PROFIL ABSOLVENTA

 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

Výsledky vzdělávání:

a) obecná úvodní část

Absolvent má po úspěšném ukončení studia v uvedeném studijním oboru znalosti a schopnosti potřebné ke kvalifikovanému vykonávání funkcí středních technicko - hospodářských pracovníků, k vedení živnosti a podnikatelské činnosti v oblasti technologické přípravy a řízení potravinářských výrob.

b) obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Všeobecná vzdělávací složka profilu absolventa je charakterizována těmito vědomostmi, dovednostmi a postoji:

Absolvent:

- dovede se orientovat v současném politickém dění, zná základní principy demokratické společnosti, svá práva a dovede uplatňovat své zájmy v rámci zákonných norem občanské společnosti

- má přehled o fungování tržní ekonomiky, uvědomuje si význam funkčního sociálního systému a smyslu pro občanskou solidaritu

- dovede rozlišit základní kategorie životních hodnot, je schopen odpovědného a humánního přístupu k ostatním lidem, orientovat se v mezilidských vztazích a pochopit význam rodiny ve společnosti

- váží si svého zdraví a upevňuje si svou tělesnou i duševní kondici

- je poučen o negativních dopadech neodpovědného a nezdravého způsobu života a o škodlivém vlivu návykových látek na lidský organismus

- je schopen kultivovaného projevu ústní i písemnou formou a chápe jeho význam pro společenské a pracovní uplatnění

- má všeobecný kulturní rozhled, dovede se orientovat v jednotlivých uměleckých žánrech, má přehled o české i světové literatuře a má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, populárně naučná díla a časopisy podle svého zájmu

- umí získávat potřebné informace včetně informací ze sdělovacích prostředků a je schopen je interpretovat jak v obecné, tak i v odborné oblasti

- má přehled o historickém vývoji českých i světových dějin, který vedl k vytvoření současné podoby světa a který odráží i současné politické dění

- je schopen nejen přiměřeně komunikovat v jednom světovém jazyce a domluvit se o věcech denního života, ale ovládá a využívá odbornou terminologii potřebnou k vlastnímu odbornému vzdělávání a k výkonu povolání

- má matematické znalosti a poznatky na úrovni střední školy v míře potřebné k úspěšnému řešení konkrétních problémů ve své profesi i v běžných životních situacích

- rozumí a je schopen používat přesné matematické formulace, matematické symboly a další prostředky např. grafy, diagramy, tabulky

- umí logicky myslet a odhadnout předpokládané výsledky, ověřit reálnost získaných výsledků a zdůvodnit zvolený způsob řešení

- rozumí přírodním jevům a zákonům, je schopen uplatnit přírodovědné poznatky ve své profesi i v běžném životě, pochopit důsledky aplikací fyziky a chemie na lidskou společnost v závislosti na rozvoji vědy a techniky a jednat v zájmu ochrany životního prostředí

- umí provádět základní metody práce v přírodovědných oborech (pozorování , experiment) a využívat k tomu patřičné přístroje a materiály

- ovládá práci s osobním počítačem, využívá poznatky a dovednosti osvojené z výpočetní techniky v běžné i profesní praxi a jako zdroj informací

- během studia získal návyk průběžně se odborně vzdělávat ve svém oboru a schopnost uplatňovat nově získané poznatky při výkonu svého povolání

c) odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

Absolvent:

- má základní teoretické znalosti o technologických postupech všech základních potravinářských výrob a je schopen pracovat podle daného výrobního postupu

- má schopnost kvalifikovaně vykonávat všechny praktické činnosti související s potravinářskou výrobou zejména daného zaměření tohoto studijního oboru

- aktivně ovládá odbornou potravinářskou terminologii

- má ucelené znalosti o základních potravinářských surovinách a pomocných látkách, zejména těch, které se využívají k technologickému zpracování v daném oboru

- je průběžně informován o zavádění nových potravinářských surovin na trh, o jejich vlastnostech a významu z hlediska výživy a jejich využití

- zná zásady racionální výživy a její působení na zdraví člověka a je schopen je využívat při technologickém zpracování surovin a pro tvorbu nových receptur zdravé výživy

- má osvojeny základní hygienické a bezpečnostní návyky při manipulaci a práci se surovinami a potravinami, při jejich technologickém zpracování i laboratorní kontrole

