MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. srpna 1998, č.j. 25 006/98-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

29-43-M/001 (29-08-6/01) Technologie potravin - výroba cukru a cukrovinek

 


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet vyučovacích hodin za týden v jednotlivých ročnících Počet hodin za studium celkem
1. 2. 3. 4.
A. Povinné vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka - 1 1 1 3
Dějepis 2 0-2 - - 2-4
Matematika 3-4(0-1) 3 3 2-3 12-13(0-1)
Fyzika 2-3 0-2 - - 3-5
Práce s počítačem 2(2) 1-2(1-2) 0-1(0-1) 0-1(0-1) 4-5(4-5)
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Celkem všeobecně vzdělávací 17-19(2-3) 13-17(1-2) 11-12(0-1) 11-12(0-1) 54-57(16-19)
2. Základní odborné
Chemie 3-4(0,5-1) 3 - - 6-7(0,5-1)
Fyzikální chemie - - 1-4(1-2) 0-2(0-2) 3-5(2-3)
Analytická chemie - 2-4(2-3) 2-5(2-4) 2-4(2-4) 8-13(2-10)
Biologie a mikrobiologie 2-3(1-2) 2-3(1-2) 2-4(1-3) 2-4(1-3) 8-13(5-9)
Technologie 2-3 2-3 2-5(0-1) 4-5(0-1) 11-15(1-2)
Stroje a zařízení 3(1) 2-4 2-4 2-4(0-1) 9-12(1-2)
Elektrotechnika - 0-2(0-1) 0-2(0-1) - 2-3(1)
Automatizace - - 0-2(0-1) 0-2(0-1) 2(1)
Ekonomika - - 2-3(0-1) 2-4(0-1) 4-7(0-2)
Dílenská cvičení 0-3(0-3) 0-4(0-4) 0-4(0-4) 0-4(0-4) 6-13(6-13)
Praxe - - - 2-4(2-4) 2-4(2-4)
Celkem základní odborné 13-16(2,5-7) 14-20(3-10) 20-21(4-17) 20-21(5-20) 67-74(21,5-48)
3. Výběrové
4. Volitelné
Počet týdenních vyučovacích hodin celkem 31-33 31-33 31-33 31-33 124-132
B. Nepovinné vyučovací předměty


Poznámky :

1. Učební plán tohoto vzdělávacího programu je koncipován tak, že pro všechna zaměření 01- 09 je shodný 1.ročník . V odborných předmětech tvoří výjimku předmět biologie a mikrobiologie, kde nelze vzhledem k specifičnosti jednotlivých zaměření mít jednotnou osnovu ani pro první ročník.

Od druhého ročníku dochází k diferenciaci dle jednotlivých zaměření. Specifičnost je dána zejména odlišným obsahem základních odborných předmětů, na které mohou navazovat volitelné či výběrové odborné předměty. Vzhledem k charakteru tohoto vzdělávacího programu a i podle charakteru jednotlivých zaměření je obsah učiva v některých předmětech stejný i ve druhém či třetím ročníku, proto i osnovy těchto předmětů jsou společné.

2. Počty vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů jsou voleny v každém ročníku většinou hodinovým rozpětím (intervalem), což vytváří časové možnosti pro vlastní profilaci školy.

3. Ve sloupci "Počet hodin za studium celkem" nejsou uvedeny konkrétní týdenní hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů, protože je může stanovit ředitel školy ve vymezeném rozpětí. Přitom však musí být u jednotlivých povinných předmětů dodržen alespoň minimální počet týdenních vyučovacích hodin za studium, který je dán v tomto sloupci spodní hranicí.

4. Škola je povinna vypracovat si svůj konkretizovaný učební plán, v kterém bude stanoven konkrétní počet vyučovacích hodin za týden v rozpětí od 31 do 33 hodin. Toto maximum nesmí být překročeno. Učební plán se vypracovává k zahájení studia v 1.ročníku a je závazný po celou dobu studia.

5. Všeobecně vzdělávací předměty jsou vyučovány podle platných osnov pro střední odborné školy. Učební osnovy předmětu Práce s počítačem jsou součástí tohoto vzdělávacího programu.

6. Základní odborné předměty jsou vyučovány podle učebních osnov, které jsou součástí tohoto vzdělávacího programu a jsou řazeny po předmětech.

7. Jsou-li školou využívány volitelné a výběrové předměty pak platí:

- do bloku odborných volitelných předmětů musí být zařazeny minimálně dva předměty, neboť se jedná o předměty, které si volí žák

- výběrové odborné předměty vybírá vedení školy.

Obsah i hodinová dotace odborných volitelných a výběrových předmětů je v kompetenci vedení školy. Vedení školy také schvaluje jejich učební osnovy předložené předmětovými komisemi.

Mezi volitelné a výběrové předměty všeobecně vzdělávací lze zařadit např. výuku cizích jazyků, seminář a cvičení z matematiky a seminář a cvičení z fyziky. Seminář a cvičení z matematiky je vhodný pro zájemce o maturitní zkoušku z matematiky a pro uchazeče o další studium na vysoké škole.

Mezi odborné volitelné a výběrové předměty lze zařadit předmět základy výživy, chemie potravin, zbožíznalství, technika administrativy, marketing, management, právní nauka , účetnictví, apod. Uvedené hodinové dotace dané intervalem v učebním plánu lze využít i k posílení hodin základních odborných předmětů.

8. Volba nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci vedení školy, které také schvaluje jejich učební osnovy navržené předmětovými komisemi.

9. Učební plán je možné v povinných i volitelných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10% z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět. Nesmí být překročen ani maximální, ani minimální celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

10. Ředitel školy může na návrh předmětové komise využít možnost úprav obsahu učiva v jednotlivých předmětech v rozsahu až do 30%.

11. V jedné třídě mohou být sloučeni žáci maximálně dvou různých zaměření tohoto studijního oboru. V tomto případě je povinnost rozdělit třídu na dvě skupiny pro výuku specifických odborných předmětů dle daných zaměření.

12. Výuka probíhající formou cvičení je v celkovém učebním plánu uvedena v závorkách rozmezím počtu hodin cvičení, kdy tento počet hodin je vyčleněn z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin daného předmětu. Třída se dělí na skupiny odpovídající možnostem využití prostoru laboratoří s respektováním všech zásad bezpečnosti práce a příslušných předpisů.

13. Předměty stroje a zařízení, elektrotechnika a automatizace tvoří komplex předmětů, které spolu souvisí a prolínají se. Z toho důvodu může být aplikace elektrotechniky a automatizace obsažena též v maturitních otázkách předmětu stroje a zařízení.

14. Škola má možnost zařadit třetí vyučovací hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do týdenního počtu vyučovacích hodin.

15. Organizace řízení odborné praxe je v kompetenci vedení školy, průběžnou praxi lze organizovat i jako blokovou praxi.

16. Do výuky může být zařazeno absolvování týdenního sportovního kurzu buď v prvním, nebo druhém či třetím ročníku studia.

17. Maturitní předměty budou stanoveny v souladu s vyhláškou o ukončování studia na středních školách pro denní studium.

18. Předmětové komise jsou povinny vytvořit konkrétní tematické plány jednotlivých předmětů s přesně určeným počtem hodin pro jednotlivé tematické celky včetně časového harmonogramu.

19. Všeobecná vzdělávací část by měla tvořit 45% z celkové hodinové dotace za celou dobu studia , předmět chemie se započítává do tohoto podílu.