné výběr provede škola dle studijního zaměření
Stroje a zařízení
Analytická chemie
Fyzikální chemie
Mikrobiologie
Biochemie
Elektrotechnika
Automatizace
Účetnictví
Technika administrativy
Marketing
Management
Racionální výživa
Celkem (D) 4-11 7-13
odborných celkem (C+D) 18-20 19-20
Vyučovacích předmětů celkem (A+B+C+D) 33-36 34-35
E. Nepovinné vyučovací předměty


Poznámky :
1. Volba všeobecně vzdělávacích volitelných předmětů vychází z charakteru studijního oboru, jejich volba je plně v kompetenci ředitele školy.

2. Celkový počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných i volitelných) nesmí klesnout pod 30 hodin týdně v součtu obou ročníků.

3. Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude považována za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

4. V povinném vyučovacím předmětu cizí jazyk pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil ve tříletém učebním oboru. Žák však může začít se studiem dalšího cizího jazyka, v tom případě činí týdenní hodinová dotace 3 hodiny v každém ročníku.

5. U označených všeobecně vzdělávacích předmětů lze část hodinové dotace využít pro praktická cvičení. Při vyučování formou cvičení se třída dělí do skupin. Obdobně lze v odůvodněných případech postupovat u odborných předmětů.

6. Předmět technologie je povinným odborným předmětem v uvedené hodinové dotaci. Obsah předmětu určuje obdobně jako u odborných volitelných předmětů ředitel školy dle určeného zaměření studijního oboru a dle doporučení předmětové komise a nepodléhá již schválení MŠMT.

7. V učebním plánu je počítáno s využitím nejméně 2 týdnů a nejvíce 5 týdnů v každém ročníku v období září - črven pro výuku předmětu praxe. Časové rozvržení předmětu závisí zcela na podmínkách školy. V případě začlenění hodin praxe do týdenního rozvrhu (např.1 den praxe v týdnu) upraví ředitel školy učební plán tak, aby byl zachován celkový týdenní počet hodin a relace mezi počty hodin jednotlivých odborných předmětů.

8. O zařazení odborného volitelného předmětu a jeho hodinové dotaci rozhoduje ředitel školy dle zaměření studijního oboru, obsah učiva volí ředitel školy na základě doporučení předmětové komise úpravou učebních osnov odpovídajících odborných předmětů příslušného čtyřletého studijního oboru s přihlédnutím ke znalostem absolventa tříletého učebního oboru.(Tato učební osnova již nepodléhá schválení MŠMT.) Uvedený výčet odborných volitelných předmětů je pouze orientační a není závazný, lze jej dle potřeby obměňovat. V tomto souboru uvedené učební osnovy odborných volitelných předmětů účetnictví, technika administrativy a racionální výživa mají pouze charakter doporučení.

9. Volba a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy.

10. Všeobecně vzdělávací předměty lze vyučovat podle učebních osnov pro SOU denního studia absolventů tříletých učebních oborů, které vydalo MŠMT ČR dne 9. července 1991, č.j. 18 049/91-21 s platností od 1 září 1991 počínaje 1. ročníkem.

11. Ředitel má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů v rozsahu do 10% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin stanovených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený počet týdenních vyučovacích hodin nebude překročen.