CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 2 roky

Učební obor je určen pro : hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ

Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání

Stručný popis oboru

Jednoduché činnosti při obsluze mechanizačních zařízení a agregátů, poloautomatů a automatů. Přísuny, přesuny, třídění a úprava surovin i polotovarů k dalšímu technologickému zpracování. Manipulace a balení hotových výrobků včetně stáčení, popřípadě formování. Provádění mytí, čištění a sanitace zařízení a výrobních prostor.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Pro zařazení do učebního oboru potravinářská výroba z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému, znemožňujícího těžkou fyzickou práci a způsobilost k dlouhému stání, jako postižení páteře, skoliózy, stavy po operaci páteře, postižení dolních končetin, stavy po těžkých zlomeninách, stavy po congenitální luxaci kyčlí a po operaci kyčlí, varixy a postižení horních končetin, zejména onemocnění omezující funkce velkých kloubů.

Při výběru do oboru dále vadí chronická a alergická onemocnění kůže, vleklé dermatózy zejména rukou a obličeje, ekzém v klidovém stavu, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest, recidivující záněty horních i dolních dýchacích cest, chronické bronchitidy, asthma bronchiale. Nepřípustné jsou i nemoci srdce, především zánětlivé choroby, poruchy rytmu, závažné chlopňové vady a vrozené vady srdce hemodynamicky významné, hypertenze, dále nemoci ledvin, recidivující onemocnění močových cest, nefromatie s poruchou funkce ledvin, onemocnění urogenitálního ústrojí v anamnéze, funkční porucha jater, stavy po prodělaném zánětu jater.

Uchazeč nesmí trpět záchvatovými onemocněními dekompenzovanými i subkompenzovanými, nemocemi nervového systému, zejména postiženími provázenými poruchami pohybových koordinací a funkcí chemickými nebo recidivujícími otitidami a sinusitidami. Požaduje se centrální zraková ostrost alespoň jednoho oka vyšší než 5/7,5 a J.č. 2 s případnou korekcí skly beze změn na očním pozadí.

V případě pro pivovary, konzervárny a lihovary vadí záchvatová onemocnění i dlouhodobě kompenzovaná, poruchy psychické i v anamnéze, nadprůměrná tělesná hmotnost, v případě pro masnou výrobu vadí sklon k chorobám z nachlazení, revmatismus i v anamnéze, nedostatečná fyzická zdatnost, v případě pro pekárny vadí nedostatečná fyzická zdatnost, přecitlivělost vůči prašnosti a nedostatečná přizpůsobivost organismu ke změnám teploty.

Před přijetím uchazečů do oboru je nutné vyšetřování na bacilonosičství ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, a metodického návodu č. 14/1985 k provádění vyhlášky o opatřeních proti přenosným nemocem.

Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce potvrdil dorostový lékař. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pří prácí a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečností a ochrany zdraví pří prácí, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečností a ochraně zdraví pří prácí vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí Směřovat od všeobecného ke konkrétnímu,t.j. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečností a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečností a ochraně zdraví pří prácí.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících.pracím zakázaných mladistvím příslušným resortním seznamem , mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci se rozumí :

l. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečností a ochraně zdraví při práci, se protipožárními předpisy, a technologickými postupy
2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům
3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů
4. vykonávání stanoveného dozoru.

D o z o r vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

S t á 1 ý   d o z o r předpokládá trvalou přítomnost osoby, pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

P ř í m ý   d o z o r vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímím dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdáleností, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi mohou studovat i v jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Další vzdělávání je možné následným studiem vedoucím k dosažení vyššího odborného vzdělání nebo VŠ.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou připraveni pro výkon dělnických povolání v potravinářském průmyslu podle příslušných tarifních stupňů.