MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 
Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 14. července 1993 č.j. 713 834/93-74 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

29-51-H/001  (29-82-2) Potravinářská výroba

 


Denní studium

Kategorie a názvy vyučvacích předmětů Počty týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. Celkem
A. Všeobecně vzdělávací předměty 14,5
1. Povinné předměty
Český jazyk a literatura 2-5
Občanská nauka 2-3
Matematika 2-4
Přírodovědný předmět 2) 2-3
Tělesná výchova 4) 2-4
2. Volitelné předměty 5) 0-4,5
B. Odborné předměty 24,5 27 51,5
Technologie 3 2 5
Suroviny 2 1 3
Stroje a zařízení 2 1 3
Výživa 2,5 - 2,5
Automatizace v potravinářském průmyslu - 1 1
Ekonomika - 1 1
Odborný výcvik 15 21 36
Celkem 33 33 66


Poznámky :

1. Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. a 2. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající časová rezerva bude využita pro tělovýchovné kurzy, exkurze, závěrečné zkoušky a další výchovně vzdělávací akce.

2. Blok přírodovědných předmětů tvoří fyzika, chemie, biologie, základy ekologie, z nich se zařadí jeden jako předmět povinného základu, další mohou být zařazeny jako volitelné předměty. Základy ekologie se zařazují vždy, a to buď jako samostatný předmět nebo jako součást jiných vyučovacích předmětů, např. občanské nauky, chemie, biologie, v tomto případě je účelné zvýšit rozsah uvedeného předmětu.

3. Předměty český jazyk, tělesná výchova, občanská nauka, eventuálně cizí jazyk se zařazují do obou ročníků, u ostatních předmětů může být výuka koncentrována do jednoho ročníku.

4. V době teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně.

5. Jako volitelné předměty mohou být zařazeny cizí jazyk, dějepis, další přírodovědný předmět nebo jiný všeobecně vzdělávací předmět podle rozhodnutí SOU. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných všeobecně vzdělávacích předmětů.

6. Učební osnovy odborných předmětů včetně odborného výcviku jsou rámcové. Vyučující zařadí do tematického plánu (který schvaluje ředitel SOU) nové poznatky vyplývající z rozvoje vědy a techniky, aktuální otázky přechodu k tržnímu hospodářství a přizpůsobí obsah specifickým potřebám podnikatelských subjektů.

7. Počet hodin a struktura nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Ředitel schvaluje učební osnovy vypracované předmětovou komisí.

8. V předmětu cizí jazyk pokračují žáci zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učili na základní škole.

9. Úpravy učebního plánu a obsahu předmětů vedením školy se řídí obecně platnými předpisy.