PROFIL ABSOLVENTA

 


29-51-E/001 (29-82-0) Potravinářská výroba  

 

            Absolvent učebního oboru si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně  komunikativní (tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi), občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností.

            Absolvent získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnil  svou osobnost, snažil se chovat  v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování.

            Je seznámen, s podstatou fungování každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonitosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka.

            Je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem. Ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde  to situace vyžaduje.

            Má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné právní pomoci , zná důsledky drogových a jiných závislostí a neodpovědného sexuálního chování.  Dokáže uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

            Po ukončení přípravy v učebním oboru Potravinářská výroba a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent provádí podle  svých schopností pracovní činnosti v jednotlivých oborech potravinářského průmyslu podle předepsaných pracovních postupů a příkazů nadřízeného pracovníka. Jedná se o práce v mlékárnách, pekárnách, cukrárnách, masném průmyslu, konzervárnách, lihovarech a škrobárnách, pivovarech a sladovnách, eventuálně v dalších potravinářských výrobnách regionálního významu.

            Absolvent připravuje suroviny, polotovary a pomocné látky pro výrobu, přejímá je, čistí, třídí a ošetřuje, manipuluje s nimi v přípravě na výrobu a ve výrobě. Plní podle svých schopností jednotlivé pracovní operace v rámci technologických postupů. Vykonává práce při skladování obalového materiálu. Absolvent provádí plnění výrobků do obalů, odebírá výrobky z balicích strojů, uzavírá obaly a provádí etiketaci a adjustaci. Provádí ruční a  strojní mytí, čištění a sanitaci všech zařízení a pracovního prostoru dle stanoveného postupu. Přepravuje suroviny, obaly a výrobky. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární a hygienické předpisy. Je seznámen se základními vlivy svého výrobního odvětví na životní prostředí a pracuje tak, aby životní prostředí  nenarušoval, ale přispíval k jeho zlepšení.

            Příprava v učebním oboru vytváří i předpoklad y k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen obsluhovat  mechanizovaná zařízení pro přísuny, třídění a úpravy surovin a polotovarů, ovládat prostředky vnitrozávodní přepravy, nakládací a vykládací zařízení, pečovat o skladování obalového materiálu včetně základní skladové dokumentace a  obsluhovat jednoduchá strojně technologická zařízení.

            Po skončení přípravy budou absolventi vykonávat např. tyto základní manuální práce v potravinářských výrobnách podle možnosti, které jsou v jednotlivých regionech.

            Při přípravě surovin např. ruční a strojní čištění a krájení zeleniny (škrabka na brambory) a ovoce, hrubé dělení masa (nože), porcování uzenin (nářezové stroje a ruční krájení).

            Při přípravě polotovarů např. výroba případné zamrazování knedlíků, polévek, omáček, pekařských a cukrářských výrobků – listové těsto a výrobky z něj, masných výrobků – karbenátky, zeleninových pokrmů – zeleninové řízky, směsí apod.

            Při výrobě plní jednoduché technologické postupy ručně jako je např. výroba lahůdkových a zeleninových salátů, pomazánek, jednoduchých těst v cukrářské, pekařské a masné výrobě, příprava náplní a zdobení v těchto výrobách. Výroba masných, vařených a uzených specialit (paštiky, tlačenky, salámy apod.) Výroba cukrovinek – plnění a balení.

            Při skladování a expedici polotovarů a hotových výrobků např. počítačka pečiva, plnicí a balicí stroje, obsluha dopravních prostředků – přepravní vozíky.

            Ruční a strojní práce s obalovým materiálem (plasty, papír, fólie).

            Sanitace výrobních a skladových prostor a výrobních prostředků, strojů a zařízení. Práce s čisticími a chemickými prostředky používanými při sanitaci např. saponáty, postřikové a posypové látky proti hlodavému hmyzu.

            Práce spojené s životním prostředím v okolí potravinářských výroben, péče o estetické a hygienické prostředí.