PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent dvouletého učebního oboru potravinářská výroba zná základní úkoly potravinářského průmyslu i podniku, pro který je vychován.

Po ukončení přípravy v daném učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent provádí jednoduché technologické pracovní činnosti v jednotlivých oborech potravinářského průmyslu podle předepsaných pracovních postupů a příkazů nadřízeného pracovníka.

Absolvent připravuje suroviny, polotovary a pomocné látky pro výrobu, přijímá je, čistí, třídí a ošetřuje, manipuluje s nimi v přípravě na výrobu a ve výrobě. Provádí jednoduché činnosti při obsluze mechanizačních zařízení a agregátů, poloautomatů a automatů. Absolvent vykonává jednoduché práce při skladování obalového materiálu. Dále provádí plnění výrobků do obalů, odebírá výrobky od balicích strojů, uzavírá obaly, provádí etiketikaci a adjustaci. Zúčastní se ručního a strojního mytí, čištění a sanitace všech zařízení a pracovních prostorů dle stanoveného postupu.

Přepravuje suroviny, obaly a výrobky. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární a hygienické předpisy. Zná základní vztahy svého výrobního odvětví k životnímu prostředí a dovede vykonávat pracovní činnosti tak, aby životní prostředí nezneužíval, ale přispíval k jeho zlepšení. Příprava v učebním oboru vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen obsluhovat mechanizované zařízení pro přísuny, třídění a úpravy surovin a polotovarů, ovládat prostředky vnitrozávodové přepravy - např. nakládací a vykládací zařízení apod., pečovat o skladování obalového materiálu včetně vedení základní skladové dokumentace a obsluhovat jednoduchá strojně technologická zařízení.

Absolvent je schopen aplikovat získání vědomosti v pracovní činnosti, má potřebu žít a pracovat v kulturním prostředí a pečuje o své zdraví, dále má přiměřené návyky a představy o aktivním naplňování volného času. Je si vědom škodlivosti kouření, alkoholismu a jiné drogové závislosti. Zná pravidla správné životosprávy a osobní hygieny.

Absolvent se vhodně vyjadřuje v mateřském jazyku. Ovládá základy učiva o matematických, chemických a fyzikálních jevech. Chápe význam a úlohu práv a povinností občana našeho státu, uplatňuje je ve svém každodenním životě. Zná zásady správných vztahů mezi lidmi, úlohu rodiny a manželství v našem státě, je připraven na rodinný život. Uvědomuje si význam životního prostředí pro člověka a podílí se na jeho ochraně.