MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. srpna 1998, č.j. 25 006/98-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

29-43-M/001 (29-08-6/01) Technologie potravin - výroba cukru a cukrovinek


Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin za studium celkem
A. Povinné vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura 90-100
Cizí jazyk 110-120
Občanská nauka 20
Dějepis 20
Matematika 110-120
Fyzika 30
Práce s počítačem 30-40
Celkem všeobecně vzdělávacích 410-450
2. Základní odborné
Chemie 60
Fyzikální chemie 30-40
Analytická chemie 80-120
Biologie a makrobiologie 90-120
Technologie 110-120
Stroje a zařízení 70-80
Elektrotechnika 20
Automatizace 20
Ekonomika 40-50
Praxe 0-90
Celkem základních odborných 550-690
3. Výběrové 0-20
4. Volitelné 0-20
Počet konzultačních hodin za studium celkem 1000-1100
B. Nepovinné vyučovací předměty


Poznámky :

1. Profil absolventů dálkového studia je shodný s profilem absolventů denního studia.

2. Dálkové studium je pětileté, počet konzultačních hodin je v učebním plánu dán rámcově celkovým počtem konzultačních hodin za celé studium s tím, že se počítá minimálně 200 konzultačních hodin v jednom ročníku.

3. Učební osnovy předmětů dálkového studia jsou totožné s osnovami denního studia.

4. Rozpis učiva do jednotlivých ročníků včetně rozpisu konzultačních hodin je součástí školního curricula a je plně v kompetenci vedení školy.

5. Při vyučování formou cvičení se třída dělí do skupin.

6. Maturitní předměty budou stanoveny v souladu s vyhláškou o ukončování studia na středních školách a v souladu s denní formou studia.

7. Volba nepovinných předmětů , jejich rozsah a obsah je v kompetenci vedení školy.

8. Obsah i hodinová dotace odborných volitelných a výběrových předmětů je v kompetenci vedení školy, které také schvaluje jejich učební osnovy .

9. V předmětech, kde součástí výuky je cvičení se teorie probírá v rámci cvičení.

10. Všeobecná část musí tvořit 45% z celkové hodinové dotace za celou dobu studia, předmět chemie se započítává do tohoto podílu.

11. Odborná praxe může být vykonána do konce měsíce srpna daného školního roku. Zaměstnaným v oboru může ředitel školy započítat odbornou praxi podle pracovního zařazení a doporučení zaměstnavatele.