- má základní teoretické znalosti z nauky o zdraví a je schopen v případě potřeby poskytnout první pomoc v rámci možností

- je schopen využívat poznatky a dovednosti získané studiem odborných předmětů k řešení praktických problémů na pracovišti při výrobní, kontrolní i obchodní činnosti a je schopen řídit menší pracovní kolektiv

- umí provádět základní technologické, biologické a mikrobiologické rozbory, jejich vyhodnocení a vyvodit z nich příslušná provozní opatření

- umí provádět základní analytické rozbory včetně výpočtů, vyhodnocení a vyvození patřičných opatření a závěrů

- zná základní ekonomické pojmy a dovede se orientovat v tržní ekonomice

- umí se orientovat v základní problematice organizace a řízení výrobní i obchodní sféry

- je schopen samostatně vést provozní dokumentaci a výrobní evidenci a vyhodnocovat ji

- zná funkční principy strojů a zařízení používaných v potravinářské výrobě, má osvojeny základní znalosti a dovednosti o jejich obsluze, údržbě a bezpečnosti a dovede je uplatňovat v provozní činnosti

- umí sestavovat stroje a zařízení do potravinářských výrobních linek

- má základní znalosti z elektrotechniky a automatizace potřebné pro svou profesní činnost a dovede je aplikovat v praxi

- v rámci technického kreslení umí číst výkresy jednodušších strojních součástí, určit jejich tvar a rozměry

- je schopen posoudit potravinářskou výrobu z hlediska možného negativního dopadu na životní prostředí, eliminovat nežádoucí vlivy, hledat možnosti a řídit dílčí část výrobního procesu tak, aby chránil životní prostředí.

- je seznámen se Zákonem o potravinách a tabákových výrobcích zejména v potravinářské oblasti daného zaměření

U zaměření 01 - výroba cukru a cukrovinek

- má důkladné a podrobné znalosti o chemickém složení, skladování, trvanlivosti a použití surovin v cukrovarnickém a cukrovinkářském průmyslu

- zná technologický postup výroby cukru z cukrové řepy

- má přehled o technologických postupech výroby cukrovinkářských výrobků a je schopen prokázat v této oblasti i manuální dovednosti získané v dílenských cvičeních a na praxi

- je seznámen s trvanlivostí jednotlivých výrobků v cukrovarnickém a cukrovinkářském průmyslu a umí provádět kontrolu jakosti těchto výrobků

- je seznámen s prodejem cukrovinkářských výrobků z hlediska distribuce, odbytu a financí


Možnosti uplatnění absolventů :

Absolvent studijního oboru Technologie potravin má uplatnění v širokém spektru potravinářského průmyslu, zejména ve výrobních provozech, provozních i výzkumných laboratořích souvisejících s potravinářskou problematikou, která nejvíce souvisí s jeho zaměřením. Možnost prostupnosti mezi jednotlivými zaměřeními je zachována.

Další uplatnění nachází v ekonomických útvarech, technických útvarech, může se podílet i na práci v oblasti řízení i v institucích, které se zabývají chemickými, mikrobiologickými a biologickými rozbory, např. v laboratořích inspekce jakosti potravin, ve zdravotnických zařízeních a hygienických stanicích, při výrobě léčiv, v ekologických institucích. Nachází také uplatnění v institucích zabývajících se vývojem strojních zařízení používaných v potravinářském průmyslu ve spolupráci s jednotlivými specialisty z oblasti strojnictví a elektrotechniky. Má možnost nalézt uplatnění i v podnikatelské činnosti, či přímo ve vedení potravinářské živnosti nebo pracovat ve stravovacích službách. Je schopen pracovat i jako dealer zejména v oblasti prodeje hotových potravinářských výrobků, polotovarů, nákupu surovin, přídavných látek a sanitačních prostředků pro potravinářské provozy .

Absolvent tohoto studijního oboru je po zapracování schopen vykonávat funkce mistrů, vedoucích směn, vedoucích výroby, technologa, samostatného laboranta, samostatného pracovníka pro obsluhu složitých strojních celků v mechanizované výrobě, pracovníka odbytu, nákupčího surovin, ekonoma podle požadavků a velikosti závodu

Absolvent je připraven i ke studiu na vysoké škole, zejména na Vysoké škole chemicko-technologické, na zemědělské škole universitního typu, na přírodovědecké fakultě.