CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU´

1. Základní údaje

   Délka přípravy:                             2 roky

   Učební obor je určen pro:                hochy a dívky 

   Základní podmínky pro přijetí:         ukončená povinná školní docházka v nižším než v 9. ročníku nebo 9. ročník základní školy ukončen neúspěšně

   Způsob ukončení přípravy:           maturitní zkouška

   Poskytované vzdělání:                      úplné střední  odborné vzdělání

 

2. Stručný popis oboru

            V učebním oboru se žáci připravují pro výkon jednoduchých prací v odvětvích potravinářské výroby rozšířených v místě regionu a vybraných učilištěm po dohodě se  žákem a jeho rodiči.

            Jedná se o přesuny, přísuny, třídění a úpravu surovin a polotovarů k technologického zpracování, manipulaci a balení hotových výrobků, sanitaci zařízení a schopností žáků.

 

3. Zdravotní požadavky

            Před přijetím uchazeče do učebního oboru Potravinářská výroba je nutné vyšetření na bacilonosičství ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem a metodického návodu č. 14/1985 k provádění vyhlášky o opatřeních proti přenosným nemocem.

            Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a doporučil lékař. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení. Zvláště závažnou překážkou pro přijetí jsou poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému, znemožňující těžkou fyzickou práci a způsobilost k dlouhému stání.

            Při výběru do oboru dále vadí chronická a alergická onemocnění kůže, vleklé dermatózy postihující zejména ruce a obličej  a alergická onemocnění dýchacích cest. Uchazeč nesmí trpět záchvatovými onemocněními, nemocemi nervového  systému provázenými poruchami pohybových koordinací.

            Zdravotní omezení závisí na specifických požadavcích zvoleného zmaření.Před nástupem do učebního oboru Potravinářská výroba si žáci musí obstarat zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.

 

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

            Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika  bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

            Ve výchově vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj, specifickému pro učební obor.

            V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajišťování bezpečnosti a hygieny práce. Je nezbytně nutné žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví  při práci poučit.

            Nácvik a procvičování činností, odpovídajících  pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanovenému učební osnovou. Pokud to vyžaduje  charakter činnosti, stanoví učební osnova (z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce) podmínky, za kterých je  možné výuku provádět.

            Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí

1.      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práco, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy

2.      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

3.      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů

4.      vykonávání stanoveného dozoru.

 

Práce pod dozorem

-         vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa  zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení  bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

 

Práce s dohledem

-         osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště  před zahájením práce  a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje

 

5.      Zařazení absolventů

Učební obor Potravinářská výroba připravuje pro výkon jednoduchých vybraných činností v jednotlivých odvětvích potravinářství.

 

6.      Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou po úspěšném dokončení základní školy rozšířit odbornou kvalifikaci studiem některého tříletého učebního či studijního oboru.