MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 28.5.1999 čj. 22 481-23, s platností od 1. září. 1999 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

29-51-E/001 (29-82-0) Potravinářská výroba


Denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

 

 

V ročníku

Celkem

1.

2.

 

A.  Všeobecně vzdělávací – povinné

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

4

Občanská nauka   

1

1

2

Matematika

2

2

4

Tělesná výchova

1

1

2

 

 

 

 

Potravinářská výroba

4

6

10

Odborný výcvik

21

21

42

C e l k e m   hodin týdně

31

33

64

 

 

 

 

B. Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.      Koncepce  odborné přípravy je zaměřena  na odvětví potravinářské výroby, která jsou v regionu rozšířena a ve kterých podle požadavků trhu práce a sociálních partnerů mohou po vyučení  absolventi najít uplatnění.

Proto ředitelé umožní žákům v praktické vyučování se nejdříve seznámit s více odvětvími potravinářské výroby a teprve po dvou i více měsících, nejpozději  však po prvním ročníku, se rozhodnout pro praxi ve vybraném odvětví. Vedení učiliště vhodně usměrní zájem žáků a navrhne podle konkrétních podmínek v regionu a možnosti školy jedno až dvě odvětví potravinářské výroby. Na tato odvětví pak budou učitelé a mistři odborné výchovy aplikovat obsah příslušných tematických celků předmětů potravinářská výroba a odborný výcvik.

2.      Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do výš 100% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin určených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný vyučovací předmět a nebude ani překročen stanovený celkový počet vyučovacích hodin v týdnu.

3.      K zařazování nových poznatků a aktuálních otázek s ohledem na lepší přizpůsobení učiva může ředitel využít možnosti úprav obsahu učiva až do výše 30% jeho rozsahu. V předmětu odborný výcvik a v navazujících předmětech lze v rámci časové a  obsahové koordinace učiva v tematických plánech přesouvat učivo mezi ročníky v případech, že nepůjde o činnosti, které jsou zakázány mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v učilišti.

4.      Je možné zařadit další hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu vyučovacích hodin (lze překročit celkový týdenní počet hodin).

5.      Struktura nepovinných předmětů a jejich zařazení do učebního plánu na základě zájmu žáků, požadavků zaměstnavatelů, stavu na trhu práce apod. je v plné kompetenci ředitele školy, který schvaluje i jejich učební osnovy.

6.      Škola má možnost organizovat individuální odborný výcvik žáků i v průběhu hlavních prázdnin maximálně v rozsahu 10 vyučovacích dnů.