MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 25. června 1996 č.j. 22 355/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru SOŠ

29-43-L/501 (29-05-6/03) Potravinářská technologie - zpracování mouky

 

dálkové studium absolventů tříletých učebních oborů

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin v ročníku
1. 2. 3.
A. Všeobecně vzdělávací - povinné
Český jazyk a literatura 20-30 30-40 30-40
Cizí jazyk 30-40 30-40 30-40
Základy společenských věd 10 10 -
Matematika 30 20 20
Celkem (A) 90-110 90-110 90-100
B. Všeobecně vzdělávací volitelné - bez dělění do ročníků (výběr provede škola)
Fyzika 20-40
Chemie 20-40
Biologie 20-40
Konverzace v cizím jazyce 10-20
Psychologie 10-20
Estetická výchova 10-20
Zeměpis 10-20
Základy práva 20-40
Celkem (B) 10-30 10-30 20-30
Všeobecně vzdělávací celkem (A+B) 120 120 120
C. Odborné předměty povinné
Ekonomika a řízení 10 10 10
Technologie 20-30 20 10
Výpočetní technika 10 10 -
Analytická chemie 20 - -
Praxe - - -
Celkem (C) 50-60 40 20
D. Odborné předměty volitelné výběr provede škola dle studijního zaměření
Stroje a zařízení
Analytická chemie
Fyzikální chemie
Mikrobiologie
Biochemie
Elektrotechnika
Automatizace
Účetnictví
Technika administrativy
Marketing
Management
Racionální výživa
Celkem (D) 10-20 40 60
odborných celkem (C+D) 80 80 80
Vyučovacích předmětů celkem (A+B+C+D) 200 200 200


Poznámky :
1. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah i rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedeném v učebním plánu večerního studia. Takto upravené tematické plány schvaluje ředitel školy.

2. Ve vyučovacím předmětu cizí jazyk pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil ve tříletém učebním oboru. Žák však může začít se studiem dalšího cizího jazyka, v tom případě činí týdenní hodinová dotace 3 hodiny v každém ročníku.

3. Volba všeobecně vzdělávacích volitelných předmětů vychází z charakteru studijního oboru, jejich volba je plně v kompetenci ředitele školy.

4. Předmět technologie je povinným odborným předmětem v uvedené hodinové dotaci. Obsah předmětu určuje obdobně jako u odborných volitelných předmětů ředitel školy dle určeného zaměření studijního oboru a dle doporučení předmětové komise a nepodléhá již schválení MŠMT.

5. O zařazení odborného volitelného předmětu a jeho hodinové dotaci rozhoduje ředitel školy dle zaměření studijního oboru, obsah učiva volí ředitel školy na základě doporučení předmětové komise úpravou učebních osnov odpovídajících odborných předmětů příslušného čtyřletého studijního oboru s přihlédnutím ke znalostem absolventa tříletého učebního oboru.(Tato učební osnova již nepodléhá schválení MŠMT.) Uvedený výčet odborných volitelných předmětů je pouze orientační a není závazný, lze jej dle potřeby obměňovat. V tomto souboru uvedené učební osnovy odborných volitelných předmětů účetnictví, technika administrativy a racionální výživa mají pouze charakter doporučení.

6. Předmět praxe je vyučován dle organizačních a časových možností školy, o jejím průběhu rozhodne ředitel školy.

7. Ředitel má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů v rozsahu do 10% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin stanovených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený počet týdenních vyučovacích hodin nebude překročen.

8. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje :
- průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce, a to nejen z pohledu dělnických profesí, ale i při výkonu technicko-hospodářských funkcí provozního charakteru.
- zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe
- soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí
- podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky z oboru